Besluit mandaat en machtiging CBP

[Regeling vervallen per 29-07-2016.]
Geldend van 15-10-2012 t/m 31-12-2015

Besluit van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), houdende verlening van mandaat en machtiging aan de voorzitter en de twee andere leden van het CBP en aan functionarissen, werkzaam bij het secretariaat van het CBP (Besluit mandaat en machtiging CBP)

Het College bescherming persoonsgegevens,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 5 van het bestuursreglement van het College bescherming persoonsgegevens;

Besluit:

Paragraaf 1. Organisatie en taakverdeling

[Vervallen per 29-07-2016]

Artikel 1

[Vervallen per 29-07-2016]

Het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens is samengesteld uit:

 • a. de directeur;

 • b. de afdeling Communicatie;

 • c. de afdeling Juridische Zaken;

 • d. de afdeling Bedrijfsvoering;

 • e. de afdeling Toezicht Publieke sector;

 • f. de afdeling Toezicht Private sector;

 • g. de sectie Internationaal.

Artikel 2

[Vervallen per 29-07-2016]

De directeur is belast met:

 • a. het ondersteunen van het College en het overleg van het College;

 • b. het tot stand komen van het beleidsplan dat door het College wordt vastgesteld;

 • c. (de bewaking van) de uitvoering van het beleidsplan en het daarover signaleren en rapporteren aan het College;

 • d. de eindverantwoordelijkheid voor een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering;

 • e. institutionele kwesties zoals civielrechtelijke overeenkomsten, mandaatregelingen en samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Hij handelt daarbij in nauw overleg met de voorzitter van het College en de directie Rechtsbestel (DRb) van het ministerie van Veiligheid en Justitie;

 • f. het optreden als hoofd van de dienst en het bevoegd gezag voor de niet-Collegeleden;

 • g. het optreden als hoofd van de sectie Internationaal.

Artikel 3

[Vervallen per 29-07-2016]

De afdeling Communicatie is belast met:

 • a. het adviseren en ondersteunen van het College, de afdelingen Toezicht, de afdeling Juridische Zaken, de voorzitter en de twee andere leden van het College bij de externe communicatie;

 • b. de externe communicatie;

 • c. de interne communicatie;

 • d. het ontwikkelen en implementeren van communicatiebeleid;

 • e. persvoorlichting, persrelaties en public affairs;

 • f. een kenniscentrum;

 • g. opinieonderzoek;

 • h. (inter)nationale contacten met collega-toezichthouders op het gebied van communicatie.

Artikel 4

[Vervallen per 29-07-2016]

De afdeling Juridische Zaken is belast met:

Artikel 5

[Vervallen per 29-07-2016]

De afdeling Bedrijfsvoering is belast met het ondersteunen van het College, de directeur en de andere afdelingen van het CBP op de volgende terreinen:

 • a. automatisering en informatisering;

 • b. facilitaire zaken;

 • c. financiën en control;

 • d. informatiebeheer;

 • e. kwaliteitszorg en beveiligingsbeleid;

 • f. personeelszaken;

 • g. secretariaat.

Artikel 6

[Vervallen per 29-07-2016]

 • 1 De afdeling Toezicht Publieke sector richt zich op de volgende taakvelden:

  • Openbaar bestuur;

  • Politie en Justitie;

  • Zorg;

  • Welzijn;

  • Onderwijs.

Artikel 7

[Vervallen per 29-07-2016]

 • 1 De afdeling Toezicht Private sector richt zich op de volgende taakvelden:

  • Bedrijfsleven;

  • Internationaal gegevensverkeer;

  • Technologie;

  • Arbeid;

  • Sociale Zekerheid.

Artikel 8

[Vervallen per 29-07-2016]

De sectie Internationaal is belast met de internationale taken van het College bescherming persoonsgegevens.

Paragraaf 2. Mandaat en machtiging

[Vervallen per 29-07-2016]

Artikel 9

[Vervallen per 29-07-2016]

Aan de voorzitter en de twee andere leden van het College bescherming persoonsgegevens wordt mandaat en machtiging verleend om namens het College besluiten te nemen of andere handelingen, niet zijnde privaatrechtelijke rechtshandelingen, te verrichten ten aanzien van aangelegenheden die, blijkens de via de website van het College bekendgemaakte ‘Regeling taakverdeling en onderlinge vervanging CBP’ en de daarbij behorende bijlage, tot hun werkterrein behoren, tenzij deze naar aard of inhoud door het College dienen te worden afgedaan, zoals de hoofdlijnen van het door het College te voeren beleid, de daarbij te stellen prioriteiten, het vaststellen van te hanteren beleidsregels, het besluiten tot het entameren van breed opgezette opinieonderzoeken of andere onderzoeken, die betrekking hebben op onderwerpen die het taakgebied en het daarmee samenhangende werkterrein van de afzonderlijke collegeleden overstijgen.

Artikel 10

[Vervallen per 29-07-2016]

 • 1 Aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde functionarissen, werkzaam bij het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens, wordt mandaat en machtiging verleend om namens het College besluiten te nemen of andere handelingen dan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten ten aanzien van de aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van de afdeling waarin zij werkzaam zijn.

 • 2 De bedoelde functionarissen hanteren de aan hen, krachtens het verleende mandaat of de verleende machtiging, toekomende bevoegdheid voor zover dat past in de normale taakuitoefening van de functionaris.

 • 3 De mandaat- en machtigingsverlening als bedoeld in het eerste lid heeft geen betrekking op:

  • a. aangelegenheden, die naar aard of inhoud een zodanig gewicht hebben dat zij door het College dienen te worden afgedaan, zoals bedoeld in artikel 9 dan wel door de voorzitter of één van de twee andere leden van het College in mandaat op basis van de ‘Regeling taakverdeling en onderlinge vervanging CBP’ dienen te worden afgedaan;

  • b. richtinggevende beslissingen/zienswijzen over de inhoud van regelgeving, met name nieuwe interpretatie van normen;

  • c. besluiten betreffende het opleggen van een bestuurlijke sanctie;

  • d. beslissingen op bezwaar naar aanleiding van een besluit genomen door het College of in mandaat genomen door de voorzitter, zijn plaatsvervanger dan wel door één van de twee andere leden van het College;

  • e. beroepschriften naar aanleiding van een besluit genomen door het College of in mandaat genomen door de voorzitter, zijn plaatsvervanger dan wel door één van de twee andere leden van het College.

Artikel 11

[Vervallen per 29-07-2016]

Ten aanzien van aangelegenheden die tot het werkterrein van het College, de voorzitter of van elk van de twee andere leden van het College behoren, kunnen de in de bijlage bij dit besluit genoemde functionarissen alle andere handelingen dan privaatrechtelijke rechtshandelingen verrichten, die nodig zijn ter voorbereiding van het nemen van een (tussen)beslissing.

Paragraaf 3. Vertegenwoordiging

[Vervallen per 29-07-2016]

Artikel 12

[Vervallen per 29-07-2016]

Aan de functionarissen van de afdeling Juridische Zaken, met uitzondering van de juridisch secretaris, wordt machtiging verleend het College te vertegenwoordigen bij gerechtelijke procedures.

Paragraaf 4. Vervangingsregeling

[Vervallen per 29-07-2016]

Artikel 13

[Vervallen per 29-07-2016]

Bij afwezigheid of ontstentenis van één van de hoofden van de afdeling als bedoeld in artikel 1 sub b, c, d, e, f en g zijn de overige hoofden bevoegd elkaar te vervangen.

Paragraaf 5. Klachtencoördinator

[Vervallen per 29-07-2016]

Artikel 14

[Vervallen per 29-07-2016]

 • 2 In geval van afwezigheid of ontstentenis wordt de klachtencoördinator vervangen.

Paragraaf 6. Ondertekening

[Vervallen per 29-07-2016]

Artikel 15

[Vervallen per 29-07-2016]

 • 1 De ondertekening van documenten die door de voorzitter van het College krachtens het in artikel 9 verleende mandaat of de verleende machtiging, worden afgedaan, geschiedt als volgt:

  ‘Het College bescherming persoonsgegevens,

  Voor het College,

  De Voorzitter,

  (Gevolgd door de handtekening en de naam van de voorzitter)’.

 • 2 De ondertekening van documenten die door de aangewezen plaatsvervanger van de voorzitter van het College worden afgedaan, geschiedt als volgt:

  ‘Het College bescherming persoonsgegevens,

  Voor het College,

  De plv. voorzitter,

  (Gevolgd door de handtekening en de naam van het collegelid)’.

 • 3 De ondertekening van documenten die door een van de twee andere leden van het College, krachtens het in artikel 9 verleende mandaat of de verleende machtiging, worden afgedaan, geschiedt als volgt:

  ‘Het College bescherming persoonsgegevens,

  Voor het College,

  (Gevolgd door de handtekening, de naam van het lid en de vermelding van de functie)’.

Artikel 16

[Vervallen per 29-07-2016]

De ondertekening van documenten die krachtens daartoe verleende mandaat of verleende machtiging door een functionaris van het secretariaat worden afgedaan, geschiedt als volgt:

‘Namens het College bescherming persoonsgegevens,

(Gevolgd door de handtekening, de naam en de vermelding van de functie van de betrokken ambtenaar van het secretariaat )’.

Paragraaf 7. Ondertekeningsmandaat

[Vervallen per 29-07-2016]

Artikel 17

[Vervallen per 29-07-2016]

Aan de hoofden van de afdelingen als bedoeld in artikel 1 sub b, c, e, f en g komt de bevoegdheid toe documenten te ondertekenen ten aanzien van aangelegenheden, die door het College dan wel door de voorzitter of door één van de andere twee leden van het College krachtens het in artikel 9 verleende mandaat of de verleende machtiging zijn afgedaan, tenzij de aard van de aangelegenheid zich hiertegen verzet.

Paragraaf 8. Slotbepalingen

[Vervallen per 29-07-2016]

Artikel 18

[Vervallen per 29-07-2016]

Het Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP (Stcrt. 2006, 83) wordt ingetrokken.

Artikel 19

[Vervallen per 29-07-2016]

Het Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP (Stcrt. 2006, 83) en de daarbij behorende bijlage (laatstelijk gewijzigd Stcrt. 2009, 14809) worden ingetrokken.

Artikel 21

[Vervallen per 29-07-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandaat en machtiging CBP.

Dit besluit zal, met de toelichting en de bijlage, in de Staatscourant en op de website van het College bescherming persoonsgegevens worden geplaatst.

Den Haag, 17 september 2012

De voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens,

J. Kohnstamm

Bijlage , behorend bij het Besluit mandaat en machtiging CBP

[Vervallen per 29-07-2016]

 • I. Aan de volgende functionarissen, werkzaam bij de genoemde afdelingen van het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens, wordt, gelet op de aard van de met hun functie verband houdende werkzaamheden, mandaat en machtiging verleend:

  • 1. De afdeling Juridische Zaken

   • het hoofd van de afdeling;

   • de juridisch adviseur;

   • de senior juridisch beleidsmedewerker;

   • de juridisch beleidsmedewerker.

  • 2. De afdeling Toezicht Publieke sector

   • het hoofd van de afdeling;

   • de expert;

   • de technoloog;

   • de senior onderzoeker;

   • de onderzoeker;

   • de senior beleidsmedewerker;

   • de beleidsmedewerker.

  • 3. De afdeling Toezicht Private sector

   • het hoofd van de afdeling;

   • de expert;

   • de technoloog;

   • de senior onderzoeker;

   • de onderzoeker;

   • de senior beleidsmedewerker;

   • de beleidsmedewerker.

  • 4. De sectie Internationaal

   • het hoofd van de sectie;

   • de senior beleidsmedewerker;

   • de beleidsmedewerker.

 • II. Aan de volgende functionarissen, werkzaam bij de genoemde afdelingen van het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens, wordt, gelet op de aard van de met hun functie verband houdende werkzaamheden, machtiging verleend:

  • 1. De afdeling Communicatie

   • het hoofd van de afdeling;

   • de woordvoerder/communicatieadviseur;

   • de redacteur/tekstschrijver;

   • de communicatieadviseur online media;

   • de webmaster;

   • de informatiespecialist;

   • de medewerker productie & traffic.

  • 2. De afdeling Juridische Zaken

   • de juridisch secretaris.

  • 3. De afdeling Bedrijfsvoering

   • de coördinerend senior medewerker informatiebeheer.

  • 4. De afdeling Toezicht Publieke sector

   • de coördinator front-office;

   • de medewerker front-office.

  • 5. De afdeling Toezicht Private sector

   • de coördinator front-office;

   • de medewerker front-office.

Terug naar begin van de pagina