Instellingsbesluit Cyber Security Raad

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie (kenmerk 5727629/12) van 9 juli 2012, houdende instelling van een Cyber Security Raad

De Minister van Veiligheid en Justitie, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder

 • a. de Minister: de Minister van Veiligheid en Justitie;

 • b. cyber security: het vrij zijn van gevaar of van schade veroorzaakt door verstoring of uitval van ICT of door misbruik van ICT;

 • c. gevaar of schade: beperking van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de ICT, schending van de vertrouwelijkheid van in ICT opgeslagen informatie of schade aan de integriteit van die informatie;

 • c. de Raad: de Cyber Security Raad, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • d. Nationale Cyber Security Strategie: een integraal plan van aanpak voor het versterken van de veiligheid van de digitale samenleving om het vertrouwen in het gebruik van ICT door burger, bedrijfsleven en overheid te verhogen.

Artikel 2. Instelling en taak

 • 1 Er is een Cyber Security Raad.

 • 2 De Raad heeft als taak het kabinet te adviseren over de uitvoering en uitwerking van de Nationale Cyber Security Strategie.

Artikel 2. Samenstelling

 • 1 De Raad wordt gevormd door:

  • a. de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, medevoorzitter;

  • b. de heer E. Blok, namens het bedrijfsleven, medevoorzitter;

  • c. de heer H.J. van Dorenmalen, namens ICT-leveranciers, lid;

  • d. de heer R.A. Steenvoorden, namens de grote ICT-eindgebruikers, lid;

  • e. de heer F. Heemskerk, namens de eindgebruikers, lid;

  • f. de heer B.G.M. Voorhorst, namens de vitale sectoren, lid;

  • g. de heer prof. dr. B.P.F. Jacobs, lid;

  • h. mevrouw prof. mr. J.E.J. Prins, lid;

  • i. de heer prof. dr. M.J.G. van Eeten, lid.

  • j. de directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, lid;

  • k. een lid van het College van procureurs-generaal, lid;

  • l. de korpschef van de landelijke eenheid Politiediensten;

  • m. een lid van de directie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, lid;

  • n. de directeur Operationeel Beleid Behoeftestellingen en Plannen, lid;.

 • 2 De leden van de Raad, genoemd in het eerste lid, onderdelen b tot en met i, worden voor de duur van vier jaar benoemd. Bij tussentijdse vacatures van deze leden wordt telkens een lid benoemd uit dezelfde sector als het vertrekkend lid.

Artikel 3. Werkwijze

 • 1 De Raad stelt zijn eigen werkwijze vast.

 • 2 De Minister voorziet in het secretariaat van de Raad.

Artikel 4. Vergoeding

Artikel 5. De kosten van de Raad

De kosten van de Raad komen, voor zover voorafgaande goedkeuring is verleend door de betrokken budgethouder, ten laste van Hoofdstuk VI van de Rijksbegroting.

Artikel 6. Verantwoording

De Raad biedt de Minister jaarlijks uiterlijk op 1 juli een verslag aan van zijn werkzaamheden.

Artikel 7. Evaluatie

De werkzaamheden van de Raad worden twee jaar na de eerste werkzaamheden geëvalueerd. De uitkomsten daarvan worden ter kennis gebracht aan de Minister.

Artikel 8. Inwerkingtreding

 • 1 Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2011.

 • 2 [Red: Wijzigt dit besluit.]

Den Haag, 9 juli 2012

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina