Regeling rechtspositie voorzitter en leden Ksa 2012

[Regeling vervallen per 05-11-2020.]
Geldend van 30-08-2012 t/m 04-11-2020

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 augustus 2012, nr. 287119, houdende regels met betrekking tot de rechtspositie van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (Regeling rechtspositie voorzitter en leden Ksa 2012)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 33a van de Wet op de kansspelen en artikel 14 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-11-2020]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 05-11-2020]

  • a. De bezoldiging van de voorzitter bedraagt het salaris overeenkomstig het salaris van een lid van de topmanagementgroep van een departement van algemeen bestuur als bedoeld in de Bijlage A van het BBRA, op basis van een gemiddelde tijdsbesteding van 24 uur per week. Indien uit de collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren een aanpassing van ambtenarensalarissen volgt, wordt deze bezoldiging met een gelijk percentage aangepast.

  • b. De bezoldiging van een lid bedraagt het salaris overeenkomstig schaal 18, trede 10, met salarisnummer 59 van de Bijlage A van het BBRA, op basis van een gemiddelde tijdsbesteding van 8 uur per week. Indien uit de collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren een aanpassing van ambtenarensalarissen volgt, wordt deze bezoldiging met een gelijk percentage aangepast.

Artikel 3

[Vervallen per 05-11-2020]

De voorzitter en de leden hebben recht op een vakantie-uitkering overeenkomstig de artikelen 21 en 22 van het BBRA. De opbouw van vakantie-uren, opname en overboeken daarvan naar een volgend jaar geschiedt overeenkomstig de artikelen 22 en 23 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 4

[Vervallen per 05-11-2020]

De voorzitter en de leden hebben recht op een eindejaarsuitkering die wordt vastgesteld en uitbetaald overeenkomstig artikel 20a van het BBRA.

Artikel 5

[Vervallen per 05-11-2020]

De voorzitter en de leden hebben, voor kosten die niet declarabel zijn, recht op een representatievergoeding overeenkomstig het maximum als voorzien in het Besluit vergoedingen representatiekosten rijkspersoneel naar rato van hun respectievelijke arbeidsduur.

Artikel 6

[Vervallen per 05-11-2020]

  • a. De voorzitter en de leden kunnen voor het vervoer tussen de vestigingsplaats van de raad en hun respectievelijke woonplaatsen aanspraak maken op een vervoersbewijs openbaar vervoer 1e klasse dan wel een vergoeding van € 0,17 per kilometer bij gebruikmaking van eigen auto of fiets.

  • b. De voorzitter en de leden kunnen voor dienstreizen gebruik maken van vervoer per auto.

Artikel 7

[Vervallen per 05-11-2020]

De voorzitter en de leden worden, voor zover van toepassing, voor de duur van de benoeming verzekerd bij de Stichting Algemeen Pensioenfonds (ABP) te Heerlen.

Artikel 8

[Vervallen per 05-11-2020]

Ingeval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte ontvangen de voorzitter en de leden volledige doorbetaling van hun bezoldiging tot aan het tijdstip van toekenning van een invaliditeitspensioen op grond van de Wet privatisering ABP respectievelijk op grond van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, met dien verstande dat de doorbetaling in ieder geval eindigt met ingang van de dag waarop de benoemingstermijn eindigt.

Artikel 9

[Vervallen per 05-11-2020]

  • a. Op verzoek van de voorzitter, met instemming van het betrokken lid, kan de minister de omvang van de tijdsbesteding voor de leden op een andere omvang dan gemiddeld 8 uur per week vaststellen.

  • b. Bij een aanpassing van de gemiddelde tijdsbesteding van een lid worden voornoemde vergoedingen aangepast naar rato van de uitbreiding van de gemiddelde tijdsbesteding

Artikel 10

[Vervallen per 05-11-2020]

Het is de voorzitter en de leden bij de uitoefening van hun functie verboden vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden te vorderen, te verzoeken of aan te nemen.

Artikel 11

[Vervallen per 05-11-2020]

Ingeval de voorzitter of een lid financiële gevolgen ondervindt uit persoonlijke aansprakelijkheid voortvloeiende uit de uitoefening van zijn functie, vindt vanwege de Staat der Nederlanden vrijwaring daarvan plaats tenzij de aansprakelijkheid voortvloeit uit ernstig verwijtbaar gedrag, zoals opzet of grove schuld van de betrokkene.

Artikel 12

[Vervallen per 05-11-2020]

De in deze regeling bedoelde bezoldigingen, uitkeringen en vergoedingen komen ten laste van de Ksa.

Artikel 13

[Vervallen per 05-11-2020]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 april 2012.

Artikel 14

[Vervallen per 05-11-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rechtspositie voorzitter en leden Ksa 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina