Organisatieregeling dienstonderdelen OM 2012

Geldend van 14-08-2012 t/m heden

Regeling van de directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het ministerie van Veiligheid en Justitie van 3 augustus 2012, nr. 286999, houdende de organisatie van de dienstonderdelen bij het openbaar ministerie (Organisatieregeling dienstonderdelen OM 2012)

De directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3 tweede lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011;

Gelet op de artikelen 3, 4 en 43 van de Politiewet 1993;

Besluit:

Artikel 1. Landelijke diensten

De volgende landelijke diensten ressorteren onder het College van procureurs-generaal:

 • a. het bureau ontnemingswetgeving openbaar ministerie (BOOM);

 • b. centrale verwerking openbaar ministerie (CVOM);

 • c. de dienstverleningsorganisatie openbaar ministerie (DVOM);

 • d. de Rijksrecherche.

Artikel 2. Bureau ontnemingswetgeving openbaar ministerie

Het bureau ontnemingswetgeving openbaar ministerie (BOOM) heeft met betrekking tot de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel tot taak:

 • a. het verlenen van ondersteuning aan de portefeuillehouder van het College van procureurs-generaal;

 • b. het verlenen van algemene faciliteiten aan het openbaar ministerie;

 • c. het verlenen van zaakondersteuning aan de zaaksofficier;

 • d. het verlenen van ondersteuning aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau.

Artikel 3. Centrale verwerking openbaar ministerie

De centrale verwerking openbaar ministerie (CVOM) heeft tot taak:

Artikel 4. Dienstverleningsorganisatie openbaar ministerie

De dienstverleningsorganisatie openbaar ministerie (DVOM) heeft tot taak:

 • a. het verlenen van ondersteuning aan de portefeuillehouder bedrijfsvoering van het College van procureurs-generaal;

 • b. het verrichten van de uitvoerende bedrijfsvoeringstaken voor alle onderdelen van het openbaar ministerie, met name op de terreinen van personeel & organisatie, financiën, ICT en facilitair beheer.

Artikel 5. Rijksrecherche

De Rijksrecherche heeft tot taak het doen van onderzoek in opdracht van het College van procureurs-generaal, naar feiten of gedragingen die mogelijk een strafbaar feit opleveren.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zijn wordt geplaatst.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, werkt artikel 4 terug tot en met 1 januari 2011.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 augustus 2012

De

minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

G.N. Roes,

directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving.

Terug naar begin van de pagina