Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Geraadpleegd op 24-03-2023.
Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juli 2012, IVV/OOG/2012/11022, houdende regels inzake de verstrekking van statistische gegevens met betrekking tot de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ 2013)

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Statistiek uitkeringen gemeenten

De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van iedere kalendermaand, overeenkomstig het in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen model, gegevens over uitkeringen en over de personen aan wie in de desbetreffende maand een uitkering is verleend, of ten behoeve van wie loonkostensubsidie is verstrekt.

Artikel 3. Statistiek re-integratievoorzieningen gemeenten

De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van iedere kalendermaand overeenkomstig het in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen model, gegevens over voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet, en over de personen die van die voorziening feitelijk gebruik hebben gemaakt.

Artikel 4. Statistiek vorderingen, boeten en sancties gemeenten

De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van iedere kalendermaand, overeenkomstig het in bijlage 3 bij deze regeling opgenomen model, gegevens over vorderingen in verband met opgelegde betalings- of aflossingsverplichtingen, over ontvangsten op die vorderingen en gegevens over opgelegde bestuurlijke boeten, sancties en aansprakelijkheidstellingen en gegevens over de personen ten aanzien van wie in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, de WIJ en de WWIK dergelijke verplichtingen, vorderingen, boetes en sancties zijn opgelegd.

Artikel 5. Centraal Bureau voor de Statistiek of bewerker

  • 1 Het college verstrekt de gegevens, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4, door tussenkomst van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarbij de gegevensverstrekking plaatsvindt op een door de directeur-generaal van de statistiek te bepalen wijze, of door tussenkomst van een door de minister aan te wijzen externe bewerker.

  • 2 Indien een bewerker wordt aangewezen wordt van de aanwijzing van de bewerker mededeling gedaan in de Staatscourant.

  • 3 De bewerker, bedoeld in het eerste lid, verstrekt de in het eerste lid bedoelde gegevens op een door de minister te bepalen wijze.

  • 4 Door de bewerker worden geen persoonsgegevens of verwerkte persoonsgegevens aan derden verstrekt, behoudens in opdracht van de minister.

  • 5 De minister kan persoonsgegevens als bedoeld in de artikelen 2, 3 of 4 die door tussenkomst van een bewerker worden verkregen verstrekken aan het Centraal Bureau voor de Statistiek ten behoeve van het verrichten van statistisch onderzoek.

Artikel 6. Statistieken door SVB

  • 2 De SVB verstrekt de gegevens, bedoeld in het eerste lid, zonder tussenkomst van het Centraal Bureau voor de Statistiek, maar op de door de directeur-generaal van de statistiek te bepalen wijze, bedoeld in artikel 5, eerste lid, of indien een bewerker is aangewezen als bedoeld in artikel 5 op een door de minister te bepalen wijze.

Artikel 6a. Gegevens ten behoeve van de doelgroepregistratie

  • 2 Het Centraal Bureau voor de Statistiek is gemachtigd de gegevens, bedoeld in het eerste lid, die het verkrijgt op grond van artikel 5, eerste lid, te verstrekken aan het UWV op een door de minister, na overleg met het Centraal Bureau voor de Statistiek en het UWV, te bepalen wijze.

Artikel 7. Intrekking regeling

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als : Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 juli 2012

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Bijlage 1. Overzicht kenmerken bijstandsuitkeringenstatistiek

Hieronder staan de kenmerken in het aan te leveren BUS-bestand beschreven. Bij ieder kenmerk wordt het bereik aangegeven waaraan een waarde van het betreffende kenmerk moet voldoen, indien over het kenmerk informatie is opgenomen in het XML-bestand. Nadere informatie over de bijstandsstatistieken en de re-integratiestatistiek vindt u op de website van het CBS, onder www.cbs.nl/sz. U treft hier informatie per statistiek, waaronder richtlijnen en nieuwsbrieven.

Let op:

Met [jjjj] wordt bedoeld de 4-cijferige aanduiding voor het jaar

Met [mm] wordt bedoeld de 2-cijferige aanduiding van de maand

Met [ab] wordt bedoeld: een tekstwaarde van 2 posities

Met [12] wordt bedoeld: een numerieke waarde van 2 posities

Met (abcde) wordt bedoeld: een tekstwaarde van minimaal 1 en maximaal 5 posities

Met ab wordt bedoeld: exact de letters ‘ab’

Met 12 wordt bedoeld: exact de waarde ‘12’

Met [a1234] wordt bedoeld: een plus- of minteken op de eerste positie gevolgd door numerieke waarden op de posities 2 t/m 5

Met [jjjjmmdd] wordt bedoeld: een datumaanduiding waarbij de eerste 4 posities het jaar aanduiden, de 5e en 6e positie de maand, en de 7e en 8e positie de dag van de maand

Met incl. vt wordt bedoeld: het bedrag op te geven inclusief vakantietoeslag

Met excl. vt wordt bedoeld: het bedrag op te geven exclusief vakantietoeslag

GEGEVENS LEVERING

 

1

STATISTIEKJAAR

[jjjj]

     

2

STATISTIEKMAAND

[mm]

     

3

BERICHTGEVERCODE

[1234]

     

4

GEMEENTECODE

 
 

CBS-gemeentecode

[1234]

     

5

NAAM SOFTWAREPAKKET

 
 

CiVision Samenlevingszaken (PinkRoccade)

sam

 

Suites voor het Sociaal Domein (Centric)

ssd

 

Socrates (WiGo4It)

soc

 

AIO (Sociale Verzekeringsbank)

aio

 

Central Station (Obec Software Engineering)

cso

 

X-Works (Blinqt)

xws

 

Ander pakket

and

     

6

RELEASE-/VERSIENUMMER SOFTWAREPAKKET

(abcdefghijkl)

 

GEGEVENS UITKERING

     

7

REGISTRATIENUMMER UITKERING

(abcdefghijklmno)

     

8

STATISTIEKCODE

 
 

algemene bijstand (incl. AIO)

01

 

IOAW

02

 

IOAZ

03

 

periodiek bijzondere bijstand

11

 

eenmalig bijzondere bijstand

12

 

BBZ levensonderhoud

14

 

BBZ bedrijfskapitaal

20

 

studietoeslag

21

     

9

NADERE CLASSIFICATIE BBZ

 
 

zelfstandige, beginnende

1

 

zelfstandige, oudere

2

 

zelfstandige, beëindigende

3

 

zelfstandige, gevestigde

5

     

10

LEEFVORM

 
 

alleenstaande

1

 

alleenstaande ouder

2

 

gehuwden en samenwonenden

3

 

anders

4

     

11

AANTAL KOSTENDELERS

[12]

     

12

BEDRAG BIJSTANDSNORM (incl. vt)

[1234]

     

13

BEDRAG VERMINDERING UITKERING N.A.V. AFSTEMMING (incl. vt)

[a1234]

     

14

BEDRAG INKOMSTEN UITKERING (incl. vt)

[a1234]

     

15

BETAALBAAR GESTELD BEDRAG UITKERING (excl. vt)

[123456]

     

16

Datum invoering administratie

[jjjjmmdd]

     

17

CLUSTER BIJZONDERE BIJSTAND

 
 

directe levensbehoeften

a

 

voorzieningen voor het huishouden

b

 

voorzieningen voor wonen

c

 

voorzieningen voor opvang

d

 

kosten uit maatschappelijke zorg

e

 

financiële transacties

f

 

uitstroombevordering

g

 

medische dienstverlening

h

 

overige kostensoorten

i

 

kosten wel in statistiek maar geen bijzondere bijstand

j

 

individuele inkomenstoeslag

k

 

individuele studietoeslag

l

 

collectieve aanvullende zorgverzekering

m

 

GEGEVENS PERSONEN (invullen voor alle personen met deze uitkering)

     

18

BURGERSERVICENUMMER

[123456789]

     

19

GEBOORTEDATUM

[jjjjmmdd]

     

20

GESLACHT

 
 

man

1

 

vrouw

2

     

21

HUISVESTING

 
 

huurder

1

 

eigenaar

2

 

inwonend

3

 

in inrichting

4

 

adresloos

5

 

geen vaste woon- of verblijfplaats en niet adresloos

6

     

22

AANVANGSDATUM UITKERING PERSOON

[jjjjmmdd]

     

23

EINDDATUM UITKERING PERSOON

[jjjjmmdd]

     

24

ONTHEFFING ARBEIDSVERPLICHTING VAN TOEPASSING

 
 

nee

2

 

ja, art. 9a, Participatiewet of art. 38 IOAW/IOAZ

4

 

ja, art. 9, tweede lid, Participatiewet of art. 37a, eerste lid, IOAW/IOAZ

5

 

ja, art. 9, vijfde lid, Participatiewet of art. 37a, derde lid, IOAW/IOAZ

6

     

25

EINDDATUM ONTHEFFING

[jjjjmmdd]

     

26

REDEN BEËINDIGING ONTHEFFING OF OPSCHORTING

 
 

beëindiging wegens niet nakomen verplichtingen plan van aanpak

1

 

beëindiging wegens bereiken maximale termijn ontheffing

2

 

opschorting wegens bereiken 5-jarige leeftijd jongste kind

3

 

opschorting op verzoek van de ouder

4

 

overige reden beëindiging

5

     

27

UITVOERING TEGENPRESTATIE

 
 

ja

1

 

nee

2

     

28

REDEN VERMINDERING N.A.V. AFSTEMMING

 
 

op het vlak van plicht tot arbeidsinschakeling

01

 

agressie

03

 

tekortschietend besef van verantwoordelijkheid

04

 

niet nakomen tegenprestatie

05

 

niet nakomen verplichtingen plan van aanpak

06

 

niet (voldoende) zoeken naar werk in zoekperiode van 4 weken

07

 

niet (voldoende) zoeken naar scholing in zoekperiode van 4 weken

08

 

niet (voldoende) nakomen van afspraken m.b.t. beheersing van de Nederlandse taal (art. 18b Participatiewet)

09

 

oorzaak bij partner

98

     

29

AANVANGSDATUM VERMINDERING

[jjjjmmdd]

     

30

EINDDATUM VERMINDERING

[jjjjmmdd]

     

31

SOORT INKOMSTEN

 
 

(deeltijd) arbeid in dienstbetrekking

11

 

vermogensopbrengsten

18

 

kinderalimentatie

23

 

partneralimentatie

24

 

heffingskortingen

31

 

stagevergoeding

41

 

andere inkomsten

98

     

32

BEDRAG INKOMSTEN PERSOON (incl. vt)

[a1234]

     

33

VRIJLATING INKOMSTEN (per inkomstensoort)

 
 

ja

1

 

nee

2

     

34

REDEN BEËINDIGING UITKERING PERSOON

 
 

gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering

01

 

aangaan relatie

02

 

bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

03

 

overlijden

04

 

detentie

05

 

kunnen volgen van onderwijs maar dit niet doen

06

 

overschrijden maximale verblijfsduur buitenland

07

     
 

verkregen inkomsten uit:

 
 

arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte

11

 

zelfstandig beroep of bedrijf

13

 

uitkering werkloosheid

14

 

uitkering arbeidsongeschiktheid

15

 

alimentatie

17

 

vermogensopbrengsten

18

 

ander inkomen

19

     
 

administratieve redenen:

 
 

geen inlichtingen

31

 

verhuizing naar andere gemeente

32

 

verhuizing naar buitenland

33

 

niet verschenen op herhaalde oproep inlichtingenplicht

34

 

niet verschenen op herhaalde oproep re-integratiegesprek

35

     
 

Met betrekking tot beëindiging studietoeslag:

 
 

stopzetting/beëindiging van de studiefinanciering

41

 

stopzetting/beëindiging van de tegemoetkoming scholieren

42

 

verbetering van de medische omstandigheden

43

     
 

Overige redenen:

 
 

oorzaak bij partner

97

 

andere oorzaak

98

Bijlage 2. Overzicht kenmerken statistiek Re-integratie door Gemeenten

Hieronder staan de kenmerken in het aan te leveren SRG-bestand beschreven. Bij ieder kenmerk wordt het bereik aangegeven waaraan een waarde van het desbetreffende kenmerk moet voldoen, indien over het kenmerk informatie is opgenomen in het XML-bestand. Nadere informatie over de bijstandsstatistieken en de re-integratiestatistiek vindt u op de website van het CBS, onder www.cbs.nl/sz. U treft hier informatie per statistiek, waaronder richtlijnen en nieuwsbrieven.

Let op:

Met [jjjj] wordt bedoeld de 4-cijferige aanduiding voor het jaar

Met [mm] wordt bedoeld de 2-cijferige aanduiding van de maand

Met [ab] wordt bedoeld: een tekstwaarde van 2 posities

Met [12] wordt bedoeld: een numerieke waarde van 2 posities

Met (abcde) wordt bedoeld: een tekstwaarde van minimaal 1 en maximaal 5 posities

Met (geen maximum) wordt bedoeld: vrije registratie zonder diakritische tekens

Met ab wordt bedoeld: exact de letters ‘ab’

Met 12 wordt bedoeld: exact de waarde ‘12’

Met [jjjjmmdd] wordt bedoeld: een datumaanduiding waarbij de eerste 4 posities het jaar aanduiden, de 5e en 6e positie de maand, en de 7e en 8e positie de dag van de maand

GEGEVENS LEVERING

     

1

STATISTIEKJAAR

[jjjj]

     

2

STATISTIEKMAAND

[mm]

     

3

STATISTIEKCODE

10

     

4

NAAM SOFTWAREPAKKET

 
 

CiVision Samenlevingszaken (PinkRoccade)

sam

 

Compas (Emergo systems)

com

 

EBB Trajecten (horlings & Eerbeek)

ebb

 

EVA (Rijk van Nijmegen)

eva

 

Mozard

moz

 

RMW (WiGo4It)

rmw

 

Suites voor het Sociaal Domein (Centric)

ssd

 

Werkstap (PTC Werkstap B.V.)

wst

 

X-Works (Blinqt)

xws

 

Ander pakket

and

     

5

RELEASE-/VERSIENUMMER SOFTWAREPAKKET

(abcdefghijkl)

     

6

GEMEENTECODE

 
 

CBS-gemeentecode

[1234]

     

7

BERICHTGEVERCODE

[1234]

 

GEGEVENS PERSOON

     

8

BURGERSERVICENUMMER

[123456789]

     

9

GEBOORTEDATUM

[jjjjmmdd]

     

10

GESLACHT

 
 

man

1

 

vrouw

2

     

11

ARBEIDSVERMOGEN

 
 

Onder WML

10

 

WML of hoger: Met hulp

11

 

WML of hoger: Zelfstandig

20

 

(Tijdelijk) onbemiddelbaar

30

 

Nog niet bekend

40

     

12

DOEL INZET VOORZIENINGEN

 
 

Re-integratie

1

 

Participatie

2

 

GEGEVENS VOORZIENING

     

13

REGISTRATIENUMMER VOORZIENING

(abcdefghijklmno)

     

14

TYPE VOORZIENING

 
 

Financiële compensatie

 
 

Loonkostensubsidie o.g.v. de Participatiewet

10

 

Forfaitaire loonkostensubsidie

11

 

Tijdelijke loonkostensubsidie

12

 

Werkplekken

 
 

WIW/ID-baan

20

 

Beschut werk

21

 

Participatieplaats

22

 

Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling

23

 

Overige werkplekken

29

 

Ondersteuning op de werkplek

 
 

Jobcoach/begeleiding op de werkplek

30

 

Werkplekaanpassing

31

 

Voorziening naar werk of naar participatie

 
 

Coaching naar werk of naar participatie

40

 

Training/cursus/opleiding

42

 

Vrijwilligerswerk

43

 

Overige sociale activering

49

 

Faciliterende voorzieningen

 
 

Vervoersvoorziening

50

 

Overige faciliterende voorziening

59

 

Anders

 
 

Uitbesteed én onbekend

60

 

Niet nader in te delen

98

     

15

OMSCHRIJVING TYPE VOORZIENING

(geen maximum)

     

16

BEGINDATUM VOORZIENING

[jjjjmmdd]

     

17

EINDDATUM VOORZIENING

[jjjjmmdd]

 

GEGEVENS LOONKOSTENSUBSIDIE

     

18

LOONWAARDE

[123]

Bijlage 3. Overzicht kenmerken Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek

Hieronder staan de kenmerken in het aan te leveren BDFS-bestand. Bij ieder kenmerk wordt het bereik aangegeven waaraan een waarde van het desbetreffende kenmerk moet voldoen, indien over het kenmerk informatie is opgenomen in het XML-bestand. Nadere informatie over de bijstandsstatistieken en de re-integratiestatistiek vindt u op de website van het CBS, onder www.cbs.nl/sz. U treft hier informatie per statistiek, waaronder richtlijnen en nieuwsbrieven.

Let op:

Met [jjjj] wordt bedoeld de 4-cijferige aanduiding voor het jaar

Met [mm] wordt bedoeld de 2-cijferige aanduiding van de maand

Met [ab] wordt bedoeld: een tekstwaarde van 2 posities

Met [12] wordt bedoeld: een numerieke waarde van 2 posities

Met (abcde) wordt bedoeld: een tekstwaarde van minimaal 1 en maximaal 5 posities

Met ab wordt bedoeld: exact de letters ‘ab’

Met 12 wordt bedoeld: exact de waarde ‘12’

Met [a1234] wordt bedoeld: een plus- of minteken op de eerste positie gevolgd doornumerieke waarden op de posities 2 t/m 5

Met [jjjjmmdd] wordt bedoeld: een datum aanduiding waarbij de eerste 4 posities het jaar aanduiden, de 5e en 6e positie de maand, en de 7e en 8e positie de dag van de maand

GEGEVENS LEVERING

       

1

STATISTIEKJAAR

 

[jjjj]

       

2

STATISTIEKMAAND

 

[mm]

       

3

STATISTIEKCODE

 

06

       

4

BERICHTGEVERCODE

 

[1234]

       

5

GEMEENTECODE

   
 

CBS-gemeentecode

 

[1234]

       

6

NAAM SOFTWAREPAKKET

   
 

Socrates (WiGo4It)

 

soc

 

Suites voor het Sociaal Domein (Centric)

 

ssd

 

CiVision Samenlevingszaken (PinkRoccade)

 

sam

 

AIO (Sociale Verzekeringsbank)

 

aio

 

X-Works (Blinqt)

 

xws

 

Ander pakket

 

and

     

7

RELEASE-/VERSIENUMMER SOFTWAREPAKKET

(abcdefghijkl)

 
 

GEGEVENS VORDERING

     

8

REGISTRATIENUMMER VORDERING

(abcdefghijklmno)

 
       

9

DATUM BESLUIT/BESCHIKKING

[jjjjmmdd]

 
       

10

AARD UITKERING

   
 

Algemene bijstand (incl. AIO)

 

01

 

Bijzondere bijstand

 

02

 

WIJ

 

03

 

IOAW

 

11

 

IOAZ

 

12

 

WWIK

 

13

 

ABW/RWW

 

14

 

BBZ levensonderhoud

 

15

 

BBZ bijzondere bijstand

 

16

 

BBZ bedrijfskapitaal

 

20

 

studietoeslag

 

21

       

11

ONTSTAANSGROND VORDERING

   
 

Vorderingen beschikt vanaf 01-01-2013

   
 

overtreding inlichtingenplicht: verzwijgen witte inkomsten

 

51

 

overtreding inlichtingenplicht: verzwijgen zwarte inkomsten

 

52

 

overtreding inlichtingenplicht: verzwijgen vermogen en of inkomsten uit vermogen

 

53

 

overtreding inlichtingenplicht: onjuiste opgave woonadres

 

54

 

overtreding inlichtingenplicht: onjuiste opgave samenstelling huishouden

 

55

 

andere overtreding inlichtingenplicht

 

56

 

onverschuldigde betaling

 

57

 

boete wegens overtreding inlichtingenplicht met benadelingsbedrag

 

58

 

boete wegens overtreding inlichtingenplicht zonder benadelingsbedrag

 

59

 

lening

 

60

 

krediethypotheek

 

61

 

verhaal op onderhoudsplichtige voor kind

 

62

 

verhaal op onderhoudsplichtige voor ex-partner

 

63

 

rente en incassokosten

 

64

 

overig

 

65

 

Vorderingen beschikt vóór 01-01-2013

   
 

onverschuldigd betaald verwijtbaar

 

81

 

onverschuldigd betaald niet verwijtbaar

 

82

 

lening

 

83

 

krediethypotheek

 

34

 

alimentatie/onderhoudsbijdrage kind, (ex)partner

 

21

 

rente en incassokosten

 

84

 

overig

 

85

       

12

DUUR VORDERING

   
 

12a. begindatum

[jjjjmmdd]

 
 

12b. einddatum

[jjjjmmdd]

 
 

GEGEVENS VERLOOP VORDERING

       

13

HOOGTE BEGINSCHULD

[123456]

 
       

14

REDEN CORRECTIE OP SCHULDBEDRAG

   
 

brutering

 

01

 

rente/incassokosten

 

02

 

uitspraak na bezwaar/beroep/hoger beroep

 

03

 

omzetting naar bijstand om niet

 

10

 

afboeken oninbaar bedrag

 

11

 

kwijtschelding

 

12

 

schuldsanering

 

13

 

overige correcties

 

99

       

15

HOOGTE VAN HET CORRECTIEBEDRAG

[a123456]

 
       

16

STATUS VAN DE VORDERING

   
 

lopende aflossing

 

51

 

tijdelijk geen invordering

 

52

 

definitief buiten invordering gesteld

 

53

 

schuld geheel afgelost

 

54

 

niet van toepassing

 

99

       

17

SALDO VAN DE SCHULD

[a123456]

 
 

GEGEVENS ONTVANGSTEN

       

18

TOTAAL ONTVANGEN BEDRAG

[a123456]

 
 

GEGEVENS UITKERINGSONTVANGER (in te vullen voor onderhoudsbijdrage)

       

19

BURGERSERVICENUMMER UITKERINGSONTVANGER

[123456789]

 
 

GEGEVENS BOETE (in te vullen voor boetevorderingen vanwege overtreding van de inlichtingenplicht, ontstaansgrond 58 en 59)

       

20

RECIDIVE

   
 

ja

 

1

 

nee

 

2

       

21

HOOGTE BESTUURLIJKE BOETE

   
 

Indeling: Nieuwe Fraudewet m.i.v. 2017

   
 

aantoonbare opzet

 

4

 

grove schuld

 

5

 

normale verwijtbaarheid

 

6

 

verminderde verwijtbaarheid

 

7

 

Indeling: Oude Fraudewet 2013

   
 

100% fraudebedrag

 

1

 

150% fraudebedrag (recidive)

 

2

 

verlaagd wegens verminderde verwijtbaarheid

 

3

 

GEGEVENS SANCTIE (alleen in te vullen voor fraudevorderingen)

       

22

SOORT SANCTIE

   
 

geen sanctie

 

1

 

nog in behandeling bij gemeente

 

2

 

bestuurlijke boete

 

3

 

aangifte gedaan bij justitie

 

4

       

23

PARKETNUMMER

(abcdefghijklmno)

 
 

GEGEVENS AANSPRAKELIJKEN (invullen voor alle hoofdelijk aansprakelijken)

       

24

BURGERSERVICENUMMER DEBITEUR

[123456789]

 
 

onbekend

999999999

 
       

25

GEBOORTEDATUM DEBITEUR

[jjjjmmdd]

 
       

26

GESLACHT DEBITEUR

   
 

man

 

1

 

vrouw

 

2

       

27

REGISTRATIENUMMER UITKERING

(abcdefghijklmno)

 
 

niet beschikbaar

999999999999999

 
Naar boven