Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ 2013

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juli 2012, IVV/OOG/2012/11022, houdende regels inzake de verstrekking van statistische gegevens met betrekking tot de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ 2013)

Artikel 2. Statistiek uitkeringen gemeenten

De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van iedere kalendermaand, overeenkomstig het in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen model, gegevens over uitkeringen en over de personen aan wie in de desbetreffende maand een uitkering is verleend.

Artikel 3. Statistiek re-integratievoorzieningen gemeenten

De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van de eerste helft van een kalenderjaar en na afloop van de tweede helft van een kalenderjaar overeenkomstig het in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen model, gegevens over voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de WWB, artikel 34, eerste lid, onderdeel a van de IOAZ en artikel 34, eerste lid, onderdeel a, van de IOAW en over de personen die van die voorziening feitelijk gebruik hebben gemaakt.

Artikel 4. Statistiek vorderingen, boeten en sancties gemeenten

De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van iedere kalendermaand, overeenkomstig het in bijlage 3 bij deze regeling opgenomen model, gegevens over vorderingen in verband met opgelegde betalings- of aflossingsverplichtingen, over ontvangsten op die vorderingen en gegevens over opgelegde bestuurlijke boeten, sancties en aansprakelijkheidstellingen en gegevens over de personen ten aanzien van wie in het kader van de uitvoering van de WWB, de IOAW, de IOAZ, de WIJ en de WWIK dergelijke verplichtingen, vorderingen, boetes en sancties zijn opgelegd.

Artikel 5. Centraal Bureau voor de Statistiek of bewerker

  • 1 Het college verstrekt de gegevens, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4, door tussenkomst van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarbij de gegevensverstrekking plaatsvindt op een door de directeur-generaal van de statistiek te bepalen wijze, of door tussenkomst van een door de minister aan te wijzen externe bewerker.

  • 2 Indien een bewerker wordt aangewezen wordt van de aanwijzing van de bewerker mededeling gedaan in de Staatscourant.

  • 3 De bewerker, bedoeld in het eerste lid, verstrekt de in het eerste lid bedoelde gegevens op een door de minister te bepalen wijze.

  • 4 Door de bewerker worden geen persoonsgegevens of verwerkte persoonsgegevens aan derden verstrekt, behoudens in opdracht van de minister.

  • 5 De minister kan persoonsgegevens als bedoeld in de artikelen 2, 3 of 4 die door tussenkomst van een bewerker worden verkregen verstrekken aan het Centraal Bureau voor de Statistiek ten behoeve van het verrichten van statistisch onderzoek.

Artikel 6. Statistieken door SVB

  • 1 Ten aanzien van de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 47a, eerste lid, van de WWB ontvangt de minister van de SVB uiterlijk vier weken na afloop van iedere kalendermaand overeenkomstig het in bijlage 1 en 3 bij deze regeling opgenomen model, gegevens als bedoeld in de artikelen 2 en 4.

  • 2 De SVB verstrekt de gegevens, bedoeld in het eerste lid, zonder tussenkomst van het Centraal Bureau voor de Statistiek, maar op de door de directeur-generaal van de statistiek te bepalen wijze, bedoeld in artikel 5, eerste lid, of indien een bewerker is aangewezen als bedoeld in artikel 5 op een door de minister te bepalen wijze.

Artikel 7. Intrekking regeling

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 juli 2012

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Bijlage 1. : Overzicht kenmerken statistiek uitkeringen gemeenten

Hieronder staan de kenmerken in het aan te leveren bestand (bijstands)uitkeringen gemeenten benoemd. Bij ieder kenmerk wordt het bereik aangegeven waaraan een waarde van het betreffende kenmerk moet voldoen.

Let op: Met [jjjj] wordt bedoeld de 4-cijferige aanduiding voor het jaar

Met [mm] wordt bedoeld de 2-cijferige aanduiding van de maand

Met [ab] wordt bedoeld: een tekstwaarde van 2 posities

Met [12] wordt bedoeld: een numerieke waarde van 2 posities

Met ab wordt bedoeld: exact de letters ‘ab’

Met 12 wordt bedoeld: exact de waarde ‘12’

Met [a1234] wordt bedoeld: een plus- of minteken op de eerste positie gevolgd door numerieke waarden op de posities 2 t/m 5

Met [max. 4 posities] wordt bedoeld: een vulling van 4 posities met tekst- en/of numerieke waarden, naar rechts uitgelijnd en indien van toepassing links opgevuld met een nul of nullen

Met [jjjjmmdd] wordt bedoeld: een datum aanduiding waarbij de eerste 4

posities het jaar aanduiden, de 5e en 6e positie de maand, en de 7e en 8e

posities de dag van de maand

Een toelichting op de uitvraag en technische specificaties in verband met de bevraging bij de gemeenten en de SVB worden nog door CBS aan gemeenten verstrekt middels de CBS-richtlijnen bij de statistiek.

GEGEVENS LEVERING

1

STATISTIEKJAAR

[jjjj]

2

STATISTIEKMAAND

[mm]

3

BERICHTGEVERCODE

code van de berichtgever

[1234]

4

GEMEENTECODE

CBS-gemeentecode

[1234]

5

NAAM SOFTWAREPAKKET

CiVision Werk Inkomen en Zorg (PinkRoccade)

GWS4all (Centric)

Socrates (WiGo4It)

AIO: (Pakket van de Sociale Verzekeringsbank)

Ander pakket

Wiz

Gws

Soc

Aio

and

6

RELEASE-/VERSIENUMMER SOFTWAREPAKKET

[abcdefghijkl]

GEGEVENS UITKERING

7

REGISTRATIENUMMER UITKERING

[abcdefghijklmno]

8

STATISTIEKCODE

WWB algemene bijstand (inclusief bijstand aan personen met AOW)

IOAW

IOAZ

WWB, periodiek bijzondere bijstand

WWB, eenmalig bijzondere bijstand (inclusief langdurigheidstoeslag)

BBZ

01

02

03

11

12

14

9

NADERE CLASSIFICATIE BBZ

zelfstandige, beginnend

zelfstandige, oudere

zelfstandige, beëindigende

zelfstandige, overig

niet van toepassing

1

2

3

5

9

10

NORM / GRONDSLAG {‘leefvorm’}

alleenstaande{‘alleenstaande’}

alleenstaande{‘alleenstaande’} ouder

gehuwden en samenwonenden {‘gehuwden’}

anders

1

2

3

4

11

BEDRAG BASISNORM / GRONDSLAG (incl. vt){‘landelijkenorm’}

[1234]

12

BEDRAG AFWIJKING BASISNORM

DOOR GEMEENTELIJK BELEID (incl. vt)

niet van toepassing

[a1234]

99999

13

BEDRAG BIJSTANDSNORM (incl. vt)

[1234]

 

BEDRAG VERMINDERING UITKERING N.A.V. AFSTEMMING (incl. vt)

 

14

niet van toepassing

[1234]

9999

15

BEDRAG INKOMSTEN UITKERING (incl. vt)

niet van toepassing

[a1234] 99999

16

BETAALBAAR GESTELD BEDRAG UITKERING (excl. vt)

niet van toepassing

[123456]

999999

17

Datum invoering administratie

[jjjjmmdd]

18

CLUSTER BIJZONDERE BIJSTAND

directe levensbehoeften

voorzieningen voor het huishouden

voorzieningen voor wonen

voorzieningen voor opvang

kosten uit maatschappelijke zorg

financiële transacties

uitstroombevordering

medische dienstverlening

overige kostensoorten

kosten wel in statistiek maar geen bijzondere bijstand

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

19

TOEPASSING CATEGORIALE VERLENING BIJZONDERE BIJSTAND

chronisch zieken/gehandicapten

personen met een AOW-gerechtigde leeftijd

langdurigheidstoeslag

ouders met schoolgaande kinderen

niet van toepassing

1

2

3

4

9

GEGEVENS PERSONEN (invullen voor alle personen met deze uitkering)

20

BURGERSERVICENUMMER

[123456789]

21

GEBOORTEDATUM

[jjjjmmdd]

22

GESLACHT

man

vrouw

1

2

23

HUISVESTING

Huurder

Eigenaar

Inwonend

in inrichting

adresloos

geen vaste woon- of verblijfplaats en niet adresloos

1

2

3

4

5

6

24

AANVANGSDATUM UITKERING PERSOON

[jjjjmmdd]

25

EINDDATUM UITKERING PERSOON

niet beëindigd

[jjjjmmdd]

00000000

26

ONTHEFFING ARBEIDSVERPLICHTING VAN TOEPASSING

nee

ja, artikel 9, WWB

ja, artikel 9a, WWB

niet van toepassing

2

3

4

9

27

EINDDATUM ONTHEFFING

niet beëindigd

niet van toepassing

[jjjjmmdd]

00000000

99999999

28

REDEN BEËINDIGING ONTHEFFING OF OPSCHORTING (art. 9a WWB)

beëindiging wegens niet nakomen verplichtingen plan van aanpak

beëindiging wegens bereiken maximale termijn ontheffing

opschorting wegens bereiken 5-jarige leeftijd jongste kind

opschorting op verzoek van de ouder

overige reden beëindiging

niet van toepassing

1

2

3

4

5

9

29

OPGELEGDE PLICHT TOT TEGENPRESTATIE

ja

nee

niet van toepassing

1

2

9

30

REDEN VERMINDERING N.A.V. AFSTEMMING

op het vlak van plicht tot arbeidsinschakeling

op het vlak van de inlichtingenplicht

agressie

niet nakomen tegenprestatie

niet nakomen verplichtingen plan van aanpak

niet (voldoende) zoeken naar werk in zoekperiode van 4 weken

01

02

03

05

06

 

niet (voldoende) zoeken naar scholing in zoekperiode van 4 weken

oorzaak bij partner

 
 

niet van toepassing

07

08

98

99

31

SOORT INKOMSTEN

(deeltijd) arbeid{‘arbeid’} in dienstbetrekking ‘dienstbetrekking’ {‘ziekte’}

Vermogensopbrengsten

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Heffingskortingen

andere inkomsten{‘alimentatie’}

11

18

23

24

31

98

32

BEDRAG INKOMSTEN PERSOON, incl. vt

[a1234]

33

VRIJLATING INKOMSTEN (per inkomstensoort)

ja

nee

1

2

34

REDEN BEËINDIGING UITKERING PERSOON

gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering

aangaan relatie

bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

overlijden

detentie

kunnen volgen van onderwijs maar dit niet doen

overschrijden maximale verblijfsduur buitenland

uit wiens houding en gedragingen duidelijk blijkt dat hij verplichtingen ex. artikel 9 en artikel 55 niet wil nakomen

01

02

03

04

05

06

07

08

 

verkregen inkomsten uit:

arbeid{‘arbeid’} in dienstbetrekking {‘dienstbetrekking’} /uitkering ziekte {‘ziekte’}

zelfstandig beroep of bedrijf

uitkering werkloosheid {‘werkloosheid’}

uitkering arbeid{‘arbeid’}songeschiktheid

alimentatie{‘alimentatie’}

vermogensopbrengsten

ander inkomen

11

13

14

15

17

18

19

 

administratieve redenen

geen inlichtingen

verhuizing naar andere gemeente

verhuizing naar buitenland

31

32

33

34

 

niet verschenen op herhaalde oproep inlichtingenplicht

niet verschenen op herhaalde oproep re-integratiegesprek

35

 

oorzaak bij partner

andere oorzaak

niet van toepassing

97

98

99

Bijlage 2. : Overzicht kenmerken statistiek re-integratievoorzieningen gemeenten

Hieronder staan de kenmerken in het aan te leveren bestand van de Statistiek re-integratievoorzieningen gemeenten beschreven. Allereerst wordt het bereik aangegeven waarbinnen een waarde van het betreffende kenmerk moet liggen. Het CBS controleert of de aangeleverde kenmerken binnen de geldige waardenbereiken liggen. Daarnaast wordt aangegeven welke foutcontroles op de gegevens uitgevoerd kunnen worden, als een waarde binnen het waardenbereik ligt. Dit zijn ook controles die het CBS zal uitvoeren na ontvangst van het SRG-bestand.

Let op: Met [ab] wordt bedoeld: 2 tekstwaarden

Met [12] wordt bedoeld: 2 numerieke waarden

Met ab wordt bedoeld: exact de letters ‘ab’

Met 12 wordt bedoeld: exact de waarde ‘12’

Met [jjjj] wordt bedoeld: een jaartalaanduiding

Met [p] wordt bedoeld: een numerieke aanduiding voor de verslagperiode: het eerste (1) of tweede (2) halfjaar

Met [jjjjmmdd] wordt bedoeld: een datum aanduiding waarbij de eerste 4

posities het jaar aanduiden, de 5e en 6e positie de maand, en de 7e en 8e

posities de dag van de maand.

Een toelichting op de uitvraag en technische specificaties in verband met de bevraging bij de gemeenten worden door CBS aan gemeenten verstrekt middels de CBS-richtlijnen bij de statistiek.

GEGEVENS LEVERING

1

STATISTIEKJAAR

[jjjj]

2

STATISTIEKPERIODE

[p]

3

STATISTIEKCODE

Statistiek Re-integratie door Gemeenten

10

4

NAAM SOFTWAREPAKKET

RMW (WiGo4it)

CiVision Werk (Getronics Pink Roccade)

Compas (Emergo Systems)

Stratech-CVS (Stratech)

EBB Trajecten (Horlings & Eerbeek)

GWS4All (Centric)

Imwin (Solviteers)

Iw3 (Solviteers)

SZWnet (Planconsult)

Eigen pakket van de gemeente

Ander pakket

Rmw

Cwk

Com

cvs

ebb

gws

imw

iw3

pla

eig

and

5

RELEASE/VERSIENUMMER SOFTWAREPAKKET

[abcdefghijkl]

6

GEMEENTECODE

CBS-gemeente code

[1234]

gegevens PERSOON

7

BURGERSERVICENUMMER

[123456789]

8

GEBOORTEDATUM

[jjjjmmdd]

9

GESLACHT

Man

vrouw

1

2

10

RE-INTEGRATIEPOSITIE

Zorg

Maatschappelijke activering

Arbeidsactivering

Arbeidstoeleiding

Regulier werk met ondersteuning

Regulier werk zonder ondersteuning

1

2

3

4

5

6

11

BEGINDATUM RE-INTEGRATIEPOSITIE

[jjjjmmdd]

Wanneer een voorziening daadwerkelijk start (ingevulde begindatum van de voorziening) moet er een re-integratiepositie zijn vastgesteld. De re-integratiepositie kan gedurende de loop van een voorziening veranderen. Wanneer de re-integratiepositie opnieuw wordt bepaald, en de waarde verandert, moet dit in de SRG worden aangeleverd. Er wordt dan behalve de ‘oude’ re-integratiepositie (kenmerk 10) met de oude bijbehorende begindatum van de geldigheid, een nieuwe re-integratiepositie, met een nieuwe begindatum re-integratiepositie aangeleverd. Op deze manier kan per voorziening de juiste waarde van de re-integratiepositie bepaald worden, op basis van de begin- en einddatum, gecombineerd met de begingeldigheidsdatums van de re-integratieposities. Alle waarden van de re-integratiepositie die betrekking hebben op de verslagperiode, moeten worden aangeleverd.

GEGEVENS VOORZIENING (invullen voor alle voorzieningen van deze persoon)

12

REGISTRATIENUMMER VOORZIENING

[abcdefghijklmno]

13

TYPE VOORZIENING

Loonkostensubsidie

WIW/ID-baan

Participatieplaats

Overige

1

2

3

4 (defaultwaarde)

14

BEGINDATUM VOORZIENING

[jjjjmmdd]

Alleen voorzieningen die daadwerkelijk gestart zijn moeten worden aangeleverd aan het CBS. De begindatum van de voorziening moet dus altijd met een geldige datum gevuld worden. Deze datum blijft vanaf de eerste aanlevering van gegevens over de betreffende voorziening ongewijzigd.

Begindatum voorziening ligt vóór of is gelijk aan einddatum voorziening (kenmerk 15, als deze met een datum gevuld is).

15

EINDDATUM VOORZIENING

[jjjjmmdd]

Alleen als een geldige datum [jjjjmmdd] is ingevuld gelden de volgende technische controles:

Einddatum voorziening ligt ná of is gelijk aan de begindatum voorziening. Einddatum voorziening moet worden gevuld als reden einde voorziening gevuld is met 1, 2 of 3.

Wanneer de einddatum niet bekend is (een lopende voorziening aan het einde van de verslagperiode), wordt de einddatum gevuld met [00000000].

16

REDEN EINDE VOORZIENING

Voorziening is afgerond

Voorziening is voortijdig beëindigd

Overig ( verhuizen, overlijden, etc.)

Niet van toepassing: einddatum voorziening is niet gevuld met een datum

1

2

3

9 (defaultwaarde)

Moet gevuld worden als ‘einddatum voorziening’ (kenmerk 15) met een datum gevuld is. Als ‘einddatum voorziening’ nog niet bekend is, is de reden einde voorziening gelijk aan 9 (niet van toepassing).

Bijlage 3. : Overzicht kenmerken statistiek vorderingen, boeten en sancties gemeenten

Hieronder staan de kenmerken van het aan te leveren bestand met gegevens over vorderingen, boeten en sancties (fraude). Van deze kenmerken wordt het bereik aangegeven waarbinnen een waarde van het desbetreffende kenmerk moet liggen.

Let op: Met [ab] wordt bedoeld: 2 tekstwaarden

Met [12] wordt bedoeld: 2 numerieke waarden

Met ab wordt bedoeld: exact de letters ‘ab’

Met 12 wordt bedoeld: exact de waarde ‘12’

Met [a1234] wordt bedoeld: een plus- of minteken op de eerste positie

gevolgd door numerieke waarden op de posities 2 t/m 5

Met [jjjj] wordt bedoeld: een jaartal.

Met [mm] wordt bedoeld: een maand.

Met [jjjjmmdd] wordt bedoeld: een datum aanduiding waarbij de eerste 4

posities het jaar aanduiden, de 5e en 6e positie de maand, en de 7e en 8e

posities de dag van de maand.

Een toelichting op de uitvraag en technische specificaties in verband met de bevraging bij de gemeenten worden door CBS aan gemeenten verstrekt middels de CBS-richtlijnen bij de statistiek.

GEGEVENS STATISTIEK

1

STATISTIEKJAAR

[jjjj]

2

STATISTIEKMAAND

[mm]

3

STATISTIEKCODE

06

4

BERICHTGEVERCODE

[1234]

5

GEMEENTECODE

CBS-gemeentecode

[1234]

6

NAAM SOFTWAREPAKKET

Socrates (WiGo4it)

GWS4all

CiVision WIZ

Sociale Verzekeringsbank

ander pakket

Soc

gws

wiz

svb

and

7

RELEASE/VERSIENUMMER SOFTWAREPAKKET

[abcdefghijkl]

GEGEVENS VORDERING

8

REGISTRATIENUMMER VORDERING

[123456789012345]

9

DATUM BESLUIT/BESCHIKKING

[jjjjmmdd]

10

AARD UITKERING

WWB algemeen

WWB bijzonder

WIJ

IOAW

IOAZ

WWIK

ABW/RWW

BBZ algemeen

BBZ bijzonder

01

02

03

11

12

13

14

15

16

11

ONTSTAANSGROND VORDERING

Vorderingen beschikt vanaf 01-01-2013

fraude: verzwijgen witte inkomsten

fraude: verzwijgen zwarte inkomsten

fraude: verzwijgen vermogen en of inkomsten uit vermogen

fraude: onjuiste opgave woonadres

fraude: onjuiste opgave samenstelling huishouden

andere fraude

onverschuldigde betaling

boete wegens fraude

boete niet wegens fraude

lening

krediethypotheek

verhaal op onderhoudsplichtige voor kind

verhaal op onderhoudsplichtige voor ex-partner

rente en incassokosten

overig

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

 

Vorderingen beschikt vóór 01-01-2013

onverschuldigd betaald verwijtbaar (oud: 01, 02, 13, 16)

onverschuldigd betaald niet verwijtbaar (oud: 11,12,14, 15),

lening (oud: 31, 32, 33, 35)

81

82

83

34

21

84

85

 

krediethypotheek (oud: 34)

alimentatie/onderhoudsbijdrage kind, (ex)partner (oud: 21)

rente en incassokosten (oud: 43, 44)

overig (oud: 22, 49)

 

12

DUUR VORDERING

12a. begindatum

12b. einddatum

[jjjjmmdd]

[jjjjmmdd]

GEGEVENS VERLOOP VORDERING

13

HOOGTE BEGINSCHULD

[123456]

14

REDEN CORRECTIE OP SCHULDBEDRAG

Brutering

rente/incassokosten

uitspraak na bezwaar/beroep/hoger beroep

overige correcties

niet van toepassing

01

02

03

09

99

15

HOOGTE VAN HET CORRECTIEBEDRAG

niet van toepassing

[a123456]

9999999

16

STATUS VAN DE VORDERING

lopende aflossing

tijdelijk geen invordering

definitief buiten invordering gesteld

schuld geheel afgelost

niet van toepassing

51

52

53

54

99

17

SALDO VAN DE SCHULD

[a123456]

GEGEVENS ONTVANGSTEN

18

TOTAAL ONTVANGEN BEDRAG

niet van toepassing

[a123456]

9999999

GEGEVENS UITKERINGSONTVANGER (alleen in te vullen voor onderhoudsbijdrage)

19

BURGERSERVICENUMMER UITKERINGSONTVANGER

[123456789]

GEGEVENS BOETE (alleen in te vullen voor boetevorderingen wegens fraude)

20

RECIDIVE

ja

nee

1

2

21

ROBUUSTE INCASSO TOEGEPAST

Ja

Nee

niet van toepassing

1

2

9

22

HOOGTE BESTUURLIJKE BOETE

100 % fraudebedrag

150 % fraudebedrag (recidive)

verlaagd wegens verminderde verwijtbaarheid

1

2

3

GEGEVENS SANCTIE (alleen in te vullen voor fraudevorderingen)

23

SOORT SANCTIE

geen sanctie

nog in behandeling bij gemeente

bestuurlijke boete

aangifte gedaan bij justitie

1

2

3

4

24

ZAAKSNUMMER

niet van toepassing

[123456789] 999999999

GEGEVENS AANSPRAKELIJKEN (invullen voor alle hoofdelijk aansprakelijken)

25

BURGERSERVICENUMMER DEBITEUR

[123456789]

26

GEBOORTEDATUM DEBITEUR

[jjjjmmdd]

27

GESLACHT DEBITEUR

man

vrouw

1

2

Terug naar begin van de pagina