Besluit aanwijzing van zeeschepen ten aanzien waarvan artikel 693 en de afdelingen [...] Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn

Geldend van 20-08-2013 t/m heden

Besluit van 25 juni 2012, houdende aanwijzing van zeeschepen ten aanzien waarvan artikel 693 en de afdelingen 12 en 12a van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 5 april 2012, nr. 247315;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 2 mei 2012, no. W.12.0114/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 juni 2012, nr. 273409;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Artikel 693 en afdeling 12 van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing ten aanzien van:

  • a. schepen die uitsluitend varen op Nederlandse binnenwateren of wateren, binnen of dicht grenzend aan beschutte wateren of gebieden waar Nederlandse havenvoorschriften gelden;

  • b. onbemande schepen die niet van middelen tot werktuiglijke voortstuwing zijn voorzien;

  • c. oorlogsschepen en marinehulpschepen;

  • d. reddingsvaartuigen;

  • e. pleziervaartuigen.

Artikel 2

Artikel 693 en afdeling 12a van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op onoverdekte zeevissersschepen die in de regel niet buiten het zicht van de Nederlandse kust worden gebracht.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 juni 2012

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de derde juli 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina