Besluit elektronische indiening dagvaarding [Ingetrokken voor procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt]

Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Besluit van 27 juni 2012, houdende regels ter invoering van de elektronische indiening van een dagvaarding (Besluit elektronische indiening dagvaarding)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 23 mei 2012, directie Wetgeving, nr. 263435;

Gelet op artikel 125, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 6 juni 2012, nr. W03.12.0179/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 25 juni 2012, nr. 277802;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De eiser kan een exploot van dagvaarding ter griffie elektronisch indienen, indien:

Artikel 2

Het indienen van een exploot van dagvaarding langs elektronische weg geschiedt op een vanwege de gerechten aangegeven wijze.

Artikel 3

Met het oog op de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid gebruikt de indiener bij het elektronisch indienen van een exploot van dagvaarding een vanwege de gerechten aangewezen systeem voor gegevensverwerking dat:

  • a. in staat is om de verzender te identificeren en na te gaan of een bericht authentiek is en daadwerkelijk afkomstig van de verzender;

  • b. in staat is om te controleren of het bericht volledig is en niet onbevoegdelijk is gewijzigd, en

  • c. volgens nationale en internationale standaarden voor informatiebeveiliging ingericht is.

Artikel 4

Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat aan de eisen uit artikel 3 aanhef en onderdelen a en b slechts is voldaan indien de eisen van betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van een door Onze Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen niveau zijn.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet elektronische indiening dagvaarding in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 juni 2012

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de negenentwintigste juni 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina