Besluit instelling van het Auditteam Voetbal en Veiligheid

Geraadpleegd op 05-06-2023.
Geldend van 27-06-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie, van 25 mei 2012, nr. 267619, houdende instelling van het Auditteam Voetbal en Veiligheid

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Overwegende dat het instellingsbesluit van het Auditteam voetbalvandalisme van 13 augustus 2003 (EA2003/74936 DGOOV/POL/BJZ) en de wijziging van het instellingsbesluit van het Auditteam voetbalvandalisme van 15 december 2006 (Nr. 2006-0000326163 DGV/POL/PVB) niet meer actueel zijn;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder Auditteam: Het Auditteam Voetbal en Veiligheid.

Artikel 3

Het Auditteam heeft tot taak:

 • a. Het doen van feitenonderzoek naar ingrijpende incidenten van voetbalgerelateerd geweld in Nederland;

 • b. Het onderzoeken en analyseren van trends van (uitwassen van) gedrag van voetbalsupporters en het doen van aanbevelingen ter verbetering;

 • c. Het opstellen van concrete adviezen en aanbevelingen door het uitvoeren van onderzoek (audits) over de aanpak van voetbalgeweld door clubs, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en KNVB.

Artikel 4

 • 1 Het Auditteam bestaat uit een voorzitter en vijf leden.

 • 2 De Minister van Veiligheid en Justitie benoemt de voorzitter en de leden van het Auditteam voor een periode van vier jaar.

 • 3 Op verzoek van de voorzitter, of het desbetreffende lid, kan deze periode eenmalig met twee jaar worden verlengd.

Artikel 5

 • 1 De Minister van Veiligheid en Justitie kan het Auditteam een onderzoeksopdracht geven.

 • 2 Het Auditteam brengt van dit onderzoek verslag uit aan de Minister van Veiligheid en Justitie.

Artikel 6

 • 1 Een burgemeester kan bij ingrijpende incidenten het Auditteam verzoeken een feitenonderzoek te doen.

 • 2 Het Auditteam besluit op dit verzoek na overleg met de Minister van Veiligheid en Justitie.

 • 3 Indien het Auditteam besluit een onderzoek in te stellen, brengt het van dit onderzoek verslag uit aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de burgemeester op wiens verzoek het onderzoek heeft plaatsgevonden.

Artikel 7

 • 1 Het Auditteam kan ambtshalve, na overleg met de Minister van Veiligheid en Justitie, een onderzoek starten.

 • 2 Het Auditteam brengt van dit onderzoek verslag uit aan de Minister van Veiligheid en Justitie.

Artikel 8

 • 1 Een onderzoeksopdracht wordt uitgevoerd door de voorzitter en ten minste twee door hem aangewezen leden.

 • 2 De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de onderzoeksopdracht.

Artikel 9

 • 1 Het Auditteam stelt voorafgaand aan elk voetbalseizoen een thematisch onderzoeksprogramma op.

 • 2 De Minister van Veiligheid en Justitie stelt dit onderzoeksprogramma vast.

Artikel 10

Het Auditteam richt zijn werkzaamheden met inachtneming van dit besluit, nader in.

Artikel 12

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Naar boven