Regeling berekening geluidsbelasting militaire luchthavens in Kosteneenheden

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Regelingberekening geluidsbelasting militaire luchthavens in Kosteneenheden

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 10.12, derde lid, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

De geluidsbelasting, veroorzaakt door luchtvaartuigen die gebruik maken van de militaire luchthavens, wordt berekend op de manier, beschreven in rapport RLD/BV-01.2 Voorschrift voor de berekening van de geluidsbelasting in Kosteneenheden (Ke), zonder drempelwaarde, ten gevolge van het vliegverkeer.

Artikel 2

Bij het berekenen van de in artikel 1 genoemde geluidsbelasting wordt gebruik gemaakt van de gegevens in rapport NLR CR 96650 L, Appendices van de voorschriften voor de berekening van geluidsbelasting, oktober 1996, met latere wijzigingen, en de door de Minister van Defensie verstrekte luchthavengebonden gegevens.

Artikel 3

In afwijking van artikel 1 geschiedt de berekening van de geluidsbelasting, veroorzaakt door luchtvaartuigen die gebruik maken van de militaire luchthavens Leeuwarden, Deelen en Gilze-Rijen, indien de geluidszone voor de betrokken luchthaven gelijk is aan de geluidszone die voor die luchthavens is vastgesteld vóór 1 augustus 2004, op de manier, beschreven in rapport RLD/BV 01, Voorschrift voor de berekening van de geluidsbelasting in Kosteneenheden (Ke) ten gevolge van het vliegverkeer. Artikel 2 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling berekening geluidsbelasting militaire luchthavens in Kosteneenheden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 mei 2012

De

Minister

van Defensie,

J.S.J. Hillen

Terug naar begin van de pagina