Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Geldend van 30-12-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 april 2012, nr. WJZ/12010735, houdende regels inzake het verlenen van mandaat en machtiging aan de directeur van het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de directeur van het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder directeur: de directeur van het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

  • 1 Aan de directeur wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen op grond van de Wet dieren die verband houden met registratie, schorsen of doorhalen van diergeneesmiddelen, de aanvraag voor goedkeuring van een partij, de vergunning voor het bereiden, verpakken, etiketteren of afleveren van diergeneesmiddelen of het certificeren van een verklaring hierover.

  • 2 Aan de directeur wordt tevens mandaat en machtiging verleend voor het geven van toestemming voor proefneming of onderzoek van toevoegingsmiddelen als bedoeld in het Besluit diervoeders 2012.

Artikel 3

  • 1 De directeur kan voor de in de artikel 2 bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan de aan hem ondergeschikte functionarissen.

  • 2 Het verlenen van ondermandaat en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

  • 3 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat en machtiging als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de secretaris-generaal en aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat en machtiging is verleend.

Artikel 4

Het krachtens mandaat ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 april 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina