Besluit doorverlenen mandaat, volmacht en machtiging in geval van afwezigheid van de algemeen directeur Rijksgebouwendienst

[Regeling vervallen per 26-07-2012 met terugwerkende kracht tot en met 14-10-2010.]
Geldend van 17-04-2012 t/m 25-07-2012

Besluit doorverlenen mandaat, volmacht en machtiging in geval van afwezigheid van de algemeen directeur Rijksgebouwendienst

De Algemeen Directeur van de Rijksgebouwendienst,

Overwegende dat het wenselijk is een tijdelijke voorziening te treffen voor het geval van afwezigheid van de algemeen directeur van de Rijksgebouwendienst;

Overwegende dat er niet is voorzien in de functie van plaatsvervangend algemeen directeur van de Rijksgebouwendienst;

Gelet op het Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging Wonen, Wijken en Integratie, en Rijksgebouwendienst;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-07-2012]

De directeuren, als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst 2009 ondermandaat te verlenen om het aan de algemeen directeur van de Rijksgebouwendienst verleende mandaat, de volmacht en machtiging tijdelijk uit te oefenen in geval van diens afwezigheid.

Artikel 2

[Vervallen per 26-07-2012]

Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 1, worden in het competentieregister de naam en functie van de directeur en de periode van uitoefening van het ondermandaat vermeld.

Artikel 3

[Vervallen per 26-07-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 10 april 2012

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:

A.H.M. Vermeulen,

waarnemend algemeen directeur Rijksgebouwendienst.

Terug naar begin van de pagina