Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën D1, E bij D1, D en E bij D

Geldend van 01-04-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 maart 2012, nr. IENM/BSK-2012/21444, houdende vaststelling van de eisen voor de praktijkexamens voor de rijbewijscategorieën D1, E bij D1, D en E bij D (Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën D1, E bij D1, D en E bij D)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op richtlijn nr. 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (PbEU L 403) en artikel 111, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

§ 1. Eisen voor de praktijkexamens voor rijbewijscategorie D1 en E bij D1

Artikel 1

De eisen waaraan de aanvrager van het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie D1 en E bij D1 voldoet, zijn nader uitgewerkt in de bij deze regeling behorende bijlage, Toetsmatrijs praktijkexamen D1, E bij D1, D en E bij D.

§ 2. Eisen voor de praktijkexamens voor rijbewijscategorie D en E bij D

Artikel 2

De eisen waaraan de aanvrager van het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie D en E bij D voldoet, zijn nader uitgewerkt in de bij deze regeling behorende bijlage Toetsmatrijs praktijkexamen D1, E bij D1, D en E bij D.

§ 3. Overige bepalingen

Artikel 3

Het CBR draagt er zorg voor dat het resultaat van het examen aan de aanvrager bekend wordt gemaakt. Bij een onvoldoende examen wordt tevens aangegeven aan welke exameneisen de aanvrager niet heeft voldaan.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën D1, E bij D1, D en E bij D.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen

Bijlage bij de artikelen 1 en 2 van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën D1, E bij D1, D en E bij D

Eind- en toetstermen voor het praktijk-examen rijbewijs voor categorie D, D1

Opgesteld door:

CCV

Naam:

Praktijk D(1)/D(1)E

Toelichting op tabel met afbakening

Tax = Taxonomiecode R = Reproductieve vaardigheid P = Productieve vaardigheid

Nr

Eindtermen

1.

Rijklaar controle (8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.1.8 Bijlage II richtlijn 2006/126/EG)

2.

Professioneel rijgedrag (1.3,Bijlage I richtlijn 2003/59/EG)

3.

Verkeersgedrag tijdens een rit (1.5 richtlijn Bijlage I 2003/59/EG) (8.1.9, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.7, 8.3.8 Bijlage II richtlijn 2006/126/EG)

4.

Bijzondere verrichtingen (8.2, 8,2.1, 8.2.2, 8.2.4 Bijlage II richtlijn 2006/126/EG)

5.

Voertuigbeheersing richtlijn (1.5, 1.6 richtlijn Bijlage I 2003/59/EG 9.3.1 Bijlage II richtlijn 2006/126/EG)

6.

Ergonomie en veiligheid (8.1.2 en 8.3.9 Bijlage II richtlijn 2006/126/EG)

Eindtermen/toetstermen:

Afbakening:

Taxonomie code:

Rijklaar controle (8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.1.8 Bijlage II richtlijn 2006/126/EG)

1.1

Voertuigdocumenten controleren

De kandidaat is in staat om voor uitvoering van een rit de voertuigdocumenten te controleren en te vertalen naar praktisch gebruik:

– kentekenbewijs;

– APK-bewijs.

– logboek airco

R

1.2

Buitenzijde voertuig controleren

De kandidaat is in staat om steekproefsgewijs visueel verschillende controles aan de buitenzijde van het voertuig uit te voeren gericht op een veilig weggebruik.

Algemene staat van het voertuig:

– stand van het voertuig;

– lekkages;

– controle onder het voertuig;

– schade;

– goede bevestiging van voertuigonderdelen;

– carrosserie;

– goede sluiting deuren/luiken

Bij de wielen/banden:

– staat/profiel van de banden;

– bandenspanning;

– vastzitten van de wielmoeren;

– aanwezigheid van spatschermen;

– de wielophanging en vering.

Bij verlichting:

– goede staat en werking van de wettelijke verlichtingen/reflectie.

Bij de ruiten:

– voorruit en zijruiten (schoon, geen barst in zichtveld bestuurder);

– goede staat en werking van de ruitenwissers.

Koppelmechanisme (alleen bij D(1)E):

– het koppelmechanisme controleren;

– de lucht- electro- en ABS-verbindingen controleren.

R

1.3

Vloeistoffen controleren en aanvullen

De kandidaat is in staat steekproefsgewijs te controleren of er voldoende vloeistoffen aanwezig zijn in de reservoirs van:

– de motorolie;

– remvloeistof (indien van toepassing)

– de koelvloeistof;

– de ruitenwisservloeistof;

– de koppelingsvloeistof;

– de accu;

– de stuurinrichting;

– de centrale vetsmering;

– het brandstofsysteem.

– het reservoir van de hydropomp

R

1.4

Binnenzijde voertuig controleren

De kandidaat is in staat om steekproefsgewijs visueel verschillende controles aan de binnenzijde van het voertuig uit te voeren:

– interpretatie dashboardinformatie;

– simulatie wat te doen bij het branden van waarschuwingslampje(s)

– bediening van de claxon;

– bediening van de tachograaf;

– stand van de luchtdrukmeters (indien aanwezig);

– werking van het remsysteem door middel van de remproef;

– aanwezigheid en werking nooduitgangen;

– aanwezigheid voldoende EHBO-benodigdheden;

– brandblussers en andere veiligheidsvoorzieningen;

– controle op de staat van het interieur.

– Controle op de juiste werking van de gordels op passagierszitplaatsen.

R

1.5

Het voertuig rijklaar maken

De kandidaat is in staat om voor uitvoering van een rit het voertuig rijklaar te maken door juist afstellen van:

– de stoel;

– de spiegels;

– de hoofdsteun;

– het stuur;

– eventueel aanwezige zichtsystemen.

R

Professioneel rijgedrag (1.3 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG en punten 8.4.1 en 9.3.2 van bijlage II bij richtlijn 2006/126/EU

2.1

Professioneel rijgedrag toepassen volgens de principes van het milieu- en energiebewust rijgedrag

De kandidaat is in staat om tijdens de rit de principes van het professioneel rijgedrag toe te passen:

– starten zonder gas geven;

– wijze van accelereren en schakelen (zo vroeg mogelijk naar een hogere versnelling, rekening houdend met een zo optimaal mogelijk toerental);

– rijden met een gelijkmatige snelheid;

– voldoende afstand bewaren ten opzichte van medeweggebruikers;

– anticiperen op verkeersontwikkelingen;

– wijze van vertragen (uitrollen in de versnelling, gebruik maken van het rolvermogen van het voertuig);

– het gebruik van hulpremsystemen

– comfortabel rijden met passagiers

R

Verkeersgedrag tijdens een rit (1.5 richtlijn Bijlage I 2003/59/EG) (8.1.9, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.7, 8.3.8 en 8.4.1 Bijlage II richtlijn 2006/126/EG)

3.1

Veilig verkeersgedrag

De kandidaat is in staat om tijdens een rit veilig verkeersgedrag te tonen.

Verkeersgedrag tijdens het wegrijden

De kandidaat is in staat veilig weg te rijden:

– na een stop in en buiten het verkeer.

Verkeersgedrag tijdens het rijden op de weg

De kandidaat is in staat om op de weg veilig verkeersgedrag te tonen tijdens:

– het rijden op rechte weggedeelten;

– het rijden van bochten in het wegverloop;

– het naderen en passeren van kruispunten;

– het afslaan;

– het in- en uitvoegen;

– het inhalen en voorbijgaan;

– tegemoetkomen en ingehaald worden;

– het wisselen van rijstrook en andere zijdelingse verplaatsingen.

Verkeersgedrag bij bijzondere weggedeelten (indien aanwezig)

De kandidaat is in staat om bij bijzondere weggedeelten veilig verkeersgedrag te vertonen tijdens:

– het wegrijden vanuit/inrijden van een in- en uitrit;

– het rijden op een erf;

– het naderen en oversteken van spoorwegovergangen;

– het naderen en passeren van (voetgangers)oversteekplaatsen;

– het naderen en passeren van tram- en bushaltes;

– het naderen en passeren van rotondes;

– het rijden van stijgende en/of dalende wegen over een langere afstand;

– het rijden door tunnels.

R

3.2

Algemeen verkeersgedrag

Tijdens de rit laat de kandidaat zien te beschikken over een defensieve en sociale rijstijl:

– rekening houden met de belangen van medeweggebruikers en het comfort van passagiers;

– anticiperen op verkeersontwikkelingen;

– positieve communicatie met medeweggebruikers.

R

3.3

Kijkgedrag

De kandidaat laat tijdens de rit zien te beschikken over juist en functioneel kijkgedrag gericht op actief waarnemen van de verkeerssituatie:

– rondom het voertuig kijken;

– gebruik maken van aanwezige zichtsystemen (spiegels/camera’s/e.d) zowel binnen als buiten de bus;

– dichtbij kijken;

– ver weg kijken.

R

3.4

Route uitzetten en rijden

De kandidaat is in staat om:

– op basis van een ritopdracht een route uit te zetten met gebruik van hulpmiddelen (navigatieapparatuur, plattegrond en/of stratenboek);

– een route te rijden met gebruik van hulpmiddelen (navigatieapparatuur, plattegrond en/of stratenboek) zodanig dat dit geen gevaar of onnodige hinder voor het overige verkeer oplevert.

R

Bijzondere verrichtingen (8.2, 8,2.1, 8.2.2, 8.2.4 Bijlage II richtlijn 2006/126/EG)

4.1

Bijzondere verrichtingen uitvoeren (D(1) en D(1)E)

De kandidaat is in staat de volgende bijzondere verrichtingen uit te voeren:

– recht achteruitrijden;

– achteruitrijden van een aangegeven bochten (alleen voor D(1));

– keren door middel van steken;

– het maken van een halve draai; (alleen voor D(1));

– hellingproef;

– stoppen om passagiers te laten in- en/of uitstappen;

– achterwaarts parkeren op een aangegeven plaats.

Tijdens de bijzondere verrichting is de kandidaat in staat rekening te houden met de verkeersveiligheid.

P/R

4.2

Bijzondere verrichtingen uitvoeren (alleen voor D(1)E)

De kandidaat is in staat om een voertuig en aanhangwagen of oplegger die niet in het verlengde van elkaar staan:

– te koppelen (hierbij dienen de voertuigen niet in het verlengde van elkaar te staan)

– los te koppelen.

R

Voertuigbeheersing richtlijn (1.5, 1.6 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG 9.3.1 Bijlage II richtlijn 2006/126/EG)

5.1

Voertuigbeheersing

De kandidaat is in staat om tijdens de rit het voertuig correct te bedienen door juist gebruik van:

– de koppeling (niet bij automaat);

– gaspedaal;

– de rem (inclusief alternatieve remmen indien aanwezig);

– de versnelling (juiste versnelling bij het profiel van het wegdek/belasting van het voertuig);

De kandidaat is in staat om tijdens de rit het voertuig correct te besturen.

De kandidaat is in staat om tijdens de rit alle onderdelen van het dashboard en cabine te gebruiken, zonder hierbij gevaar of onnodige hinder te veroorzaken:

– verlichting;

– richtingaanwijzers;

– airco/verwarming;

– cruise controle;

– andere rijtechnische voorzieningen.

R

Ergonomie en veiligheid (8.1.2 en 8.3.9 Bijlage II richtlijn 2006/126/EG)

6.1

Ergonomie

De kandidaat heeft tijdens de rit een juiste zit- en stuurhouding.

De kandidaat is in staat om persoonlijke blessures te voorkomen door juist in- en uitstap gedrag.

R

6.2

Veiligheid

De kandidaat maakt tijdens de rit gebruik van de veiligheidsgordels.

De kandidaat is in staat de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen bij het verlaten van het voertuig:

– ter voorkoming van ongevallen;

– deuren afsluiten;

– contactsleutel meenemen.

R

Terug naar begin van de pagina