Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012

[Regeling vervallen per 01-08-2016.]
Geldend van 01-08-2013 t/m 18-12-2013

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 februari 2012, nr. BVE/Stelsel/356173, houdende vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen per 1 augustus 2012 (Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 7.2.4, tweede lid, en artikel 7.2.5a van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-08-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Vaststelling opleidingsdomeinen 2012–2013

[Vervallen per 01-08-2016]

 • 1 De volgende opleidingsdomeinen worden vastgesteld:

  • a. Bouw en infra;

  • b. Afbouw, hout en onderhoud;

  • c. Techniek en procesindustrie;

  • d. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek;

  • e. Media en vormgeving;

  • f. Informatie en communicatietechnologie;

  • g. Mobiliteit en voertuigen;

  • h. Transport, scheepvaart en logistiek;

  • i. Handel en ondernemerschap;

  • j. Economie en administratie;

  • k. Veiligheid en sport;

  • l. Uiterlijke verzorging;

  • m. Horeca en bakkerij;

  • n. Toerisme en recreatie;

  • o. Zorg en welzijn;

  • p. Voedsel, natuur en leefomgeving.

 • 2 In bijlage 1 behorende bij deze regeling wordt per kwalificatiedossier vastgesteld tot welk opleidingsdomein als bedoeld in het eerste lid het kwalificatiedossier behoort, met uitzondering van die kwalificatiedossiers, die uitsluitend gericht zijn op de kwalificatie voor entree op de arbeidsmarkt.

Artikel 3. Vaststelling kwalificatiedossiers

[Vervallen per 01-08-2016]

 • 1 Voor de kwalificatiedossiers opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling worden de kwalificaties vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 behorende bij deze regeling.

Artikel 4. Intrekking regelingen en overgangsbepaling kwalificatiedossiers

[Vervallen per 01-08-2016]

 • 2 Voor de volgende beroepsopleidingen worden de kwalificatiedossiers 2011–2012 die op grond van artikel V van de Wet van 7 november 2011 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur van toepassing zijn gebleven, gewijzigd overeenkomstig bijlage 3 behorende bij deze regeling:

  • a. 97140 Groen, grond, infra;

  • b. 97150 Groen, grond, infra;

  • c. 97220 Paardensport;

  • d. 97300 Groene detailhandel;

  • e. 97310 Groene detailhandel;

  • f. 97420 Bloemendetailhandel;

  • g. 97480 Natuur en vormgeving;

  • h. 97490 Natuur en vormgeving;

  • i. 97510 Gespecialiseerde dierverzorging paard;

  • j. 97530 Natuur en groene ruimte 2;

  • k. 97250 Natuur en groene ruimte 3;

  • l. 97740 Logistiek vakman;

  • m. 97750 Logistiek vakman;

  • n. 97660 Teelt 2/3;

  • o. 97670 Teelt 2/3;

  • p. 97590 Paraveterinaire ondersteuning;

  • q. 97710 Productiedieren;

  • r. 97720 Recreatiedieren;

  • s. 91850 Luchtvaartdienstverlener;

  • t. 95250 Havenlogistiek;

  • u. 94050 Middenkaderfunctionaris bouw en infra;

  • v. 93900 Metselaar;

  • w. 94820 Metselaar;

  • x. 94810 Toezicht en veiligheid;

  • y. 95400 Mediamanagement;

  • z. 90660 Horeca-assistent;

  • aa. 94140 Medewerker bediening/café-bar;

  • bb. 94150 Medewerker bediening/café-bar;

  • cc. 94160 Medewerker bediening/café-bar;

  • dd. 90760 Kok;

  • ee. 95420 Kok;

  • ff. 95100 Kok;

  • gg. 94110 Leisure & hospitality;

  • hh. 94120 Leisure & hospitality;

  • ii. 94960 Watersportindustrie;

  • jj. 93370 Watersportindustrie.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van de wijzigingen die zijn aangebracht in de bijlagen 3 en 4, die terug werken tot en met 1 augustus 2011.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012.

Deze regeling zal met de bijlagen 1 en 4 en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Bijlage 1 zal ook gepubliceerd worden op www.ocwduo.nl. De bijlagen 2, 3 en 4 worden gepubliceerd op www.kwalificatiesmbo.nl.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlagen

[Vervallen per 01-08-2016]

bijlage 1: Boomstructuur 2012–2013 (Lijst met de indeling van kwalificatiedossiers en kwalificaties naar opleidingsdomeinen)

bijlage 2: Inhoud van de kwalificatiedossiers 2012–2013

bijlage 3: Inhoud gerectificeerde kwalificatiedossiers 2011–2012

bijlage 4: Overzicht gewijzigde eindtermendocumenten 2011–2012

Bijlage 1. : Boomstructuur 2012–2013 (Lijst met de indeling van kwalificatiedossiers en kwalificaties naar opleidingsdomeinen)

[Vervallen per 01-08-2016]

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Bijlage 249868.png
Bijlage 249869.png
Bijlage 249870.png
Bijlage 249871.png
Bijlage 249872.png
Bijlage 249873.png
Bijlage 249874.png
Bijlage 249875.png
Bijlage 249876.png
Bijlage 249877.png
Bijlage 249878.png
Bijlage 249879.png
Bijlage 249880.png
Bijlage 249881.png
Bijlage 249882.png
Bijlage 249883.png
Bijlage 249884.png
Bijlage 249885.png
Bijlage 249886.png
Bijlage 249887.png
Bijlage 249888.png
Bijlage 249889.png
Bijlage 249890.png
Bijlage 249891.png
Bijlage 249892.png
Bijlage 249893.png

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2013, 35267, datum inwerkingtreding 19-12-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-08-2013.

Bijlage 252980.png

Wijzigingen in crebolijst opleidingsdomeinen, kwalificatiedossiers en kwalificaties geldig vanaf 2013

Soort opleiding

Leerweg

Niveau

SBU's

Beroepsvereisten

Prijsfactor

BRIN Kenniscentrum

Crebo nummer

Kwalificatiedossier

Crebo nummer

Kwalificatie

Opleidingsdomein

3. Techniek en procesindustrie 79020

22061

Vliegtuigonderhoud

   

BOL/BBL

   

1,70

02PR

  

95766

Monteur

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

3200

 

1,70

02PR

  

95762

Eerste monteur

vakopleiding

BOL/BBL

3

4800

 

1,70

02PR

  

95763

Technicus avionica

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

6400

 

1,70

02PR

  

95764

Technicus mechanica

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

6400

 

1,70

02PR

Bijlage 252981.png

Bijlage 2. : Inhoud van de kwalificatiedossiers 2012–2013

[Vervallen per 01-08-2016]

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

[Red: Gepubliceerd op www.kwalificatiesmbo.nl.]

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2013, 35267, datum inwerkingtreding 19-12-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-08-2012.

Gepubliceerd op www.ocwduo.nl.

De terugwerkende kracht betreft de wijzigingen in artikel I, onder C, van Stcrt. 2013/35267.

Stcrt. 2013, 35267, datum inwerkingtreding 19-12-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-08-2013.

Gepubliceerd op www.ocwduo.nl.

Stcrt. 2014, 16689, datum inwerkingtreding 19-06-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-08-2013.

Bijlage 3. : Inhoud gerectificeerde kwalificatiedossiers 2011–2012

[Vervallen per 01-08-2016]

[Red: Gepubliceerd op www.kwalificatiesmbo.nl.]

Bijlage 4. conform artikel 4; derde lid van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012

[Vervallen per 01-08-2016]

Eindtermendocument

Crebo

Deel kwalificatie

eindtermen

Wijziging en toelichting

Machinaal verspaner/Kotteraar

10107

50489

1

Eindterm anders formuleren omdat het wegens kostenaspect niet uitvoerbaar is. Eindterm wordt: uitvoeren alleen voor stalenwerkstukken.

Frezer

10108

50490

5

Genoemde eindterm niet meer handhaven.

Scheepsmetaalbewerker

10115

50507

7

Eindterm uitsluitend in context nieuwbouw toetsen. Consequentie is dat een leerling werkzaam bij een nieuwbouw bedrijf geen reparatie hoeft te doen.

8

Eindterm uitsluitend in context reparatie toetsen. Consequentie is dat een leerling werkzaam bij een reparatie bedrijf geen nieuwbouw hoeft te doen.

Werktuigbouwkunde

10055

50267

1,8,9,10

Genoemde eindtermen niet meer handhaven omdat:

○ Zwenkbuigen met de hand komt weinig meer voor.

○ Klinken als techniek wordt nauwelijks toegepast.

○ Drukvoegen wordt alleen in gespecialiseerde bedrijven toegepast (machines).

○ Hechtvouwverbindingen worden nagenoeg niet meer toegepast.

○ De plaatwerker allround fit geen klein pijpwerk.

○ Wikkelbuigen van staf en pijp is specialistisch werk, het hoort het niet in de reguliere opleiding.

50268

12,13

Constructie en Apparatenbouwer

10114

50267

1,8,9,10

Genoemde eindtermen niet meer handhaven omdat

zwenkbuigen met de hand weinig meer voorkomt.

Genoemde eindtermen niet meer handhaven omdat:

○ Klinken als techniek wordt nauwelijks toegepast.

○ Drukvoegen wordt alleen in gespecialiseerde bedrijven toegepast (machines).

○ Hechtvouwverbindingen worden nagenoeg niet meer toegepast.

○ De plaatwerker allround fit geen klein pijpwerk.

○ Wikkelbuigen van staf en pijp is specialistisch werk, het hoort het niet in de reguliere opleiding.

50268

12,13

Plaatwerker

10113

50267

1,8,9,10

Genoemde eindtermen niet meer handhaven omdat:

○ Zwenkbuigen met de hand komt weinig meer voor.

○ Klinken als techniek wordt nauwelijks toegepast.

○ Drukvoegen wordt alleen in gespecialiseerde bedrijven toegepast (machines).

○ Hechtvouwverbindingen worden nagenoeg niet meer toegepast.

○ De plaatwerker allround fit geen klein pijpwerk.

○ Wikkelbuigen van staf en pijp is specialistisch werk, het hoort het niet in de reguliere opleiding.

50268

12,13

Scheepsbouwer

10111

50495

50496

2,9,10,12

5,6,7,8,9,10,11

Genoemde eindtermen niet meer handhaven omdat in de praktijk eindtermen voor deze deelkwalificaties niet of zeer moeilijk kunnen worden getoetst.

Machinaal Verspaner

10100

50270

2,3,4

Eindterm anders formuleren omdat uitvoering op CNC machines niet uitvoerbaar is. Eindterm wordt: uitvoeren alleen voor stalenwerkstukken.

   

50274

Alle eindtermen

Deelkwalificatie 50274 niet meer handhaven omdat dit praktisch niet uitvoerbaar is en het beroep waar het betrekking op heeft is veranderd door het gebruik van CNC-machines.

Monteur Elektrotechnische Panelen

10258

56103

Alle eindtermen

Eindtermen niet meer handhaven omdat printen tegenwoordig in de panelenbouw compleet gemonteerd aangeleverd worden en zich niet meer onderscheiden van andere gangbare componenten. Het herkennen en omgaan met printen in niet gemonteerde vorm is daarom niet meer mogelijk.

Eerste Monteur Elektrotechnische Panelen

10245

56103

Alle eindtermen

Eindtermen niet meer handhaven omdat printen tegenwoordig in de panelenbouw compleet gemonteerd aangeleverd worden en zich niet meer onderscheiden van andere gangbare componenten. Het herkennen en omgaan met printen in niet gemonteerde vorm is daarom niet meer mogelijk.

Monteur Middenspanningsinstallaties

10262

50948

Alle eindtermen

Eindtermen niet meer handhaven omdat dit technisch niet meer uitvoerbaar is. Middenspanningsinstallaties in open aanleg worden in Nederland nauwelijks meer aangelegd. Het monteren van deze railsystemen zoals beschreven in deze deelkwalificatie kan daarom niet meer worden uitgevoerd.

Eerste Monteur Middenspanningsinstallaties

10250

50948

Alle eindtermen

Eindtermen niet meer handhaven omdat dit technisch niet meer uitvoerbaar is. Middenspanningsinstallaties in open aanleg worden in Nederland nauwelijks meer aangelegd. Het monteren van deze railsystemen zoals beschreven in deze deelkwalificatie kan daarom niet meer worden uitgevoerd.

Terug naar begin van de pagina