Instellingsbesluit topteams Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

Geraadpleegd op 03-12-2022.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 13 februari 2012, nr. WJZ/11173213, tot instelling van topteams in de implementatiefase topsectorenbeleid (Instellingsbesluit topteams in de implementatiefase topsectorenbeleid)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister en Staatssecretaris van Financiën, de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 • b. commissie: een topteam als genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met j;

 • c. boegbeeld: een lid dat geldt als ambassadeur van een topsector voor ondernemers, overheid en onderzoeksinstellingen;

 • d. MKB’er: een lid dat beschikt over kennis van, inzicht in en ervaring met het werken in een MKB-bedrijf;

 • e. wetenschapper: een lid dat beschikt over kennis van, inzicht in en ervaring met het werken in de wetenschappelijke wereld;

 • f. topambtenaar; een lid dat beschikt over kennis van, inzicht in en ervaring met het werken voor het openbaar bestuur.

Artikel 2

 • 1 Er zijn de volgende topteams:

  • a. Agro-Food;

  • b. Chemie;

  • c. Creatieve Industrie;

  • d. Energie;

  • e. High Tech Systemen en Materialen;

  • f. Life Sciences & Health;

  • g. Logistiek;

  • h. Tuinbouw en Uitgangsmaterialen;

  • i. Water en Maritiem;

  • j. ICT.

 • 2 Een commissie heeft tot taak om overeenkomstig het Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact als bedoeld in de brief van de Minister en Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 13 juli 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 33 009, nr. 63):

  • a. publiek – private samenwerking te stimuleren binnen en tussen de Topsectoren, gericht op het benutten van de economische kansen van de maatschappelijke uitdagingen;

  • b. een of meer agenda’s op te stellen en uit te voeren met hierin aandacht voor in elk geval kennis en innovatie, internationalisering en human capital;

  • c. input te leveren voor de monitoring van de voortgang van dit beleid;

  • d. knelpunten die de voortgang van dit beleid hinderen te signaleren en op te pakken.

Artikel 3

 • 1 Een commissie bestaat uit:

  • a. Een boegbeeld dat tevens voorzitter is;

  • b. Een MKB’er;

  • c. Een wetenschapper;

  • d. Een topambtenaar.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de Minister, in overeenstemming met de Minister die het mede aangaat, benoemd, geschorst of ontslagen.

 • 3 Een commissie kan voor de uitvoering van haar taken een of meer deskundigen uitnodigen.

 • 4 Een boegbeeld, een MKB’er of een wetenschapper brengt op persoonlijke titel zijn kennis en ervaring in en treedt niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

 • 5 In tegenstelling tot het eerste lid, onderdeel b, bestaat een commissie als bedoeld in artikel 2, lid 1, onderdeel f, uiterlijk tot en met 31 december 2023 uit twee MKB’ers.

Artikel 4

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De commissie kan voor de behandeling van bepaalde onderwerpen besluiten om een of meer deskundigen uit te nodigen.

 • 3 De minister voorziet in een ambtelijk secretaris voor de commissie.

 • 4 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 5 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 5

 • 1 Aan de voorzitter van de commissie wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op het maximum van schaal 18 van paragraaf 6.3 van de CAO Rijk en de arbeidsduurfactor op 0,3.

 • 2 Aan de leden van de commissie benoemd als MKB’er wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op het maximum van schaal 16 van paragraaf 6.3 van de CAO Rijk en de arbeidsduurfactor op 0,222.

 • 3 Indien er in een commissie twee leden zijn benoemd als MKB’er, wordt de vergoeding bedoeld in het tweede lid evenredig over de betrokken leden verdeeld. De in het tweede lid bedoelde arbeidsduurfactor geldt als maximum voor de totale vergoeding.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit topteams Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 13 februari 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Naar boven