Instellingsbesluit topteams in de implementatiefase topsectorenbeleid

Geldend van 01-09-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 13 februari 2012, nr. WJZ/11173213, tot instelling van topteams in de implementatiefase topsectorenbeleid (Instellingsbesluit topteams in de implementatiefase topsectorenbeleid)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister en Staatssecretaris van Financiën, de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 Er is een Topteam Agro-Food.

 • 2 Er is een Topteam Chemie.

 • 3 Er is een Topteam Creatieve Industrie.

 • 4 Er is een Topteam Energie.

 • 5 Er is een Topteam High Tech Systemen en Materialen.

 • 6 Er is een Topteam Life Sciences & Health.

 • 7 Er is een Topteam Logistiek.

 • 8 Er is een Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

 • 9 Er is een Topteam Water.

 • 10 Een topteam als genoemd in het eerste tot en met negende lid, heeft tot taak om:

  • a. de topsectoragenda conform het advies van het desbetreffende topteam van 17 juni 2011 uit te werken en te implementeren in lijn met de kabinetsreactie daarop, zoals verwoord in de Bedrijvenbrief van 13 september 2011;

  • b. input te leveren voor de halfjaarlijkse monitoring van de voortgang van het beleid;

  • c. knelpunten die de voortgang van het beleid hinderen te signaleren en op te pakken.

Artikel 3

Ter uitvoering van de taak als genoemd in artikel 2, elfde lid, bieden de topteams als bedoeld in artikel 2, eerste tot en met negende lid, uiterlijk 31 december 2011 voorstellen voor innovatiecontracten en human capitalagenda’s aan de minister aan.

Artikel 4

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en andere leden.

Artikel 5

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De commissie kan voor de behandeling van bepaalde onderwerpen besluiten om een of meer deskundigen uit te nodigen.

 • 3 De minister voorziet in een ambtelijk secretaris voor de commissie.

 • 4 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 5 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 6

 • 3 Indien er in een commissie twee of meer leden zijn benoemd als vertegenwoordiger vanuit het MKB, wordt de vergoeding bedoeld in het tweede lid evenredig over de betrokken leden verdeeld. De in het tweede lid bedoelde arbeidsduurfactor geldt als maximum voor de totale vergoeding.

Artikel 7

 • 1 Met ingang van 1 september 2015 worden tot en met 31 december 2019 tot lid van het Topteam Agro-Food benoemd:

  • a. dhr. dr. ir. A.A. Dijkhuizen, te Wijk bij Duurstede, tevens voorzitter;

  • b. dhr. ir. J.C.M. van Rijsingen, te Helmond, tevens vertegenwoordiger vanuit het MKB;

  • c. dhr. J.A.E. Baecke, te Nieuw-Namen;

  • d. dhr. prof. dr. R.J. Bino, te Wageningen;

  • e. dhr. P. Boer, te Biddinghuizen;

  • f. mw. M.W.E. van Egmond, te Bloemendaal;

  • g. dhr. prof. dr. ir. R.B.M. Huirne, te Wageningen;

  • h. dhr. drs. R.P. Smith, te Terheijden;

  • i. dhr. mr. dr. J.P. Hoogeveen, te Wassenaar.

 • 2 Met ingang van 1 september 2015 worden tot en met 31 december 2019 tot lid van het Topteam Chemie benoemd:

  • a. dhr. ir. G.A.F. van Harten, te Sluiskil, tevens voorzitter;

  • b. dr. ir. B.J. Lommerts, te Heerhugowaard, tevens vertegenwoordiger vanuit het MKB;

  • c. dhr. prof. dr. ir. B.M. Weckhuysen, te Houten;

  • d. dhr. drs. J.K. Wesseling, te Den Haag.

 • 3 Met ingang van 1 september 2015 worden tot en met 31 december 2019 tot lid van het Topteam Creatieve Industrie benoemd:

  • a. mw. B. Wolfensberg, te Ouderkerk a/d Amstel, tevens voorzitter;

  • b. dhr. J. van Erp, te Halfweg, tevens vertegenwoordiger vanuit het MKB;

  • c. dhr. prof. dr. P.P.M. Hekkert, te Amsterdam;

  • d. mw. D.T.M. Majoor, te Utrecht;

  • e. mw. drs. M.J. Hammersma, te Utrecht.

 • 4 Met ingang van 1 september 2015 worden tot en met 31 december 2019 tot lid van het Topteam Energie benoemd:

  • a. mw. M.M.A.A. Janssen MM, te Brussel, tevens voorzitter;

  • b. dhr. R.G.J. Verbree, te Houten, tevens vertegenwoordiger vanuit het MKB;

  • c. mw. prof. P.M. Herder, te Delfgauw;

  • d. dhr. drs. M.E.P. Dierikx, te Leidschendam.

 • 5 Met ingang van 1 september 2015 worden tot en met 31 december 2019 tot lid van het Topteam High Tech Systemen en Materialen benoemd:

  • a. dhr. ir. A.H. Lundqvist, te Gilze, tevens voorzitter;

  • b. dhr. ir. M.H. Hendrikse, te Nuenen, tevens vertegenwoordiger vanuit het MKB;

  • c. dhr. prof. dr. ir. D.H.A. Blank, te Enschede;

  • d. dhr. drs. J.K. Wesseling, te Den Haag.

 • 6 Met ingang van 1 september 2015 worden tot en met 31 december 2019 tot lid van het Topteam Life Sciences & Health benoemd:

  • a. dhr. J.A.M. Raaijmakers PhD, te Vianen, tevens voorzitter;

  • b. dhr. L. de Jong, te Den Haag, tevens vertegenwoordiger vanuit het MKB;

  • c. dhr. drs. J.G.C.P. Schikan, te Leiden, tevens vertegenwoordiger vanuit het MKB;

  • d. dhr. prof. dr. H.A.P. Pols, te Rotterdam;

  • e. mw. drs. A. Berg, te Den Haag.

 • 7 Met ingang van 1 september 2015 worden tot en met 31 december 2019 tot lid van het Topteam Logistiek benoemd:

  • a. dhr. dr. ir. A.W. Veenman, te Laren, tevens voorzitter;

  • b. dhr. R.J. Vat, te Hendrik Ido Ambacht, tevens vertegenwoordiger vanuit het MKB;

  • c. dhr. W.P.G.H. Boevé, te Oostvoorne;

  • d. dhr. A.S. Castelein, te Hattem;

  • e. mw. ir A.J.M. Buijssen – van Dongen, te Zeist;

  • f. dhr. mr. A. Th. H. van Dijk, te Badhoevedorp;

  • g. dhr. prof. dr. ir. Fransoo, te Den Bosch;

  • h. mw. prof. dr. E. Hagdorn-van der Meijden, te Rotterdam;

  • i. dhr. dr. ir. P.J.M. van Laarhoven, te Achterveld;

  • j. dhr. P.J. van der Meij, te Uden;

  • k. dhr. R.P.M van Slobbe, te Amsterdam;

  • l. dhr. drs. M.M. Frequin, te Den Haag.

 • 8 Met ingang van 1 september 2015 worden tot en met 31 december 2019 tot lid van het Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen benoemd:

  • a. dhr. drs. L.M.L.H.A. Hermans, te Beetsterzwaag, tevens voorzitter;

  • b. dhr. ir. J.W. Breukink, te Venhuizen, tevens vertegenwoordiger vanuit het MKB;

  • c. dhr. dr. ir. J.E. van den Enden, te Haarlem;

  • d. dhr. mr. dr. J.P. Hoogeveen, te Wassenaar.

 • 9 Met ingang van 1 september 2015 worden tot en met 31 december 2019 tot lid van het Topteam Water benoemd:

  • a. dhr. ir. J.C. Huis in ’t Veld, te Den Haag, tevens voorzitter;

  • b. dhr. ir. W. Buijs, te Rotterdam, tevens vertegenwoordiger vanuit het MKB;

  • c. dhr. R.H. Berkvens, te Rotterdam;

  • d. dhr. dr. ir. J.T. Fokkema, te Schiedam;

  • d. dhr. ir. P. van der Linde, te Papendrecht;

  • e. dhr. prof. ir. K.C.A.M. Luyben, te Delft;

  • f. mw. ir. C.M. Sluis, te Diepenveen;

  • g. dhr. mr. ir. J.H. Dronkers, te Arnhem;

  • h. dhr. drs. P.R. Heij, te Voorburg.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 13 september 2011.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit topteams in de implementatiefase topsectorenbeleid.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 13 februari 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina