Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 26-01-2014.]
Geraadpleegd op 30-01-2023.
Geldend van 26-01-2012 t/m 30-06-2012

Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2012

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Artikel 2. : Kilometervergoeding

 • 1 De kilometervergoedingen volgens de normbedragen C11, C13, C22 en C25 worden verstrekt op basis van de aantallen kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’, op basis van volledige postcodes en per enkele reis afgerond naar boven op de eerstvolgende hele kilometer.

 • 2 De aftrek, als bedoeld onder de normbedragen C26-I en C26-II, wordt vastgesteld op de wijze als in het eerste lid aangegeven.

Artikel 3. : Taxikostenvergoeding

 • 1 Vergoeding volgens het normbedrag C31 wordt verstrekt als de cliënt niet méér dan 100 meter kan lopen en voor iedere verplaatsing buitenshuis gebruik moet maken van een taxi.

 • 2 De combinatievergoeding volgens het normbedrag C34 wordt verstrekt als de cliënt voor het leefvervoer niet uitsluitend is aangewezen op een taxi.

Artikel 4. : Uurvergoeding doventolken

 • 1 De uurvergoeding volgens de normbedragen E17-I en E17-III wordt uitsluitend verstrekt voor feitelijke tolkactiviteit en bij een minimale inzet van;

  • a. één lesuur in onderwijssituaties tussen 08:00 en 18:00 uur op basis van de werkelijke lengte in minuten, of

  • b. één kwartier in alle overige voorkomende situaties.

  Afronding van de te vergoeden getolkte tijd vindt per opdracht en locatie per etmaal plaats naar boven op hele kwartieren.

 • 2 Voor opdrachten in het onderwijs wordt de uurvergoeding als volgt gedifferentieerd in percentages van de normbedragen E17-I en E17-III:

  • a. in wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs: 105%

  • b. in het middelbaar (beroeps) onderwijs: 100%

  • c. in het lager onderwijs: 95%

 • 3 De in het tweede lid genoemde percentages worden alleen gewijzigd na overleg met het ministerie van OCW.

 • 4 De in het eerste en tweede lid bedoelde uurvergoeding wordt als volgt verhoogd in geval van buitengewone werktijden:

  • a. 120% op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;

  • b. 130% op zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur;

  • c. 140% op maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur;

  • d. 145% op zondagen en algemeen erkende feest- of gedenkdagen.

  Opdrachten, die in het buitenland plaatsvinden, worden steeds op basis van 100% vergoed.

Artikel 5. : Reisvergoeding doventolken en intermediaire activiteiten

 • 1 Onder reisvergoeding wordt verstaan de vergoeding van de reistijd die als werktijd van de tolk wordt beschouwd, te verhogen met de fiscale norm onkostenvergoeding per kilometer.

 • 2 De reisvergoedingen volgens de normbedragen E17-A1, E17-A3 en S1-R worden verstrekt op basis van de aantallen werkelijk gereisde kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’, op basis van volledige postcodes en per enkele reis afgerond naar boven op de eerstvolgende hele kilometer.

 • 3 De vergoeding, bedoeld in het tweede lid, wordt verstrekt bij een reisafstand op basis van minimaal één verschil in postcode en van maximaal 160 kilometer v.v.

  In het geval van cliënten, die doof én blind dan wel doof én zeer slechtziend zijn, geldt geen maximum en mag worden omgereden voor het ophalen en/of wegbrengen van deze cliënt.

Artikel 6. : Afwijkende vergoeding doventolkopdrachten

 • 2 Indien er sprake is van teamtolken, waarbij maximaal twee doventolken tegelijkertijd voor één cliënt optreden, wordt tot 150% van het geldende normbedrag per team vergoed, uit te keren als 75% per doventolk, indien wordt aangetoond dat is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. de opdrachtduur is langer dan twee klokuren;

  • b. van tevoren staat vast dat gedurende de opdracht geen (tolk)pauzes mogelijk zijn;

  • c. van tevoren staat vast dat het achtereenvolgens inzetten van verschillende tolken niet mogelijk is;

  • d. de opdrachtduur wordt niet onderbroken door lunchpauzes of koffiepauzes (de laatste van een kwartier of langer).

  Voor opdrachten, die in het buitenland plaatsvinden, wordt geen teamtolkvergoeding verstrekt.

 • 3 In afwijking van artikel 5, derde lid, worden meer kilometers dan 160 vergoed indien wordt aangetoond dat van het benodigde type doventolk er te weinig op redelijke afstand van de opdrachtlocatie woonachtig zijn.

 • 4 Een aanvraag voor vergoeding van tolkopdrachten als bedoeld in het eerste en tweede lid dient zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk drie weken voorafgaand aan de datum van uitvoering te zijn ingediend. Voor wat betreft het bepaalde in het derde lid is deze termijn twee weken.

 • 5 Het bepaalde in het tweede lid is voor het eerst van toepassing op aanvragen die betrekking hebben op opdrachten die later dan zeven weken na de inwerkingtreding van dit besluit worden uitgevoerd.

Artikel 7. : Annulering van doventolkopdrachten

 • 1 Een opdracht, die aantoonbaar binnen 24 uur voor het afgesproken tijdstip van uitvoering wordt geannuleerd, wordt voor 50% van de geldende norm vergoed, tenzij de annulering aan de doventolk moet worden toegeschreven, in welk geval geen vergoeding wordt verstrekt.

 • 2 Onder geannuleerde tijd wordt ook verstaan de tijd die de opdracht korter heeft geduurd dan oorspronkelijk was geboekt. Dit verschil moet tenminste vijftien minuten hebben bedragen. Verrekening vindt plaats in hele kwartieren, waarbij het geheel van getolkte tijd en geannuleerde tijd de oorspronkelijke opdrachtlengte, te bepalen volgens artikel 4, eerste lid, niet mag overtreffen.

 • 3 De reisvergoeding van geannuleerde opdrachten wordt niet verstrekt, ook in de situatie dat het bericht van de annulering de tolk te laat of in het geheel niet heeft bereikt.

Artikel 8. : Naamgeving besluit

Dit besluit wordt aangehaald als:

Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2012.

Artikel 9. : Datum inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 27 december 2011

A. Paling,

waarnemend voorzitter Raad van Bestuur UWV.

Normbedragen voorzieningen met ingang van 1 juli 2011

code

Beschrijving

oud t/m 31-12-2011

nieuw per 1-1-2012

 

Drempelbedrag voorzieningen

   

B11

drempelbedrag, waar beneden geen vergoeding wordt verleend

(kostenbedrag inclusief BTW)

€ 122,–

€123,–

 

Kilometervergoeding motorinvalidenwagen

   

C11

– in bruikleen

€ 0,13

€ 0,12

C13

– in eigen bezit

€ 0,46

€ 0,46

 

Afweging taxivervoer t.o.v. (bruikleen)auto

   

C18-IA

normbedrag (inclusief BTW)

€ 25.100,–

€ 25.800,–

 

Referentieauto

   

C18-II

normbedrag referentieauto (aanschafbedrag inclusief BTW)

€ 16.800,–

€ 16.700,–

C18-III

eigen bijdrage verzekeringskosten eigen auto (bij vergoeding aanschaf boven referentiewaarde) per maand

€ 32,35

€ 33,90

C18-IV

eigen bijdrage motorrijtuigenbelasting eigen auto (bij vergoeding aanschaf boven referentiewaarde) per maand

€ 29,35

€ 29,35

 

Inkomensgrenzen vervoersvoorziening

   

C20-I

inkomensgrens werk- en leefvervoer

€ 34.600,–

€ 35.200,–

C20-III

inkomensgrens tweede auto

€ 52.000,–

€ 52.800,–

 

Kilometervergoeding bruikleenauto’s

   

C22-BA

brandstof benzine, automatische transmissie, bedrag per km.

€ 0,13

€ 0,13

C22-BS

brandstof benzine, handgeschakeld, bedrag per km.

€ 0,11

€ 0,11

C22-D

brandstof dieselolie, bedrag per km.

€ 0,14

€ 0,14

 

Kilometervergoeding voor auto’s in eigen bezit

   

C25-I

personenauto

€ 0,46

€ 0,46

C25-V

bestelauto

€ 0,58

€ 0,58

 

Aftrek algemeen gebruikelijke kosten per kilometer

   

C26-I

beneden inkomensgrens C20-I, resp. C 20-III

€ 0,10

€ 0,10

C26-II

boven inkomensgrens C-20-I, resp. C20-III

€ 0,46

€ 0,46

 

Taxikostenvergoeding leefvervoer (maximaal)

   

C31

algemeen

€ 3.600,–

€ 3.770,–

C32

gehalveerd (visueel gehandicapten)

€ 1.800,–

€ 1.885,–

C33

rolstoeltaxikosten

€ 4.400,–

€ 4.610,–

C34

combinatievergoeding

€ 1.600,–

€ 1.680,–

 

Rijles

   

C51

vaste leskilometervergoeding bij het lesrijden in een eigen auto

€ 0,36

€ 0,36

 

Begeleidingskosten

   

C71

maximale vergoeding reiskosten van de begeleider per jaar

€ 790,–

€ 815,–

 

Communicatievoorziening voor doven en slechthorenden

in werk- en onderwijssituaties

bedragen exclusief BTW

 
 

uurvergoeding voor:

   

E17-I

– doventolk (geregistreerd)

€ 50,–

€ 50,35

E17-III

– communicatieassistent, tolk in opleiding bij Hogeschool Utrecht (HU)

Het normbedrag E17-III vervalt per 1 september 2012

€ 18,25

€ 18,40

 

vergoeding reizen, bedrag per kilometer, voor:

   

E17-A1

– doventolk (geregistreerd)

€ 0,61

€ 0,66

E17-A3

– communicatieassistent, tolk in opleiding HU

Het normbedrag E17-A3 vervalt per 1 september 2012

€ 0,28

€ 0,29

 

Technische apparatuur (maximaal)

aanschafprijzen inclusief BTW

   

G21

daisyspeler

€ 475,–

€ 475,–

G22-I

PC-configuratie (exclusief aanpassingen), één maal per drie jaar

€ 750,–

€ 750,–

G22-II

eenmalige bijdrage verzekering PC-configuratie voor drie jaar

€ 200,–

€ 200,–

G23

hoortoestel

€ 700,–

€ 700,–

 

Voorzieningen met beheersaspecten

   

I-11

verstrekkingen in eigendom, kosten minder dan:

€ 3.300,–

€ 3.400,–

I-12

eenvoudige verklaring voor bruikleen, indien hogere kosten tot:

€ 6.600,–

€ 6.800,–

I-13

bruikleencontract, indien kosten gelijk zijn aan of meer dan:

€ 6.600,–

€ 6.800,–

 

Persoonlijke ondersteuning gehandicapten

bedrag vergoeding per uur, exclusief BTW

   

Q1

persoonlijke ondersteuning (jobcoach)

€ 78,70

€ 78,70

 

Intermediaire activiteiten

bedrag vergoeding per uur, exclusief BTW

   

S1

uurvergoeding

€ 18,25

€ 18,40

S1-R

vergoeding reizen, bedrag per kilometer

€ 0,28

€ 0,29

 

Voorzieningen voor startende zelfstandigen

   

Z-1

omzet norm startende zelfstandige

€ 77.700,–

€ 78.900,–

Z-2

begeleiding van startende zelfstandige vòòr en na de start (bedrag vergoeding inclusief BTW)

€ 3.450,–

€ 3.550,–

Naar boven