Beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken

[Regeling vervallen per 01-03-2018.]
Geraadpleegd op 30-01-2023.
Geldend van 01-02-2012 t/m 28-02-2018

Beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht alsmede de artikelen 8, 10 en 13 van de Wet veiligheidsonderzoeken,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-03-2018]

 • 1 In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a. wet: de Wet veiligheidsonderzoeken;

  • b. verklaring: de verklaring, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de wet;

  • c. vertrouwensfunctie: een functie die krachtens artikel 3, eerste lid, van de wet als zodanig is aangewezen;

  • d. aanmelding: de aanmelding voor een veiligheidsonderzoek, bedoeld in de artikelen 4 en 5 van de wet;

  • e. veiligheidsonderzoek: het veiligheidsonderzoek, bedoeld in artikel 7 van de wet;

  • f. hernieuwd veiligheidsonderzoek: het hernieuwd veiligheidsonderzoek, bedoeld in artikel 9 van de wet;

  • g. betrokkene: de persoon die belast is met een vertrouwensfunctie, alsmede de persoon, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de wet, die de werkgever wil belasten met de vervulling van een vertrouwensfunctie, alsmede de persoon, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet, die belast is met de vervulling van een functie die nadien als vertrouwensfunctie is aangewezen;

  • h. partner: de echtgenoot of geregistreerd partner van de betrokkene, degene met wie de betrokkene een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad, alsmede degene ten aanzien waarvan uit het veiligheidsonderzoek blijkt dat deze een duurzame affectieve relatie met de betrokkene onderhoudt, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste of tweede graad.

 • 2 Deze beleidsregel bevat regels die worden toegepast bij de uitoefening van de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot het weigeren of intrekken van een verklaring op grond van de artikelen 8 en 10 van de wet.

 • 3 Deze beleidsregel is van toepassing op veiligheidsonderzoeken naar personen die de werkgever wil belasten met een vertrouwensfunctie en op veiligheidsonderzoeken naar personen die reeds een vertrouwensfunctie vervullen. Deze beleidsregel is tevens van toepassing op veiligheidsonderzoeken naar personen, naar aanleiding van een verzoek in de zin van artikel 13 van de wet door een andere mogendheid of volkenrechtelijke organisatie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-03-2018]

 • 1 De gegevens betreffende de betrokkene die in aanmerking worden genomen zijn afhankelijk van het type veiligheidsonderzoek. Bij een A veiligheidsonderzoek worden in beginsel de gegevens over een periode van tien jaar direct voorafgaande aan de aanmelding beoordeeld, bij een B of C veiligheidsonderzoek in beginsel over een periode van acht jaar.

 • 2 Met betrekking tot de partner van de betrokkene (indien van toepassing), worden in beginsel de gegevens over een periode van vijf jaar direct voorafgaande aan de aanmelding beoordeeld.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-03-2018]

Het weigeren van een verklaring, bedoeld in artikel 8 van de wet, en het intrekken van een verklaring, bedoeld in artikel 10 van de wet, kan plaatsvinden:

 • a. indien de betrokkene en/of diens partner direct voorafgaand aan de aanmelding voor een veiligheidsonderzoek of aan de start van het hernieuwde veiligheidsonderzoek niet gedurende een aaneengesloten periode van respectievelijk tien dan wel acht jaar (voor betrokkene) of vijf jaar (voor de partner van betrokkene) in Nederland verbleef en

 • b. het voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst niet mogelijk is over de ontbrekende periode, wegens het niet aanwezig zijn van een daartoe geëigende samenwerkingsrelatie op het gebied van veiligheidsonderzoeken met een collega-dienst van het land of de landen waar de betrokkene en/of diens partner verblijf heeft gehouden, voldoende gegevens over de betrokkene en/of diens partner te verkrijgen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-03-2018]

Ten aanzien van veiligheidsonderzoeken die zijn ingesteld vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregel is het dan vigerende beleid van toepassing.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-03-2018]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 februari 2012.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-03-2018]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken.

Deze beleidsregel zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies

Naar boven