Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Geraadpleegd op 28-05-2022.
Geldend van 01-10-2017 t/m 31-12-2018

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 december 2011, nr. IENM/BSK-2011/161600, houdende vaststelling van algemene regels ter bescherming van nationale ruimtelijke belangen (Regeling algemene regels ruimtelijke ordening)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie,

Gelet op de artikelen 2.6.2, 2.6.5 en 2.6.6 van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening;

Besluit:

Paragraaf 1. : Begripsbepalingen

Artikel 1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit: Besluit algemene regels ruimtelijke ordening;

 • bijlage: bij deze regeling behorende bijlage;

 • GML-bestand bij deze regeling: elektronisch geografisch databestand dat is opgemaakt in Geography Markup Language en is gepubliceerd via www.ruimtelijkeplannen.nl, met kenmerk:

  • a. NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3000, of

  • b. NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3005, of

  • c. NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3010, of

  • d. NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3015, of

  • e. NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3020, of

  • f. NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3025, of

  • g. NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3030, of

  • h. NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3035.

 • middelingsgebied: cirkelvormig gebied op variabele locatie in een radardetectiegebied waarbinnen de berekende detectiekansen worden gemiddeld;

 • primaire radar: radar die voor het waarnemen van luchtvaartuigen niet afhankelijk is van door het luchtvaartuig met een transponder uitgezonden signalen;

 • radardetectiegebied: gebied waarbinnen een minimale radardetectiekans is vereist;

 • radardetectiekans: kans dat een object met een bepaalde radardoorsnede en radardoorsnedefluctuatie onder vaste omgevingscondities wordt gedetecteerd door een primaire radar;

 • radardoorsnede: effectieve oppervlaktemaat van een object voor het reflecteren van radiogolven in dezelfde richting als waar zij vandaan komen;

 • radarrekenmodel: rekenmodel voor het bepalen van verstoring van primaire radars als beschreven in het rapport Radar and Radar Environment Modeling in PERSEUS;

 • radarverstoringsgebied: gebied waar beperkingen gelden ten aanzien van bestemmingsplannen ten behoeve van een goede werking van de radar op het radarstation;

 • Swerling Model: mathematisch model waarmee de statistische variaties van de radardoorsnede wordt beschreven.

Paragraaf 2. : Defensie en civiele inrichtingen met explosieven

Artikel 2.1. (aanwijzing terreinen, gebieden en installaties)

 • 12 Van de in de het eerste tot en met elfde lid bedoelde terreinen, gebieden, zones en objecten zijn de geometrische plaatsbepalingen vastgelegd in het GML-bestand bij deze regeling en zijn de kaarten, waarop die plaatsbepalingen zijn verbeeld, in de in het eerste tot en met elfde lid bedoelde bijlagen opgenomen.

Artikel 2.2. (beoordeling veiligheidsrisico)

 • 2 De beoordeling van de veiligheidssituatie en het risico van de activiteiten in de veiligheidszones wordt uitgevoerd aan de hand van de meest recente door de Minister van Infrastructuur en Milieu goedgekeurde versie van het hiervoor ontwikkelde softwarepakket (RISK-NL).

 • 3 De norm voor de acceptatie van een bestaande inbreuk is voor het plaatsgebonden risico 10-5.

 • 4 Bij de beoordeling van het risico wordt het groepsrisico mede in ogenschouw genomen.

 • 5 De risicoanalyse met de beoordeling van de risico’s wordt na goedkeuring door de minister van Infrastructuur en Milieu aangeboden aan burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente.

Artikel 2.3. (civiele inrichtingen met explosieven)

Als civiele inrichtingen voor activiteiten met explosieven, bedoeld in artikel 2.6.2, twaalfde lid, van het besluit, en bijbehorende veiligheidszones, bedoeld in artikel 2.6.6 van het besluit worden aangewezen de in bijlage 14 vermelde begrenzingen en de in bijlage 15 vermelde veiligheidszones, waarvan de geometrische plaatsbepaling is vastgelegd in het GML-bestand bij deze regeling en waarvan in voornoemde bijlage de kaarten waarop die plaatsbepalingen zijn verbeeld, zijn opgenomen.

Artikel 2.4. (bouwbeperkingen radarverstoringsgebieden)

 • 1 De maximale hoogte van bouwwerken in een radarverstoringsgebied wordt bepaald door elke denkbeeldige rechte lijn die wordt getrokken vanaf een punt op de top van de radarantenne, waarvan de hoogteligging ten opzichte van NAP is opgenomen in bijlage 8, oplopend met 0,25 graden tot een punt gelegen 15 kilometer vanaf voornoemde radarantenne.

 • 2 Onverminderd het eerste lid geldt voor de tippen van de wieken van windturbines een maximale hoogte in een radarverstoringsgebied, die wordt bepaald door elke denkbeeldige, ten opzichte van NAP horizontale rechte lijn, die wordt getrokken van het uiterste punt van de lijn, bedoeld in het eerste lid, tot een punt gelegen 60 kilometer daar vandaan. De resulterende maximale hoogte voor de tippen van de wieken van windturbines is per radarverstoringsgebied opgenomen in bijlage 10 en tezamen met de omvang van het radarverstoringsgebied verbeeld op de kaart in bijlage 8.4.

 • 3 De toepassing van het eerste en tweede lid wordt schematisch als volgt weergegeven:

  Bijlage 250805.png

Artikel 2.5. (procedure beoordeling gevolgen)

 • 2 Het rapport bevat ten minste de volgende gegevens:

  • a. contactgegevens van de gemeente die het bestemmingsplan voorbereidt;

  • b. een omschrijving van het bouwwerk of de windturbine en de locatie waar deze is voorzien;

  • c. de voor de berekening van de verstoring van het radarbeeld relevante gegevens van het bouwwerk of de windturbine, waaronder de technische maten en contouren daarvan;

  • d. een berekening van de mate waarin het radarbeeld door het bouwwerk dan wel de windturbine wordt verstoord.

 • 3 De gemeente die het bestemmingsplan voorbereidt, legt het rapport, bedoeld in het eerste lid, ter beoordeling voor aan de Minister van Defensie.

 • 4 De Minister van Defensie beoordeelt de toereikendheid van het rapport en de aanvaardbaarheid van de gevolgen van het bouwwerk dan wel de windturbine voor de werking van de radar. De Minister van Defensie deelt de uitkomst van de beoordeling mee aan burgemeester en wethouders van de gemeente, die het betreffende bestemmingsplan voorbereidt.

Artikel 2.6. (inhoud beoordeling gevolgen)

 • 1 De Minister van Defensie beoordeelt de aanvaardbaarheid van de gevolgen van het bouwwerk dan wel de windturbine voor de werking van de radar op basis van de eventuele overschrijding van de referentiewaarden voor de radardetectiekans in een radardetectiegebied.

 • 2 Als radardetectiegebied, bedoeld in het eerste lid, wordt aangemerkt:

  • a. een gebied vanaf een hoogte van 1000 voet ten opzichte van het maaiveld tot een hoogte van het maximale bereik van de radar voor luchtverkeer dat ‘en route’ is, welk gebied heel Nederland omvat;

  • b. een gebied vanaf een hoogte van 500 voet tot een hoogte van 1000 voet ten opzichte van het maaiveld in de omgeving van luchthavens voor naderingsverkeer, en

  • c. een gebied vanaf een hoogte van 300 voet tot een hoogte van 500 voet ten opzichte van het maaiveld in de directe omgeving van en in het verlengde van start- en landingsbanen en van de schietrange voor jachtvliegtuigen.

 • 3 Voor een radardetectiegebied als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, geldt voor de radardetectiekans een middelingsgebied met een straal van 500 meter.

 • 4 De referentiewaarde voor de radardetectiekans binnen een radardetectiegebied voor verkeersleiding is 90% voor een object met een radardoorsnede van twee vierkante meter en met een doelfluctuatiemodel Swerling Model I.

 • 5 De referentiewaarde voor de radardetectiekans binnen een radardoorsnede voor gevechtsleiding is niet openbaar.

 • 6 De Minister van Defensie kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de in het eerste tot en met vijfde lid opgenomen regels.

Paragraaf 3. Hoofdwegen en landelijke spoorwegen

Artikel 3.1. (aanwijzing reserveringsgebieden)

Paragraaf 4. Voorkeurstracés buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Paragraaf 5. Natuurnetwerk Nederland

Paragraaf 6. : Slotbepalingen

Artikel 6.1. (inwerkingtreding)

 • 2 Indien bekendmaking van deze regeling geschiedt na de datum van bekendmaking van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, treedt deze regeling in afwijking van het eerste lid in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Militaire terreinen

Naam:

Verbeeld op de bij dit besluit behorende kaart:

artillerieschietkamp Oldebroek

1.1

cavalerieschietkamp Vlieland

1.2

Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne Oirschot

1.3

infanterieschietkamp Harskamp

1.4

Johannes Postkazerne Havelte

1.5

kazerne Joint Force Command Brunssum

1.6

logistiek militair complex Brunssum

1.6a

logistiek militair complex Eygelshoven

1.6b

oefenterrein ’t Harde

1.7

oefenterrein Arnhemse Heide

1.8

oefenterrein Baggelhuizen

1.8a

oefenterrein Beekhuizerzand

1.9

oefenterrein Crayelheide

1.11

oefenterrein De Dellen

1.12

oefenterrein De Haar

1.13

oefenterrein De Kamp/Lunetten

1.14

oefenterrein De Vlasakkers

1.16

oefenterrein De Zande

1.17

oefenterrein Doorn-Driebergen / Hoog Moersbergen

1.19

oefenterrein Eder- en Ginkelse heide

1.20

oefenterrein Engelense Gat

1.20a

oefenterrein Ermelose Heide

1.21

oefenterrein Fort Crevecoeur

1.21a

oefenterrein Galderse Heide

1.22

oefenterrein Garderense Veld

1.23

oefenterrein Gorsselse Heide

1.24

oefenterrein Groote Veld

1.25

oefenterrein Havelte-Oost

1.26

oefenterrein Havelte-West

1.27

oefenterrein Joost Dourleinkazerne

1.28

oefenterrein Kruispeel en Achterbroek

1.29

oefenterrein Langenboom

1.30

oefenterrein Leusderheide

1.31

oefenterrein Marnewaard

1.32

oefenterrein Oirschotse Heide

1.33

oefenterrein Olst-Welsum

1.34

oefenterrein Ossendrechtsche heide

1.35

oefenterrein Oude Kamp

1.36

oefenterrein Overdiepse Polder

1.37a

oefenterrein Rucphense Heide

1.38

oefenterrein Scherpenberg

1.39

oefenterrein Stroese Zand

1.43

oefenterrein Vijf Eiken

1.44

oefenterrein Vlakte van Waalsdorp

1.45

oefenterrein Vrachelse Heide

1.46

oefenterrein Vughtsche Heide

1.47

oefenterrein Weerterheide

1.48

oefenterrein Wezeperberg

1.49

oefenterrein Woensdrechtse heide

1.50

oefenterrein Woldberg

1.51

Oranjekazerne Schaarsbergen

1.52

schietbaan Marnewaard

1.53

schietbaan Petten

1.54

schietbaan Witten

1.55

schietrange De Vliehors

1.56

schietterrein Breezanddijk

1.57

schietterrein Fort Erfprins

1.58

schietterrein Petten

1.59

springterrein Schaijk

1.60

vlootbasis Den Helder

1.61

Bijlage 4. als bedoeld in artikel 2.1, vierde lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Geluidszones bij militaire luchtvaartterreinen

Naam:

Verbeeld op de bij dit besluit behorende kaart:

Vliegbasis Brüggen (Ke)

3.1

Vliegbasis De Peel / luitenant-generaal Bestkazerne (Ke en dB(A))

3.2

Vliegbasis Deelen (Ke)

3.3

Vliegbasis Eindhoven (Ke en dB(A))

3.4

Vliegbasis Geilenkirchen (Ke)

3.5

Vliegbasis Gilze-Rijen (Ke en dB(A))

3.6

Vliegbasis Leeuwarden (Ke en dB(A))

3.7

Vliegbasis Volkel (Ke en dB(A))

3.8

Vliegbasis Woensdrecht (Ke en dB(A))

3.9

Vliegkamp De Kooy (Ke en dB(A))

3.10

Bijlage 6. als bedoeld in artikel 2.1, zesde lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Zend- en ontvangstinstallaties buiten militair luchtvaartterrein

Naam:

Verbeeld op de bij dit besluit behorende kaart:

antennelocatie Hoorn

6a

antennelocatie IJmuiden

6b

antennelocatie Westkapelle

6c

antennepark Appingedam

6.1

antennepark Eibergen

6.2

antennepark Huisduinen

6.3

antennepark Julianadorp

6.4

antennepark Kornwerderzand

6.5

antennepark Ouddorp

6.6

antennepark Scharendijke

6.7

antennepark Schiermonnikoog

6.9

antennepark Schoorl

6.10

antennepark Zeewolde

6.10a

complex Burum

6.11

complex Eemnes

6.13

complex LVL/GL Twente

6.15

complex Nieuw Milligen

6.16

complex Noordwijk

6.17

complex Ried

6.18

complex Terschelling

6.19

complex Twente

6.20

Nieuwe Haventerrein Den Helder

6.21

prinses Margrietkazerne Wezep

6.21a

Willem Lodewijk van Nassaukazerne

6.22

Bijlage 7. als bedoeld in artikel 2.1, zevende lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Bouwbeperkingengebieden rondom zend- en ontvangstinstallaties buiten militair luchtvaartterrein

Naam:

Verbeeld op de bij dit besluit behorende kaart:

rondom antennelocatie Hoorn

6a

rondom antennelocatie IJmuiden

6b

rondom antennelocatie Westkapelle

6c

rondom antennepark Appingedam

6.1

rondom antennepark Eibergen

6.2

rondom antennepark Huisduinen

6.3

rondom antennepark Julianadorp

6.4

rondom antennepark Kornwerderzand

6.5

rondom antennepark Ouddorp

6.6

rondom antennepark Scharendijke

6.7

rondom antennepark Schiermonnikoog

6.9

rondom antennepark Schoorl

6.10

rondom antennepark Zeewolde

6.10a

rondom complex Burum

6.11

rondom complex Eemnes

6.13

rondom complex LVL/GL Twente

6.15

rondom complex Nieuw Milligen

6.16

rondom complex Noordwijk

6.17

rondom complex Ried

6.18

rondom complex Terschelling

6.19

rondom complex Twente

6.20

rondom Nieuwe Haventerrein Den Helder

6.21

rondom prinses Margrietkazerne Wezep

6.21a

rondom Willem Lodewijk van Nassaukazerne

6.22

Bijlage 10. als bedoeld in artikel 2.4, tweede lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Maximale hoogte van de tippen van de wieken van windturbines in een radarverstoringsgebied buiten de 15 kilometer zone rond een radarstation

Radarverstoringsgebied:

Verbeeld op de bij deze regeling behorende kaart:

met een maximale bouwhoogte van 90 meter ten opzichte van NAP (Herwijnen)

8.4

met een maximale bouwhoogte van 95 meter ten opzichte van NAP (Leeuwarden)

8.4

met een maximale bouwhoogte van 118 meter ten opzichte van NAP (Nieuw Milligen)

8.4

met een maximale bouwhoogte van 128 meter ten opzichte van NAP (Soesterberg)

8.4

met een maximale bouwhoogte van 136 meter ten opzichte van NAP (Twente)

8.4

met een maximale bouwhoogte van 114 meter ten opzichte van NAP (Volkel)

8.4

met een maximale bouwhoogte van 89 meter ten opzichte van NAP (Wier)

8.4

met een maximale bouwhoogte van 113 meter ten opzichte van NAP (Woensdrecht)

8.4

Bijlage 12. als bedoeld in artikel 2.1, elfde lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Munitieopslagplaatsen

Naam:

Verbeeld op de bij dit besluit behorende kaart:

AOCS Nieuw Milligen

12.1

cavalerieschietkamp Vlieland

12.2

complex Terschelling

12.3

Fort Erfprins

12.4

generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne

12.5

Johannes Postkazerne

12.6

Joost Dourleinkazerne

12.7

Kamp Alphen

12.8

Legerplaats bij Oldebroek

12.9

Legerplaats Ermelo

12.10

Lunettenkazerne

12.11

MC Duivelsberg

12.13

MC Maartensdijk

12.14

MC Rucphen

12.15

MMC Beetgumermolen

12.17

MMC Coevorden

12.18

MMC De Kom

12.19

MMC Hoenderloo II

12.20

MMC Ritthem

12.22

MMC Ruinen

12.23

MMC Staphorst

12.24

MMC Veenhuizen

12.25

Nieuwe Haventerrein Den Helder

12.26

Prinses Margrietkazerne

12.27

SM Scheickkazerne

12.28

Springterrein Schaijk

12.29

Van Braam Houckgeestkazerne

12.30

Van Ghentkazerne

12.31

Vliegbasis De Peel / luitenant-generaal Bestkazerne

12.32

Vliegbasis Eindhoven

12.33

Vliegbasis Gilze-Rijen

12.34

Vliegbasis Leeuwarden

12.35

Vliegbasis Volkel

12.36

Vliegbasis Woensdrecht

12.37

Vliegkamp De Kooy

12.38

Willem Lodewijk van Nassaukazerne

12.39

Bijlage 13. als bedoeld in artikel 2.1, elfde lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Veiligheidszones bij munitieopslagplaatsen

Naam:

Verbeeld op de bij dit besluit behorende kaart:

AOCS Nieuw Milligen (B-zone, C-zone)

12.1

cavalerieschietkamp Vlieland

12.2

complex Terschelling

12.3

Fort Erfprins (B-zone)

12.4

generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne

12.5

Johannes Postkazerne (A-zone, B-zone)

12.6

Kamp Alphen

12.8

Legerplaats bij Oldebroek (B-zone, C-zone)

12.9

Legerplaats Ermelo (A-zone, B-zone)

12.10

Lunettenkazerne (A-zone, B-zone)

12.11

MC Duivelsberg

12.13

MC Maartensdijk

12.14

MC Rucphen

12.15

MMC Beetgumermolen (gecombineerd met kaart 12.35)

12.17

MMC Coevorden

12.18

MMC De Kom

12.19

MMC Hoenderloo II (C-zone)

12.20

MMC Ritthem

12.22

MMC Ruinen

12.23

MMC Staphorst

12.24

MMC Veenhuizen

12.25

Nieuwe Haventerrein Den Helder

12.26

Prinses Margrietkazerne (C-zone)

12.27

SM Scheickkazerne

12.28

Springterrein Schaijk (C-zone)

12.29

Van Ghentkazerne (A-zone, B-zone)

12.31

Vliegbasis De Peel / luitenant-generaal Bestkazerne

12.32

Vliegbasis Eindhoven

12.33

Vliegbasis Gilze-Rijen

12.34

Vliegbasis Leeuwarden (gecombineerd met kaart 12.17)

12.35

Vliegbasis Volkel

12.36

Vliegbasis Woensdrecht

12.37

Vliegkamp De Kooy (A-zone, B-zone)

12.38

Willem Lodewijk van Nassaukazerne

12.39

Bijlage 17. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Reserveringsgebieden voor de mogelijke aanleg van een nieuwe hoofdweg of landelijke spoorweg

Reserveringsgebied:

Verbeeld op de bij deze regeling behorende kaart:

nieuwe hoofdweg A13/A16/A20 Rotterdam

17.2

nieuwe hoofdweg A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

17.4

nieuwe hoofdweg Rotterdam Vooruit (Nieuwe westelijke oeververbinding)

17.7

nieuwe hoofdweg N35 Nijverdal – Wierden

17.7a

nieuwe landelijke spoorweg IJzeren rijn

17.8

Overzichtskaart met reserveringsgebieden ten behoeve van de mogelijke aanleg van nieuwe hoofdwegen of landelijke spoorwegen

Bijlage 259148.png

Bijlage 17.2. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Bijlage 255808.png
Overzichtskaart reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A13/A16
Bijlage 255809.png
Detailkaart 1 met reserveringsgebieden nieuwe hoofdwegen A13/A16
Bijlage 255810.png
Detailkaart 2 met reserveringsgebieden nieuwe hoofdwegen A13/A16
Bijlage 255811.png
Detailkaart 3 met reserveringsgebieden nieuwe hoofdwegen A13/A16
Bijlage 255812.png
Detailkaart 4 met reserveringsgebieden nieuwe hoofdwegen A13/A16

Bijlage 17.4. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Bijlage 257259.png
Overzichtskaart reserveringsgebied nieuwe hoofdweg Ressen – Oudbroeken A12/A15 (ViA15)
Bijlage 257260.png
Detailkaart 1 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg Ressen-Oudbroeken A12/A15 (ViA15)
Bijlage 257261.png
Detailkaart 2 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg Ressen-Oudbroeken A12/A15 (ViA15)
Bijlage 257262.png
Detailkaart 3 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg Ressen-Oudbroeken A12/A15 (ViA15)
Bijlage 257263.png
Detailkaart 4 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg Ressen-Oudbroeken A12/A15 (ViA15)

Bijlage 17.7a. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening