Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inpsectoraat-Generaal VROM 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 december 2011, nr. 5720038/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Inspectoraat-Generaal VROM

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2;

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

De bezoldigde ambtenaren werkzaam bij het Inspectoraat-Generaal VROM als toezichthoudende ambtenaar die door de inspecteur-generaal van het Inspectoraat-Generaal VROM zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken;

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 100 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd worden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2017]

  • 1 De inspecteur-generaal van het Inspectoraat-Generaal VROM brengt jaarlijks, vóór 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2017]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 13 december 2006, nr. 5458995/06/CBK, worden voor de duur van hun geldigheid geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 en vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inpsectoraat-Generaal VROM 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina