Regeling bekostiging leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst

Geldend van 13-10-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 november 2011, nr. VO/BVB/2011/345581 tot bekendmaking van de gevallen waarin een leerling van een school voor voortgezet onderwijs meetelt voor de bekostiging als hij tijdelijk is geplaatst buiten de school waar hij staat ingeschreven (Regeling bekostiging leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 7, eerste lid, onderdeel b, van het Bekostigingsbesluit WVO;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina