Regeling vergoeding kosten invoer stro uit Turkije

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 28-12-2011 t/m 31-12-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 9 december 2011, nr. 249063, houdende de vaststelling van een regeling inzake vergoedingen aan ondernemers voor kosten gemaakt in verband met de invoer van stro uit Turkije

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Gelet op steunmelding N515/2009;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a) Minister: de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

 • b) landbouwonderneming: onderneming waarin de primaire productie van landbouwproducten plaatsvindt;

 • c) landbouwproducten: producten als bedoeld in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

 • d) verordening (EG) nr. 1998/2006: verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de werking van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L 379).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De Minister kan op aanvraag aan een ondernemer die, in verband met de recente invoer van stro uit Turkije of Servië, van de Minister de verplichting opgelegd heeft gekregen om de producten die genoemd zijn in de beschikking te vernietigen, een vergoeding ter waarde van die producten verstrekken.

 • 2 De Minister kan tevens, in de vorm van diensten, aan de in het eerste lid bedoelde ondernemer een vergoeding verstrekken voor de kosten die zijn gemoeid met het vernietigen van de in dat lid bedoelde producten door de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit.

 • 3 De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, kan slechts worden verstrekt indien de ondernemer:

  • a) een beschikking van de Minister heeft ontvangen waarin hem de verplichting wordt opgelegd de producten, genoemd in de beschikking, te laten vernietigen, en

  • b) schriftelijk heeft verklaard dat hij niet reeds uit anderen hoofde een vergoeding heeft ontvangen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Indien de vergoeding wordt aangevraagd door een ondernemer die geen landbouwonderneming drijft en de ondernemer het stro afzet aan andere ondernemers, bedraagt de vergoeding ten hoogste € 200.000.

 • 2 De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt als de-minimissteun als bedoeld in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1998/2006 en wordt uitsluitend verstrekt indien de ondernemer aantoonbaar overeenkomstig de voorwaarden van die verordening voor de-minimissteun in aanmerking komt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Een aanvraag tot verlening van een vergoeding wordt ingediend bij Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met gebruikmaking van een daartoe door Dienst Regelingen verstrekt formulier.

 • 2 Een volledige aanvraag tot verlening van de vergoeding wordt ingediend uiterlijk 31 januari 2012.

 • 3 Een aanvraag tot verlening van de vergoeding gaat ten minste vergezeld van:

  • a) schriftelijk bewijs van de kosten die de ondernemer heeft gemaakt bij de verkrijging van de producten, genoemd in de beschikking, of

  • b) een door een taxateur opgesteld taxatierapport waarin per product is aangegeven en met bewijs is onderbouwd wat de waarde van dit product betreft.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt € 1 miljoen.

 • 2 Indien het totaalbedrag van de voor vergoeding in aanmerking komende aanvragen het plafond zou overschrijden, worden de aanvragen naar rato gehonoreerd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De vergoeding wordt niet eerder uitgekeerd en vastgesteld dan nadat de ondernemer heeft voldaan aan artikel 2, derde lid.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat bestaande aanspraken en verplichtingen op grond van deze regeling in stand blijven.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding kosten invoer stro uit Turkije.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 2011

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Terug naar begin van de pagina