Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (instelling zelfstandig bestuursorgaan CAK)

Geldend van 01-04-2014 t/m heden

Wet van 7 november 2011 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het oog op het waarborgen van een goede dienstverlening aan cliënten een zelfstandig bestuursorgaan CAK in te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VIII

  • 3 In zaken waarin voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet aan de Nationale Ombudsman is verzocht een onderzoek te doen dan wel de Nationale Ombudsman een onderzoek heeft ingesteld naar een gedraging die kan worden toegerekend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CAK, treedt met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, als bestuursorgaan in de zin van de Wet Nationale Ombudsman in de plaats van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CAK, voor zover het de uitvoering van de in artikel 49 van die wet genoemde taken betreft.

  • 4 De archiefbescheiden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CAK die betrekking hebben op de uitvoering van activiteiten die na de inwerkingtreding van deze wet worden uitgevoerd door het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten worden aan laatstgenoemd bestuursorgaan overgedragen, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Artikel IX

In afwijking van artikel 18 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen stelt het CAK het jaarverslag over 2011 op vóór 1 juli 2012 en stelt het CAK het jaarverslag over 2012 op vóór 1 juli 2013.

Artikel X

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  • 2 Artikel VA werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 7 november 2011

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de tweede december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina