Regeling algemene overdrachtsvergunning NL005

Geldend van 01-05-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 28 oktober 2011, nr. WJZ/11151205, houdende regels inzake de algemene overdrachtsvergunning NL005 voor demonstratie, evaluatie of expositie (Regeling algemene overdrachtsvergunning NL005)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op richtlijn 2009/43 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap (PbEU L 146) en de artikelen 20, eerste lid, 25, tweede lid, en 26, tweede lid, van het Besluit strategische goederen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit: het Besluit strategische goederen;

 • EORI-nummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel 18, van de Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie Communautair douanewetboek;

 • gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen: de lijst van goederen waarop het Gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie van toepassing is;

 • inspecteur: de Algemeen Directeur Belastingdienst/Douane.

§ 2. Algemene overdrachtsvergunning

Artikel 2

 • 1 De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verleent een algemene overdrachtsvergunning voor de in artikel 3 genoemde categorieën van militaire goederen indien aan de in artikel 4 en 5 genoemde voorwaarden is voldaan.

 • 2 Aan de algemene overdrachtsvergunning zijn de in artikelen 6 genoemde voorschriften verbonden.

Artikel 3

De algemene overdrachtsvergunning geldt voor de volgende categorieën militaire goederen, waarbij de nummers verwijzen naar de nummers, opgenomen in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen:

 • a. ML4, onderdeel b, met uitzondering van uitrusting ten behoeve van complete draagbare luchtafweersystemen en raketten voor draagbare luchtafweersystemen;

 • b. ML5;

 • c. ML6, met uitzondering van complete voertuigen;

 • d. ML7, onderdelen d, f, g, h en i;

 • e. ML9, met uitzondering van complete vaartuigen;

 • f. ML10, met uitzondering van complete vliegtuigen of onbemande luchtvaartuigen;

 • g. ML11;

 • h. ML13 tot en met 18;

 • i. ML20;

 • j. ML 21, voor zover het gaat om programmatuur voor de categorieën militaire goederen, genoemd in de onderdelen a tot en met i;

 • k. ML 22, voor zover het gaat om technologie voor de categorieën militaire goederen, genoemd in de onderdelen a tot en met i.

§ 3. Voorwaarden

Artikel 4

De algemene overdrachtsvergunning is verleend onder de voorwaarde dat de overdracht geschiedt in verband met demonstratie, evaluatie of expositie.

Artikel 5

De algemene overdrachtsvergunning is verleend onder de voorwaarde dat de beschikkingsbevoegde naar aanleiding van een verzoek tot registratie als bedoeld in artikel 26 van het besluit, een geldig registratienummer heeft.

§ 4. Voorschriften

Artikel 6

Aan het gebruik van de algemene overdrachtsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

 • a. bij elke levering wordt op de documenten die de zending begeleiden duidelijk zichtbaar een omschrijving vermeld van de over te dragen goederen, met inbegrip van het postnummer waarmee de desbetreffende goederen zijn aangeduid in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen;

 • b. bij elke levering wordt op de documenten die de zending begeleiden duidelijk zichtbaar vermeld:

  • 1°. het registratienummer en, indien de beschikkingsbevoegde hierover beschikt, het EORI-nummer;

  • 2°. de lidstaat van bestemming;

  • 3°. NL005;

 • c. de beschikkingsbevoegde draagt er zorg voor dat indien de overdracht plaatsvindt voorafgaand aan demonstratie, evaluatie of expositie, de over te dragen goederen binnen één jaar na de datum van overdracht worden wederingevoerd in Nederland;

 • d. de beschikkingsbevoegde draagt er zorg voor dat indien overdracht plaatsvindt na demonstratie, evaluatie of expositie, de over te dragen goederen terug gaan de lidstaat waaruit de goederen afkomstig zijn;

 • e. de beschikkingsbevoegde draagt er zorg voor dat onderdelen c of d blijken uit zijn administratie.

§ 5. Verzoek tot registratie en melding

Artikel 7

 • 1 Een beschikkingsbevoegde dient een verzoek tot registratie en een melding als bedoeld in artikel 26 van het besluit ten minste twee weken voor het eerste gebruik van de algemene overdrachtsvergunning schriftelijk in bij de inspecteur.

 • 2 Het verzoek tot registratie bevat in ieder geval de naam- en adresgegevens van de beschikkingsbevoegde en, indien de beschikkingsbevoegde hierover beschikt, het EORI-nummer.

 • 3 De melding bevat in ieder geval de voorgenomen datum van het eerste gebruik van de algemene overdrachtsvergunning.

§ 6. Rapportage

Artikel 8

De beschikkingsbevoegde rapporteert aan de inspecteur binnen twee maanden na afloop van elk half kalenderjaar over het gebruik van de algemene overdrachtsvergunning, door middel van een overzicht waarin de volgende informatie staat:

 • a. de omschrijving van de militaire goederen, met inbegrip van het postnummer waarmee de desbetreffende goederen zijn aangeduid in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen;

 • b. de hoeveelheid militaire goederen;

 • c. de datum van de levering;

 • d. naam en adres van de ontvanger van de militaire goederen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 oktober 2011

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Terug naar begin van de pagina