Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Geldend van 03-11-2011 t/m heden

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie van 20 oktober 2011, nr. 2011056228, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van het Agentschap SZW ter uitvoering van een aantal regelingen op het terrein van inburgering (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur van het Agentschap SZW van 1 augustus 2011,

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:9, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 32, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluit:

Artikel 1

Aan de directeur van het Agentschap SZW wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van alle benodigde werkzaamheden, waaronder het vaststellen en ondertekenen van stukken, ter voorbereiding en uitvoering van het bepaalde in de Wet inburgering, het Besluit inburgering de Wet Participatiebudget, het besluit Participatiebudget en overige regelgeving gericht op subsidieverstrekking, bekostiging en inburgering, waaronder begrepen:

  • a. het vaststellen en verlenen van voorschotten op de rijksbijdrage aan gemeenten;

  • b. het vaststellen en verlenen van de rijksbijdrage aan gemeenten.

Artikel 2

Aan de directeur van het Agentschap SZW wordt:

  • a. mandaat verleend tot het nemen van besluiten op bezwaar tegen besluiten bedoeld in artikel 1, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen;

  • b. volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden, die betrekking hebben op bezwaar- en beroepsprocedures, voor zover deze verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in artikel 1.

Artikel 3

  • a. De directeur van het Agentschap SZW kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, ondermandaat, volmacht en machtiging in een door hem te bepalen omvang verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen;

  • b. De directeur van het Agentschap SZW kan met betrekking tot zijn bevoegdheden genoemd in artikel 2, ondermandaat, volmacht en machtiging in een door hem te bepalen omvang verlenen aan onder de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ressorterende functionarissen.

Artikel 4

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1 of 2, luidt de ondertekening:

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze:

de directeur van het Agentschap SZW,

(gevolgd door handtekening en naam).

Artikel 5

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 3, luidt de ondertekening:

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze:

de directeur van het Agentschap SZW,

op last:

(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris).

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina