Regeling tegemoetkoming adoptiekosten

Geraadpleegd op 07-12-2023.
Geldend van 16-01-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 september 2011, nr. DDS 5705907, houdende regels op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie (Regeling tegemoetkoming adoptiekosten)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 9a, tweede lid, van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. de Wet: de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie;

  • b. de Centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden: de Centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 2. Regels omtrent de aanvraag van de tegemoetkoming

Op grond van hoofdstuk 3A van de Wet kan adoptiefouders een tegemoetkoming worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie. Ten aanzien van de aanvraag van de tegemoetkoming gelden de volgende regels:

  • 1. De aanvraag voor een tegemoetkoming wordt ingediend bij de Centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden.

  • 2. De aanvraag kan worden ingediend vanaf het moment van inwerkingtreding van deze regeling.

  • 3. De aanvraag wordt schriftelijk of digitaal ingediend met gebruikmaking van een ondertekend formulier zoals dat verkrijgbaar is bij de Centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Naar boven