Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012

[Regeling vervalt per 01-08-2022.]
Geldend van 30-07-2011 t/m 31-07-2011

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MEVA/ABA-3072441, houdende regels voor het subsidiëren van stageplaatsen in de zorg vanaf studiejaar 2011/2012 (Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 De minister kan aan een stageaanbieder jaarlijks op aanvraag een subsidie verstrekken voor het realiseren van stageplaatsen. De subsidie voor een zorgopleiding als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1° en 3°, bestaat uit een tegemoetkoming in de begeleidingskosten en voor een zorgopleiding als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 2° en 4°, uit een tegemoetkoming in de loonkosten.

 • 2 De subsidie wordt per studiejaar verstrekt.

 • 3 De subsidie wordt voor het eerst verstrekt voor het studiejaar dat begint in 2011.

 • 4 Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies bedraagt per studiejaar € 99.000.000 waarvan:

  • a. € 39.600.000 gelijkelijk wordt verdeeld over het aantal gerealiseerde stageplaatsen voor zorgopleidingen die blijkens de bijlagen 1 tot en met 4 behoren tot categorie A, tot ten hoogste € 2.600 per gerealiseerde stageplaats;

  • b. € 32.500.000 gelijkelijk wordt verdeeld over het aantal gerealiseerde stageplaatsen voor zorgopleidingen die blijkens de bijlagen 1 tot en met 4 behoren tot categorie B, C of D, tot ten hoogste € 1.600 per gerealiseerde stageplaats;

  • c. € 26.400.000 gelijkelijk wordt verdeeld over het aantal gerealiseerde stageplaatsen voor zorgopleidingen die blijkens de bijlagen 1 tot en met 4 behoren tot categorie C, tot ten hoogste € 2.500 per gerealiseerde stageplaats.

  • d. € 500.000 gelijkelijk wordt verdeeld over het aantal gerealiseerde stageplaatsen voor zorgopleidingen die blijkens de bijlagen 1 tot en met 4 behoren tot categorie D, tot ten hoogste € 700 per gerealiseerde stageplaats.

 • 5 Tenzij de stageaanbieder bij de aanvraag een ander aantal gerealiseerde stageplaatsen opgeeft, ontleent de minister, door tussenkomst van Stichting Calibris, het aantal gerealiseerde stageplaatsen, bedoeld in het vorige lid:

 • 6 Indien de stageaanbieder bij de aanvraag een hoger aantal gerealiseerde stageplaatsen opgeeft en de aanvraag uitgaande van de maximumbedragen per gerealiseerde stageplaats een subsidie betreft van meer dan € 150.000, is de aanvraag voorzien van een assurancerapport van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, overeenkomstig een door de minister vastgesteld controleprotocol en modelassurancerapport, met betrekking tot alle gerealiseerde stageplaatsen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 7 Indien de stageaanbieder bij de aanvraag een hoger aantal gerealiseerde stageplaatsen opgeeft en de aanvraag uitgaande van de maximumbedragen per gerealiseerde stageplaats een subsidie betreft van niet meer dan € 150.000, is de aanvraag voorzien van een overzicht, overeenkomstig een door de minister vastgesteld model, van alle gerealiseerde stageplaatsen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd alsmede afschriften van de overeenkomsten tussen de deelnemers, de stageaanbieder en de onderwijsinstellingen met betrekking tot alle gerealiseerde stageplaatsen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 8 Indien de aanvraag is voorzien van een assurancerapport, draagt de stageaanbieder er zorg voor dat de accountant meewerkt aan door of namens de Rijksauditdienst in te stellen onderzoeken naar de door de accountant verrichte (controle)werkzaamheden.

Artikel 3

 • 1 De subsidie wordt op aanvraag vastgesteld.

 • 2 Voor de aanvraag wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 3 De aanvraag wordt uiterlijk 1 oktober na afloop van het desbetreffende studiejaar ontvangen.

 • 4 De aanvraag wordt ondertekend door een persoon die daartoe bevoegd is.

 • 5 Een aanvraag die na de datum, bedoeld in het derde lid, wordt ontvangen, blijft buiten behandeling.

 • 6 Een verzoek tot verhoging van het in de aanvraag vermelde aantal gerealiseerde stageplaatsen dat na de datum, bedoeld in het derde lid, wordt ontvangen, blijft buiten behandeling.

Artikel 4

Binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag geeft de minister een beschikking tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 5

 • 1 De subsidieontvanger meldt meteen aan de minister als:

  • a. het aannemelijk is dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan of

  • b. zich andere omstandigheden zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

 • 2 De melding wordt schriftelijk gedaan. De melding wordt voorzien van een toelichting. Bij de melding worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 6

 • 1 De stageaanbieder verstrekt aan de door de minister aangewezen personen op hun verzoek alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van hun taak.

 • 2 De stageaanbieder werkt mee aan de door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop zijn gericht de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Bijlage 1. Codes beroepsopleidende leerweg Centraal register beroepsopleidingen (BOL)

Code

Naam

Categorie

10426

Verpleegkundige niveau 4

A

92600

Verpleegkundige niveau 4

A

92601

Verpleegkundige niveau 4

A

92602

Verpleegkundige niveau 4

A

92603

Verpleegkundige niveau 4

A

92604

Verpleegkundige niveau 4

A

93510

Verpleegkundige niveau 4

A

95520

Verpleegkundige niveau 4

A

10427

Verzorgende niveau 3

A

92610

Verzorgende niveau 3

A

92611

Verzorgende niveau 3

A

92612

Verzorgende niveau 3

A

92613

Verzorgende niveau 3

A

92614

Verzorgende niveau 3

A

93260

Verzorgende niveau 3

A

94830

Verzorgende niveau 3

A

94831

Verzorgende niveau 3

A

94832

Verzorgende niveau 3

A

94833

Verzorgende niveau 3

A

94834

Verzorgende niveau 3

A

95530

Verzorgende niveau 3

A

10428

Helpende Zorg niveau 2

A

91340

Helpende Zorg niveau 2

A

91350

Helpende Zorg niveau 2

A

91351

Helpende Zorg niveau 2

A

10795

Zorghulp niveau 1

A

91420

Zorghulp niveau 1

A

92660

Maatschappelijke zorg niveau 4

A

92661

Maatschappelijke zorg niveau 4

A

92650

Maatschappelijke zorg niveau 3

A

92640

Helpende Zorg en Welzijn niveau 2

A

10743

Pedagogisch medewerker niveau 4

A

92630

Pedagogisch medewerker niveau 4

A

92631

Pedagogisch medewerker niveau 4

A

10742

Pedagogisch medewerker niveau 3

A

10745

Helpende welzijn niveau 2

A

91352

Helpende welzijn niveau 2

A

Bijlage 2. Codes beroepsbegeleidende leerweg Centraal register beroepsopleidingen (BBL)

Code

Naam

Categorie

10426

Verpleegkundige niveau 4

B

92600

Verpleegkundige niveau 4

B

92601

Verpleegkundige niveau 4

B

92602

Verpleegkundige niveau 4

B

92603

Verpleegkundige niveau 4

B

92604

Verpleegkundige niveau 4

B

93510

Verpleegkundige niveau 4

B

95520

Verpleegkundige niveau 4

B

10427

Verzorgende niveau 3

C

92610

Verzorgende niveau 3

C

92611

Verzorgende niveau 3

C

92612

Verzorgende niveau 3

C

92613

Verzorgende niveau 3

C

92614

Verzorgende niveau 3

C

93260

Verzorgende niveau 3

C

94830

Verzorgende niveau 3

C

94831

Verzorgende niveau 3

C

94832

Verzorgende niveau 3

C

94833

Verzorgende niveau 3

C

94834

Verzorgende niveau 3

C

95530

Verzorgende niveau 3

C

10428

Helpende Zorg niveau 2

B

91340

Helpende Zorg niveau 2

B

91350

Helpende Zorg niveau 2

B

91351

Helpende Zorg niveau 2

B

10795

Zorghulp niveau 1

B

91420

Zorghulp niveau 1

B

92660

Maatschappelijke zorg niveau 4

B

92661

Maatschappelijke zorg niveau 4

B

92650

Maatschappelijke zorg niveau 3

C

92640

Helpende Zorg en Welzijn niveau 2

B

10743

Pedagogisch medewerker niveau 4

B

92630

Pedagogisch medewerker niveau 4

B

92631

Pedagogisch medewerker niveau 4

B

10742

Pedagogisch medewerker niveau 3

C

10745

Helpende welzijn niveau 2

B

91352

Helpende welzijn niveau 2

B

Bijlage 3. Codes opleidingen Centraal register opleidingen hoger onderwijs (voltijd en deeltijd)

Code

Naam

Categorie

34560

Verpleegkundige niveau 5

A

34617

Sociaal Pedagogisch Hulpverlening niveau 5

A

34616

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening niveau 5

A

34116

B Social Work niveau 5

A

35158

Pedagogiek niveau 5

A

Bijlage 4. Codes opleidingen Centraal register opleidingen hoger onderwijs (duaal)

Code

Naam

Categorie

34560

Verpleegkundige niveau 5

D

34617

Sociaal Pedagogisch Hulpverlening niveau 5

B

34616

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening niveau 5

B

34116

B Social Work niveau 5

B

35158

Pedagogiek niveau 5

B

Terug naar begin van de pagina