Mandaatbesluit verlening status buitengewoon agent van politie BES

Geldend van 02-07-2011 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 23 juni 2011, nr. 5693331/11, houdende verlening van mandaat ten aanzien van de bevoegdheid tot verlening van de status van buitengewoon agent van politie in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Mandaatbesluit verlening status buitengewoon agent van politie BES)

Artikel 1

Het aanstellen, opleggen van disciplinaire straffen of maatregelen, schorsen en ontslaan van buitengewoon agent van politie, zoals beschreven in de hoofdstukken 2, 6 en 7 van het Besluit buitengewone agenten van politie BES, geschiedt door de korpschef van het politiekorps van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit verlening status buitengewoon agent van politie BES.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 juni 2011

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina