Wijzigingswet Waterwet, enz. (regeling zorgplicht ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken, enz.)

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Wet van 23 mei 2011 tot wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskusratten en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de waterschappen een bijdrage leveren aan de bekostiging van verbetering van primaire waterkeringen, en dat met het oog op een efficiëntere toedeling van taken de voorkoming van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskus- en beverratten aan hen wordt overgedragen, en dat het daarom noodzakelijk is enige voorzieningen te treffen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IV

Indien artikel I van deze wet na 1 augustus 2011 in werking treedt:

  • a. voldoet het waterschap binnen een maand na het tijdstip van die inwerkingtreding aan de verplichting bedoeld in artikel 7.25 van de Waterwet, voor de eerste periode van vier kalenderjaren;

  • b. stelt Onze Minister van Verkeer en Waterstaat binnen drie maanden na het tijdstip van die inwerkingtreding de in artikel 7.26, eerste lid, van de Waterwet bedoelde bijdrage voor de eerste periode van vier kalenderjaren vast.

Artikel IVA

  • 1 Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet is de ambtenaar die in dienst is van de provincie en werkzaam is als muskusrattenvanger van rechtswege in dienst van het waterschap in het gebied waarvan hij werkzaam is.

  • 2 De overgang van de in het eerste lid bedoelde ambtenaar vindt plaats in dezelfde salarispositie, op dezelfde voet en in dezelfde rechtstoestand als voor die ambtenaar gold op de dag voorafgaande aan de datum bedoeld in het eerste lid.

  • 3 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de in dat lid bedoelde ambtenaar die in het gebied van meerdere waterschappen werkzaam is, met dien verstande dat hij van rechtswege in dienst is bij het waterschap waarin de oppervlakte van zijn werkgebied het grootste is. De in de vorige volzin bedoelde waterschappen treffen in overleg een regeling met betrekking tot de bekostiging en inzet van de ambtenaar.

  • 4 Voor de toepassing van dit artikel worden onder ambtenaren mede op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzame personen begrepen.

Artikel IVB

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu zendt binnen vijftien maanden na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en effecten van deze wet in de praktijk.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 23 mei 2011

Beatrix

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de achtste juni 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina