Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Besluit van 24 mei 2011, houdende vaststelling van het Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 november 2010, nr. IVV/OOG/2010/21091, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 3 van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen, artikel 7, eerste lid, van de Remigratiewet, artikel 34, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 17b, zesde lid, van de Algemene Ouderdomswet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 december 2010, nr. W12.10.0510/III);

Gezien het nader rapport van de Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 mei 2011, nr. IVV/OOG/2011/8650, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2. Vaststelling tegemoetkoming bij bereiken gerechtigde leeftijd of migratie

  • 1 Met betrekking tot de periode in het kalenderjaar nadat een persoon de leeftijd heeft bereikt waarop recht kan ontstaan op de ouderenkorting of in een ander land is gaan wonen wordt voor de vaststelling of ten minste 90% van zijn wereldinkomen, na toepassing van regelingen ter voorkoming van dubbele belasting, in Nederland aan de belastingheffing naar het inkomen zal zijn onderworpen het erop volgende kalenderjaar in aanmerking genomen.

  • 2 Met betrekking tot de periode in het kalenderjaar voordat een persoon in een ander land is gaan wonen wordt voor de vaststelling of ten minste 90% van zijn wereldinkomen, na toepassing van regelingen ter voorkoming van dubbele belasting, in Nederland aan de belastingheffing naar het inkomen zal zijn onderworpen het voorafgaande kalenderjaar in aanmerking genomen.

Artikel 7. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 mei 2011

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de eenendertigste mei 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina