Regeling bevordering aankoop schone en energiezuinige voertuigen

Geldend van 01-06-2011 t/m 31-08-2020

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 23 mei 2011, nr. BJZ2011046373, houdende regels ter bevordering van de aanschaf van schone en energiezuinige wegvoertuigen (Regeling bevordering aankoop schone en energiezuinige wegvoertuigen)

De Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op richtlijn nr. 2009/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (PbEU L 120) en de artikelen 9.6.1 en 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. richtlijn 2004/17/EG: richtlijn nr. 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004, houdende coördinatie van de procedures in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (PbEG L 134);

  • b. richtlijn 2004/18/EG: richtlijn nr. 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004, betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PbEG L 134);

  • c. richtlijn 2009/33/EG: richtlijn nr. 2009/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (PbEU L 120);

  • d. aanbestedende dienst: aanbestedende dienst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van richtlijn 2004/17/EG of in artikel 1, negende lid, van richtlijn 2004/18/EG;

  • e. aanbestedende entiteit: aanbestedende dienst als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van richtlijn 2004/17/EG;

  • f. openbaar dienstcontract: openbare dienstcontract als bedoeld in artikel 2, onder i, van Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315);

  • g. exploitant: exploitant als bedoeld in artikel 3, onder b, van richtlijn 2009/33/EG;

  • h. wegvoertuig: personenauto, bedrijfsauto of bus als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, niet zijnde een voertuig als bedoeld in artikel 2, derde lid, van richtlijn nr. 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (PbEU L 263)waarvoor geen typegoedkeuring of individuele goedkeuring is vereist.

 • 2 Een wijziging van de richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop uiterlijk aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Artikel 2

Deze regeling is van toepassing op een overeenkomst voor de aankoop van wegvoertuigen door:

 • a. een aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit voor zover deze verplicht zijn om een van de procedures genoemd in richtlijn 2004/17/EG en richtlijn 2004/18/EG toe te passen;

 • b. een exploitant voor zover het de uitvoering van een openbaar dienstcontract betreft, en de overeenkomst voor de aankoop van wegvoertuigen een waarde heeft van het bedrag, genoemd in artikel 7, onder a, van richtlijn 2004/18/EG of hoger.

Artikel 3

 • 1 Een aanbestedende dienst, aanbestedende entiteit of exploitant houdt bij de aankoop van een of meer wegvoertuigen ten minste rekening met de volgende eigenschappen van de wegvoertuigen:

  • a. het energieverbruik;

  • b. de uitstoot van:

   • 1°. CO2,

   • 2°. NOx,

   • 3°. NMHC, en

   • 4°. fijn stof.

 • 2 Een aanbestedende dienst, aanbestedende entiteit of exploitant als bedoeld in artikel 2, onder b, voldoet aan het eerste lid door:

  • a. in de documentatie voor de aankoop van de wegvoertuigen de technische specificaties over de eigenschappen, bedoeld in het eerste lid, aan te geven,

  • b. de eigenschappen, bedoeld in het eerste lid, bij een aanbestedingsprocedure te gebruiken als gunningscriteria, of

  • c. de eigenschappen, bedoeld in het eerste lid, in de documentatie voor de aankoop van de wegvoertuigen uit te drukken in operationele levensduurkosten, berekend overeenkomstig artikel 6 van richtlijn 2009/33/EG.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bevordering aankoop schone en energiezuinige voertuigen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 mei 2011

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Terug naar begin van de pagina