Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (prestatiebeschrijvingen en invoering vrije prijsvorming farmaceutische zorg)

Geldend van 31-05-2011 t/m heden

Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (prestatiebeschrijvingen en invoering vrije prijsvorming farmaceutische zorg)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 4 februari 2011 schriftelijk mededeling van de zakelijke inhoud van de voorgenomen aanwijzing te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2010–2011, 29 477, nr. 144);

Gezien het verslag van een schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vastgesteld op 21 maart 2011 inzake VSO voorhang prestatiebeschrijvingen en invoering vrije tarieven voor de extramurale farmaceutische zorg en de brief van 17 maart 2011 ter zake (Kamerstukken II, 2010–2011, 29 477, nrs. 147 en 148);

Gezien het algemeen overleg met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 6 april 2011;

Gezien de uitslag van de stemming over de bij het Verslag algemeen overleg van 14 april 2011 ingediende moties;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

Artikel 3. Uitvoering van de aanwijzing

Ter uitvoering van deze aanwijzing stelt de zorgautoriteit een beleidsregel vast.

Artikel 4. Tariefsoort en prestaties

  • 3 De zorgautoriteit voorziet in de beleidsregel zoals bedoeld in artikel 3, in aanvulling op het tweede lid, in de mogelijkheid dat zij op gezamenlijk verzoek van een zorgaanbieder en zorgverzekeraar een andere prestatiebeschrijving vaststelt dan die bedoeld in het tweede lid van dit artikel.

Artikel 5. Inwerkingtreding en publicatie

Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina