Regeling elektronische handtekening bevoegde instanties

Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-08-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 mei 2011, nr. WJZ / 11039773, tot implementatie van het besluit nr. 2011/130/EU van de Commissie van 25 februari 2011 tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de grensoverschrijdende verwerking van documenten die door de bevoegde autoriteiten elektronisch zijn ondertekend krachtens Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 53) (Regeling elektronische handtekening bevoegde instanties)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op besluit nr. 2011/130/EU van de Commissie van 25 februari 2011 tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de grensoverschrijdende verwerking van documenten die door de bevoegde autoriteiten elektronisch zijn ondertekend krachtens Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 53) en artikel 14, vierde lid, Dienstenwet;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien de in dat lid bedoelde valideringsmogelijkheid al in het document of in de elektronische handtekening of elektronische documentdrager is opgenomen.

Artikel 2

[Red: Wijzigt de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem.]

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elektronische handtekening bevoegde instanties.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 mei 2011

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Naar boven