Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorgverzekeringskantoor BES

Geldend van 04-05-2011 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 maart 2011, nr. DWJZ-3054138, houdende verlening mandaat, volmacht en machtiging aan het hoofd Zorgverzekeringskantoor BES

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gezien de instemming van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de mandaatverlening volgend uit de Ministerraad van 3 juli 2009 over de instelling van de Rijksdienst Caribisch Nederland;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. mandaat: bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • b. gemandateerde: degene aan wie mandaat is verleend;

 • c. volmacht: bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • d. machtiging: bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • e. hoofd Zorgverzekeringskantoor BES: het hoofd van het Zorgverzekeringskantoor BES als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Besluit zorgverzekering BES;

 • f. Minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • g. besluit: Besluit zorgverzekering BES.

Artikel 2

 • 1 De Minister verleent aan het hoofd Zorgverzekeringskantoor BES mandaat tot het:

 • 2 Een beslissing op bezwaar wordt genomen door een ander dan degene die een besluit heeft genomen als bedoeld in het eerste lid, niet zijnde diens ondergeschikte.

Artikel 3

De Minister verleent aan het hoofd Zorgverzekeringskantoor BES volmacht tot het:

Artikel 4

De Minister machtigt het hoofd Zorgverzekeringskantoor BES tot het:

Artikel 5

 • 1 Het hoofd Zorgverzekeringskantoor BES is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat, ondervolmacht en het doorverlenen van zijn machtiging tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van zijn op grond van dit besluit toegekende bevoegdheden aan een of meer direct onder hem ressorterende functionarissen.

 • 2 Elk ondermandaat en ondervolmacht en doorverleende machtiging wordt schriftelijk verleend en behoeft toestemming van de mandaatgever.

 • 3 Het hoofd Zorgverzekeringskantoor BES draagt zorg voor het bijhouden van ieder verleend ondermandaat, ondervolmacht en doorverleende machtiging in een register.

Artikel 6

 • 1 Een document dat krachtens mandaat, volmacht of machtiging wordt ondertekend, bevat aan het slot de volgende formule:

  De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  namens deze,

  (aanduiding functie gemandateerde),

  (handtekening)

  (naam)

 • 2 Bij ondertekening van besluiten en stukken op grond van volmacht wordt de aanduiding van de Minister voorafgegaan door: Namens de Staat der Nederlanden.

Artikel 7

De gemandateerde plaatst onder een in mandaat genomen besluit de volgende rechtsmiddelenclausule:

‘Indien u het niet eens bent met deze beschikking, kunt u daartegen volgens de Wet administratieve rechtspraak BES naar keuze een beroep- of bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen zes weken na verzending van de beschikking. Een beroepschrift dient u in tweevoud in bij de griffie van het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (nadere informatie telefoonnummer (5997) 178172). Een bezwaarschrift dient u enkelvoudig in bij het Zorgverzekeringskantoor BES. Het beroep- of bezwaarschrift is ondertekend en voorzien van datum en, mede van uw eventuele gemachtigde, naam en adres op Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Ook omvat het de vordering, de gronden voor beroep of bezwaar en een omschrijving van deze beschikking met zo mogelijk een kopie en de daarop betrekking hebbende stukken. De indiening van een beroepschrift is belast met griffierecht; de indiening van een bezwaarschrift is rechtenvrij.’

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorgverzekeringskantoor BES.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina