Regeling brandstoffen luchtverontreiniging

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 20 april 2011, nr. BJZ2011043268, houdende nadere regels betreffende de kwaliteit en het zwavelgehalte van brandstoffen (Regeling brandstoffen luchtverontreiniging)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ASTM: American Society for Testing and Materials;

 • besluit: Besluit brandstoffen luchtverontreiniging;

 • richtlijn (EU) 2015/652: Richtlijn (EU) 2015/652 tot vaststelling van berekeningsmethoden en rapportageverplichtingen overeenkomstig Richtlijn 98/70/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof (PbEU 2015, L 107).

Artikel 2

Artikel 3

Het tijdstip, bedoeld in artikel 2.4, tweede lid, van het besluit is, voor tankstations die in de maand april van een jaar per benzinekwaliteit minder dan driemaal zijn bevoorraad, de datum waarop het tankstation na 15 april van dat jaar voor de tweede maal met zomerbenzine is bevoorraad, indien die datum is gelegen na 1 mei van dat jaar.

Artikel 5

De testmethode, bedoeld in artikel 4.2, tweede lid, van het besluit is:

 • a. voor bemonstering van brandstof die:

  • 1°. een vaste stof is: de Nederlandse norm NEN 3010,

  • 2°. een vloeistof is: de methode ASTM D 4057,

  • 3°. een gas is: de methode ASTM D 1145,

  • 4°. een vloeibaar gemaakt gas is: de methode ASTM D 1265;

 • b. voor het bepalen van het zwavelgehalte van een brandstof die:

  • 1°. een vaste stof is: de norm NEN/ISO 351,

  • 2°. een vloeistof is: de methode EN ISO 14596,

  • 3°. een gas of een vloeibaar gemaakt gas is: de methode ASTM D 2784;

 • c. voor de interpretatie van de waarde, welke is gevonden volgens een in onderdeel b genoemde methode: de norm ISO 4259 (1992).

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 april 2011

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

Bijlage bij artikel 4, vierde lid, van de Regeling brandstoffen luchtverontreiniging

[Vervallen per 05-06-2013]

Terug naar begin van de pagina