Besluit mandaat certificering binnenschepen

Geraadpleegd op 24-05-2022.
Geldend van 10-11-2018 t/m heden

Besluit mandaat certificering binnenvaartschepen

De Minister van Infrastructuur en Milieu en de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat,

tevens handelend in de hoedanigheid van bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 1.16.2 en 1.16.13 van bijlage 1a van de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (ADN) en als voorzitter van de commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 1.19 van de Binnenvaartregeling;

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de instemming van de ingevolge dit besluit gemandateerden, blijkend uit de met hen gesloten ‘Agreements governing the authorisation of statutory survey and certification services for inland waterway vessels’ d.d. 8 april 2011 (IENM/IVW-2011/4352, IENM/IVW-2011/4353 en IENM/IVW-2011/4354);

Besluiten:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 De in artikel 9, eerste lid, van de wet bedoelde bevoegdheid tot het afgeven van een certificaat van onderzoek wordt gemandateerd aan:

  • a. de ‘marine business director’ van ‘Lloyd’s Register of Shipping EMEA (LR)’ te Londen, Verenigd Koninkrijk;

  • b. de ‘director of Division Classification’ van ‘DNV-GL’ te Hamburg, Duitsland;

  • c. de ‘secretary’ van ‘Bureau Veritas’ te Parijs, Frankrijk;

  • d. de directeur van Register Holland BV te Steenwijk;

  • e. de directeur van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart te Rotterdam en

  • f. de directeur van Bureau Scheepvaart certificering (BSC) te Lelystad.

Artikel 3

Artikel 5

 • 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van machtiging om in naam van de minister of de bevoegde autoriteit handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke handeling zijn.

 • 2 De verlening van mandaat omvat niet mede de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar.

Artikel 6

Een besluit tot het weigeren van afgifte, een besluit tot het intrekken en een besluit tot inhouding van een document als bedoeld in dit besluit wordt genomen na schriftelijk overleg met de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel 9

De gemandateerden voeren bij de uitoefening van de hun toegekende bevoegdheden een ordentelijke en voor de minister, respectievelijk bevoegde autoriteit, respectievelijk voorzitter van de commissie van deskundigen, transparante administratie en verschaffen hen desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de hun toegekende bevoegdheden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de gemandateerden.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas-Geesteranus

De Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat,

tevens handelend in de hoedanigheid van bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 1.16.2 en 1.16.13 van bijlage 1a van de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (ADN) en als voorzitter van de commissie voor deskundigen, bedoeld in artikel 1.19 van de Binnenvaartregeling,

J. Thunnissen

Naar boven