Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging Wonen, Wijken en Integratie, en Rijksgebouwendienst

[Regeling vervallen per 26-07-2012 met terugwerkende kracht tot en met 14-10-2010.]
Geldend van 22-04-2011 t/m 25-07-2012

Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging Wonen, Wijken en Integratie, en Rijksgebouwendienst

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-07-2012]

Mandaten, ondermandaten, volmachten en machtigingen, die op 13 oktober 2010 van kracht waren ten behoeve van functionarissen van het voormalige Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ten aanzien van de aangelegenheden op het terrein van het Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie en van de Rijksgebouwendienst worden aangemerkt als mandaten, volmachten en machtigingen die zijn verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan:

  • a. de Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie;

  • c. de directeur-generaal Rijksgebouwendienst;

  • d. de functionarissen die gemachtigd zijn om namens de voormalige Minister voor Wonen, Wijken en Integratie in rechte op te treden;

  • e. de functionarissen aan wie door of namens de Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie, de directeur-generaal Rijksgebouwendienst of de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ondermandaat, volmacht of machtiging is verleend.

Artikel 2

[Vervallen per 26-07-2012]

Mandaten, volmachten en machtigingen, die op 13 oktober 2010 van kracht waren ten behoeve van functionarissen van Agentschap NL, de Dienst Uitvoering Onderwijs, Agentschap SZW en het Centraal Justitieel Incassobureau ten aanzien van aangelegenheden op het terrein van wonen, wijken en integratie, worden aangemerkt als mandaten, volmachten en machtigingen, verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 3

[Vervallen per 26-07-2012]

De uitoefening van de beheersverantwoordelijkheid ten aanzien van het personeel van de centrale stafdiensten van het voormalige Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de verlening van ondermandaat van deze bevoegdheid in de periode vanaf 14 oktober 2010 tot en met 31 december 2010 door de Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aangemerkt als de uitoefening van die beheersverantwoordelijkheid waarvoor mandaat, volmacht en machtiging is verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 4

[Vervallen per 26-07-2012]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

  • 2 De artikelen 1 en 2 werken terug tot en met 14 oktober 2010.

Artikel 5

[Vervallen per 26-07-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging Wonen, Wijken en Integratie, en Rijksgebouwendienst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina