Besluit aanwijzing toezichthouders Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie

Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 april 2011, nr. WJZ / 11046112, tot aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (Besluit aanwijzing toezichthouders Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 31 van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie;

Handelend in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Besluit:

Artikel 1

De ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 10 tot en met 17 van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, met uitzondering van het toezicht op de naleving van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s waarmee de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn belast.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 5 maart 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 april 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina