Warenwetbesluit cosmetische producten 2011

Geldend van 23-03-2011 t/m 16-05-2011

Besluit van 7 maart 2011, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 januari 2011, kenmerk VGP/VC 3045961, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Veiligheid en Justitie;

Gelet op:

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 februari 2011, nr. W13.11.0017/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 maart 2011, VGP/VC 3053411, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Veiligheid en Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder verordening (EG) 1223/2009: Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (PbEU L 342).

Artikel 2

 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de volgende artikelen van verordening (EG) 1223/2009:

  • a. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

  • b. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

  • c. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

  • d. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

  • e. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

  • f. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

  • g. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

  • h. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

  • i. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

  • j. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

  • k. artikel 14, eerste lid en tweede lid, eerste alinea:

   • voorzover dit noodzakelijk is voor de toepassing van artikel 15, eerste lid en tweede lid, eerste tot en met derde alinea, van verordening (EG) 1223/2009;

   • [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

  • l. artikel 15, eerste lid en tweede lid, eerste tot en met derde alinea;

 • 2 [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.]

Artikel 3

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 4

Als nationale bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van verordening (EG) 1223/2009 wordt aangewezen de Voedsel en Waren Autoriteit.

Artikel 5

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 6

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 7

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 8

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 9

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 10

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 11

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 12

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 13

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 maart 2011

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Uitgegeven de tweeëntwintigste maart 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina