Leerplichtregeling BES

Geldend van 30-04-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 februari 2011, nr. WJZ/275527 (3853), houdende regels ter uitvoering van de Leerplichtwet voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Leerplichtregeling BES)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 28, tweede lid, en 41, eerste lid, van de Leerplichtwet BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. wet: Leerplichtwet BES;

 • c. leerling: leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere in de zin van de wet;

 • d. hoofd: hoofd als bedoeld in artikel 1, onder d van de wet;

 • e. openbaar lichaam: openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Artikel 2. Verantwoordelijkheid hoofd

Het hoofd draagt zorg voor een administratie van de ingeschreven leerlingen.

Artikel 3. Verantwoordelijkheid bestuurscollege

Het bestuurscollege van een openbaar lichaam draagt zorg voor een administratie van de leerlingen die als ingezetenen in de basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven.

Artikel 4. Kennisgevingen

 • 2 De kennisgevingen, bedoeld in artikel 31 van de wet, worden gezonden aan het bestuurscollege van het openbaar lichaam waar de leerling als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens is ingeschreven.

 • 3 Bij de kennisgeving van de inschrijving, bedoeld in artikel 31 van de wet, vermeldt het hoofd hoeveel dagen per week en op welke dagen van de week de kwalificatieplichtige leerling het onderwijs zal volgen.

Artikel 5. Jaarlijkse opgave bestuurscollege

De opgave, bedoeld in artikel 37, tweede lid, van de wet, brengt het bestuurscollege van een openbaar lichaam uit over het laatstverlopen school- of cursusjaar op het formulier, waarvan een model is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Artikel 6. Jaarlijkse opgave hoofd

De opgave, bedoeld in artikel 37, derde lid, van de wet, brengt het hoofd uit over het laatstverlopen school- of cursusjaar op het formulier, waarvan een model is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

Artikel 7. Wijze van kennisgeving

 • 2 De kennisgeving van de in- en afschrijving, bedoeld in artikel 31 van de wet, geschiedt op verzamellijsten, waarvan een model is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 4.

 • 3 De kennisgeving van relatief verzuim, bedoeld in artikel 33 van de wet, geschiedt door middel van een formulier, waarvan een model is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 5.

Artikel 8. Ambtseed

Alvorens zijn ambt te aanvaarden, legt de ambtenaar, bedoeld in artikel 28 van de wet, de volgende eed (verklaring en belofte) van zuivering af:

‘Ik zweer/verklaar, dat ik middellijk of onmiddellijk, onder welke vorm of onder welk voorwendsel, tot het verkrijgen mijner benoeming aan niemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd of zal geven of beloven. Ik zweer/beloof, dat ik, om iets hoegenaamd in mijn betrekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd, middellijk of onmiddellijk, enige beloften of geschenken zal aannemen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat verklaar en beloof ik)’.

Daarna wordt door de ambtenaar de volgende eed of belofte afgelegd:

‘Ik zweer/beloof trouw aan de Koning, aan de Grondwet en aan de wetten des Rijks. Ik zweer/beloof, dat ik krachtens de wet uitgevaardigde voorschriften en de verordeningen zal nakomen en handhaven, dat ik de mij verstrekte opdrachten zal volbrengen en de zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben, en dat ik mij als een nauwgezet en ijverig ambtenaar zal gedragen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat beloof ik!)’.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag in Bonaire, Sint Eustatius en Saba na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage 1. behorend bij de Leerplichtwet BES

De opgave, bedoeld in artikel 37, tweede lid van de wet

• Vervangende leerplicht en vrijstellingen
 

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Beroepsonderwijs

Onbekend

Geen onderwijs

aantal toepassingen vervangende leerplicht op grond van artikel 8

         

aantal toepassingen vervangende leerplicht op grond van artikel 9

         

aantal vrijstellingen op grond van artikel 14, onder a

         

aantal vrijstellingen op grond van artikel 14, onder b

         

aantal vrijstellingen op grond van artikel 14, onder c

         

aantal vrijstellingen op grond van artikel 27 (partieel leerplichtigen)

         
• Absoluut schoolverzuim
 

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Beroepsonderwijs

Onbekend

Geen onderwijs

totaal aantal opgespoorde gevallen

         

aantal leerplichtigen dat na interventie weer ingeschreven is bij het onderwijs

         
• Relatief schoolverzuim
 

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Beroepsonderwijs

Onbekend

Geen onderwijs

totaal aantal leerlingen van wie eenmaal of meermalen verzuim is gemeld

         

totaal aantal meldingen op grond van artikel 24

         
• Processen-verbaal
 

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Beroepsonderwijs

Onbekend

Geen onderwijs

totaal aantal processen-verbaal van het absoluut verzuim

         

totaal aantal processen-verbaal van het relatief verzuim

         

totaal aantal processen-verbaal inzake artikel 24

         
• Thuiszitters
 

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Beroepsonderwijs

Onbekend

Geen onderwijs

Het aantal thuiszitters op 1 september van het desbetreffende schooljaar

         

Het aantal thuiszitters dat er, in de loop van het desbetreffende schooljaar is bijgekomen

         

Het aantal thuiszitters waarvan het probleem met het naar school gaan in de loop van het desbetreffende schooljaar is opgelost

         

Het aantal thuiszitters, waarvan het probleem met betrekking tot het schoolbezoek niet is opgelost, en langer dan zes maanden thuis zitten

         

Bijlage 2. behorend bij de Leerplichtwet BES

De opgave, bedoeld in artikel 37, derde lid van de wet

1. Gegevens school/instelling:

Naam :

Adres :

Plaats :

Telefoonnummer :

BRINnummer :

Contactpersoon :

2. Omvang van het schoolverzuim

 

Aantal dagen verzuim

1.

 

2.

 

3.

 

Etc.

 

3. Ondertekening door hoofd.

Handtekening :

Datum :

Bijlage 3. behorend bij de Leerplichtregeling BES

Beroep op vrijstelling door ouders/verzorgers in te dienen bij het bestuurscollege van het openbare lichaam Bonaire/Sint Eustatius/Saba

Artikel 15 van de Leerplichtwet BES

Ondergetekende:

1. Gegevens van degene die beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht doet:

Voorletters en achternaam :

Adres :

Postcode en woonplaats :

Telefoon (privé of werk) :

 • a. Oefent het gezag uit over de onderstaande minderjarige

 • b. Heeft zich belast met de feitelijke verzorging van de onderstaande minderjarige

2. Gegevens van de jongere voor wie vrijstelling wordt gevraagd:

Voor elke jongere dient een apart formulier ingevuld te worden.

Voorletters en achternaam :

Geboortedatum :

3. Vrijstellingsgrond:

Artikel 14 onder a, b, of c beroep op vrijstelling van de plicht tot inschrijving.

Ondergetekende beroept zicht op vrijstelling op grond van :

 • Lichamelijke of psychische ongeschiktheid om tot een school te worden toegelaten (artikel 14 onder a).

  Een verklaring van lichamelijke of psychische gesteldheid bijvoegen. De verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden)

 • Overwegingen bedenkingen tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning gelegen scholen/instelling waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden (artikel 14 onder b).

  Een verklaring bedenkingen tegen de richting van de school bijvoegen.

 • Bezoek van een onderwijsinstelling buiten het openbaar lichaam (artikel 14 onder c).

  Een verklaring schoolbezoek buitenland bijvoegen

4. Ondertekening

Datum :

Plaats :

Handtekening :

Bijlage 4. behorend bij de Leerplichtregeling BES

Kennisgeving van in- en afschrijvingen

Artikel 31 Leerplichtwet BES

1. Gegevens school/instelling:

Naam :

Adres :

Plaats :

Telefoonnummer :

BRINnummer :

Contactpersoon :

2.Gegevens per leerling

Naam :

Voornaam/namen :

Adres :

Woonplaats :

Geboortedatum :

Onderwijssoort :

   

Leerling is

leerplichtig

 

Kwalificatieplichtig

Datum inschrijving :

Datum afschrijving :

Redden afschrijving

3. Verantwoordelijke persoon

Naam :

Adres :

Plaats :

Telefoon :

4. Ondertekening door hoofd

Handtekening :

Datum :

Bijlage 5. behorend bij de Leerplichtregeling BES

Kennisgeving van vermoedelijk ongeoorloofd verzuim

Artikel 33 Leerplichtwet BES

Aan het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire/Sint Eustatius/Saba

1. Gegevens van de school/instelling

Naam :

Adres :

Plaats

Telefoonnummer :

BRINnummer :

Contactpersoon :

2. Gegevens van de leerling (volledig leerplichtig/kwalificatieplichtig)

Naam leerling :

Voorna(a)m(en) :

Adres leerling :

Woonplaats :

Telefoon thuis :

Geboortedatum :

Geslacht :

Leerjaar :

3. Gezinssamenstelling

Naam ouders/verzorgers:

Adres :

Woonplaats :

Telefoonnummer :

4. Overzicht verzuim

Verzuimdata :

Totaal aantal dagen

(bijvoegen verzuim overzicht) :

Verzuim is beëindigd op :

Verzuim is beëindigd :

5 Ondertekening door hoofd.

Handtekening :

Datum :

6. Aantekening van datum ontvangst kennisgeving

Terug naar begin van de pagina