Regeling gegevenslevering PO/VO BES

Geldend van 08-03-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 februari 2011, nr. WJZ/275510 (2755), houdende regels omtrent gegevenslevering in het primair en voortgezet onderwijs in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling gegevenslevering PO/VO BES)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Verstrekking gegevens in het primair onderwijs

Het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs verstrekt aan de minister de leerlinggegevens, op basis van een formulier waarvan een model als bijlage 1 bij deze regeling is opgenomen.

Artikel 3. Verstrekking gegevens in het voortgezet onderwijs

Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs verstrekt aan de minister de leerlinggegevens, op basis van een formulier waarvan een model als bijlage 2 bij deze regeling is opgenomen.

Artikel 4. Organisatiegegevens

  • 1 Het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs of van een school voor voortgezet onderwijs ten aanzien waarvan de minister heeft meegedeeld dat de bekostiging een aanvang kan nemen, zendt uiterlijk drie maanden voor de datum van ingang van de bekostiging de organisatiegegevens van de school aan de minister op basis van een formulier waarvan een model als bijlage 3 bij deze regeling is opgenomen. Het formulier gaat vergezeld van een kopie van de akte van oprichting, ondertekend door een notaris.

  • 2 Het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs of van een school voor voortgezet onderwijs zendt wijzigingen in de organisatiegegevens van de school binnen vier weken na de mutatiedatum aan de minister.

Artikel 5. Overgangsbepaling

Het bevoegd gezag van een bekostigde school voor basisonderwijs of van een bekostigde school voor voortgezet onderwijs zendt binnen vier weken na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling aan de minister de organisatiegegevens van de school op basis van een formulier waarvan een model als bijlage 3 bij deze regeling is opgenomen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag in Bonaire, Sint Eustatius en Saba na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevenslevering PO/VO BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage 1

Leerlinggegevens (telformulier primair onderwijs)

Opgave

Aantal leerlingen bekostiging primair onderwijs, 1 oktober 2011

Dit formulier

Gebruik dit formulier voor het opgeven van het aantal leerlingen dat op uw school in aanmerking komt voor bekostiging.

Opsturen

Voor het opsturen van dit formulier kunt u gebruikmaken van de (voldoende gefrankeerde) retourenvelop met voorbedrukt adres. Als u deze envelop niet heeft, dan kunt u het formulier sturen naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs

Eenheid Bekostiging

Postbus 606

2700 ML Zoetermeer

Nederland

DUO moet het formulier uiterlijk 15 oktober 2011 hebben ontvangen.

Meer informatie

www.duo.nl

BES-eilanden@duo.nl

1. opgave aantal

1.1. Vul hier het aantal leerlingen in, verdeeld naar leeftijd en geslacht. Vul ook bij elke categorie de totalen in.

> Lees de toelichting

Leeftijd

Jongens

Meisjes

Totaal

4 jaar

     

5 jaar

     

6 jaar

     

7 jaar

     

8 jaar

     

9 jaar

     

10 jaar

     

11 jaar

     

12 jaar

     

13 jaar

     

14 jaar

     

Totaal

     

2. terugmelding

2.1. Wilt u het Overzicht geregistreerde tellingen ook per e-mail ontvangen?

> Lees de toelichting

Ja □

Nee □

3. contactpersoon

3.1 Naam

 

3.2 Telefoonnummer

 

3.3 E-mailadres

 

4. ondertekening

> Lees de toelichting

4.1 Naam directeur

 

Datum

 

Plaats

 

Handtekening

 

Toelichting

Algemeen

  • Gebruik altijd het originele formulier.

  • U moet een kopie van dit formulier, voorzien van een waarmerk van het bevoegd gezag, bewaren in uw eigen administratie. De Inspectie van het onderwijs (IvhO) controleert de opgave van de leerlingtelling op basis van de gegevens op dit formulier.

Vraag 1

Vul hier alle leerlingen in die op de teldatum (1 oktober) vier tot en met veertien jaar waren, op die datum op de school stonden ingeschreven en vanaf het begin van het schooljaar tot de teldatum niet meer dan de helft van het aantal schooldagen zonder geldige reden hebben verzuimd. Geldige redenen zijn bijvoorbeeld (langdurige) ziekte, schorsing van de leerling als tuchtmaatregel of vakantie buiten de vastgestelde vakantieperiode, als gevolg van het beroep van de ouder(s). Om als leerling tot een school te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Leerlingen die op 1 oktober 2011 nog geen 4 jaar zijn, mag u dus niet meetellen voor bekostiging. Leerlingen die al 14 jaar zijn geworden in het schooljaar 2010–2011 mag u niet meetellen, omdat deze niet in aanmerking komen voor bekostiging.

Vraag 2

Kies voor ‘ja’ als u het Overzicht geregistreerde tellingen (OGT) zowel per e-mail als per post wilt ontvangen.

Vraag 4

De directeur van de school moet het formulier ondertekenen. De ondertekeningsdatum moet na de teldatum (1 oktober) liggen. Het aantal leerlingen kan namelijk niet voor deze datum worden vastgesteld.

Bijlage 2

Leerlinggegevens (telformulier voortgezet onderwijs)

Opgave

Aantal leerlingen bekostiging voortgezet onderwijs, 1 oktober 2011

Dit formulier

Gebruik dit formulier voor het opgeven van het aantal leerlingen dat op uw school in aanmerking komt voor bekostiging.

Opsturen

Voor het opsturen van dit formulier kunt u gebruikmaken van de (voldoende gefrankeerde) retourenvelop met voorbedrukt adres. Als u deze envelop niet heeft, dan kunt u het formulier sturen naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs

Eenheid Bekostiging

Postbus 606

2700 ML Zoetermeer

Nederland.

DUO moet het formulier uiterlijk 15 oktober 2011 hebben ontvangen.

Meer informatie

BES-eilanden@duo.nl

1. opgave aantal voortgezet onderwijs

1.1. Vul hier het aantal leerlingen in

> Lees de toelichting

Opgave aantal

 

2. terugmelding

2.1. Wilt u het Overzicht geregistreerde tellingen ook per e-mail ontvangen?

> Lees de toelichting

Ja □

Nee □

3. contactpersoon

3.1 Naam

 

3.2 Telefoonnummer

 

3.3 E-mailadres

 

4 . Ondertekening

> Lees de toelichting

4.1 Naam directeur

 

Datum

 

Plaats

 

Handtekening

 

Toelichting

Algemeen

  • Gebruik altijd het originele formulier.

  • U moet een kopie van dit formulier, voorzien van een waarmerk van het bevoegd gezag, bewaren in uw eigen administratie. De Inspectie van het onderwijs (IvhO) controleert de opgave van de leerlingtelling op basis van de gegevens op dit formulier.

Vraag 1

Vul hier alle leerlingen in die op de teldatum (1 oktober) op de school stonden ingeschreven en die vanaf het begin van het schooljaar tot de teldatum niet meer dan de helft van het aantal schooldagen zonder geldige reden hebben verzuimd. Geldige redenen zijn bijvoorbeeld (langdurige) ziekte, schorsing van de leerling als tuchtmaatregel of vakantie buiten de vastgestelde vakantieperiode, als gevolg van het beroep van de ouder(s).

Vraag 2

Kies voor ‘ja’ als u het Overzicht geregistreerde tellingen (OGT) zowel per e-mail als per post wilt ontvangen.

Vraag 4

De directeur van de school moet het formulier ondertekenen. De ondertekeningsdatum moet na de teldatum (1 oktober) liggen. Het aantal leerlingen kan namelijk niet voor deze datum worden vastgesteld.

Bijlage 3

Organisatiegegevens primair en voortgezet onderwijs

Dit formulier

Gebruik dit formulier voor het opgeven van de organisatiegegevens van uw school.

Opsturen

Voor het opsturen van dit formulier kunt u gebruikmaken van de (voldoende gefrankeerde) retourenvelop met voorbedrukt adres. Als u deze envelop niet heeft, dan kunt u het formulier sturen naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs

Eenheid Bekostiging

Postbus 606

2700 ML Zoetermeer

Nederland.

Meer informatie

BES-eilanden@duo.nl

Aan te leveren gegevens bevoegd gezag primair en voortgezet onderwijs

Naam lang (gelijk aan de statutaire naam in de oprichtingsakte)

 

Naam kort

 

Correspondentie adres

 

Vestigingsadres

 

Telefoonnummer

 

Faxnummer

 

Internetadres

 

Emailadres

 

Naam Bank

 

Adres Bank

 

Bankrekeningnummer

 

Handtekening voorzitter

 

Handtekening penningmeester

 
Aan te leveren gegevens van de school

Naam lang

 

Naam kort

 

Richting/denominatie

 

Adres/vestiging

 

Adres/correspondentie

 

Telefoonnummer

 

Faxnummer

 

Internetadres

 

Emailadres

 
Terug naar begin van de pagina