Besluit informatievoorziening WPO BES

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Besluit van 3 februari 2011, houdende vaststelling van voorschriften inzake de informatievoorziening WPO BES (Besluit informatievoorziening WPO BES)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 september 2010, nr. WJZ/236422 (2711), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 131, tweede en derde lid, artikel 132, tweede lid, en artikel 133, tweede lid, van de Wet primair onderwijs BES;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 oktober 2010, no. W05.10.0450/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 januari 2011, nr. WJZ 256011 (2711), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 2. Nadere invulling van de onderdelen van het jaarverslag

 • 1 Het jaarverslag, bedoeld in artikel 131 van de wet, wordt ingericht overeenkomstig bij ministeriële regeling vast te stellen regels.

 • 2 In het bestuursverslag, bedoeld in artikel 131, eerste lid onder a, van de wet, geeft het bevoegd gezag informatie over de school of scholen. Onder informatie over de school of scholen respectievelijk de rechtspersoon wordt in ieder geval begrepen informatie over:

  • a. de kernactiviteiten die onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag hebben plaatsgevonden, en de daarbij behorende kerngegevens die, voor zover van toepassing, in ieder geval betrekking hebben op ontwikkelingen ten aanzien van leerlingen, personeel, aangesloten dan wel betrokken bevoegde gezagsorganen en op financiën, voor zover niet opgenomen in de jaarrekening;

  • b. de juridische structuur;

  • c. de organisatiestructuur;

  • d. belangrijke onderdelen van het gevoerde beleid, en

  • e. de financiën, bestaande uit ten minste een analyse van de financiële situatie, onderbouwd met financiële kengetallen waaronder begrepen gegevens over de solvabiliteits- en liquiditeitspositie per balansdatum, de rentabiliteit en de streefwaarden.

 • 3 Het bevoegd gezag verzendt voor 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop het jaarverslag betrekking heeft, aan Onze minister de jaarrekening, bedoeld in artikel 131, eerste lid onder b, van de wet, alsmede de gegevens bedoeld in het tweede lid, onder e. Het cijfermatige deel uit de jaarrekening wordt gelijktijdig ook elektronisch verzonden.

 • 4 Bij ministeriële regeling kan voor de jaarrekening, bedoeld in het derde lid, alsmede voor de grondslagen daarvan een model worden vastgesteld.

 • 5 Het bevoegd gezag vermeldt in de schoolgids, bedoeld in artikel 16 van de wet, wanneer het jaarverslag wordt vastgesteld of goedgekeurd en hoe derden het kunnen verkrijgen.

Artikel 3. Beschrijving van de gegevens

De gegevens, bedoeld in de artikelen 132 en 133 van de wet waarover een bevoegd gezag beschikt, worden gedefinieerd en geordend volgens de voorschriften vermeld in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 4. Nadere invulling

Bij ministeriële regeling kan een nadere invulling worden gegeven van de gegevens, bedoeld in artikel 3, en van de wijze waarop de gegevens beschikbaar worden gesteld. Tevens kan een nadere invulling worden gegeven van de gegevens die betrekking hebben op verstrekte aanvullende bekostiging en de wijze waarop deze gegevens worden gedefinieerd, geordend en beschikbaar gesteld.

Artikel 5. Overgangsbepaling

Tot het tijdstip waarop de artikelen 3 en 4 in werking treden, worden bij ministeriële regeling regels vastgesteld met betrekking tot de gegevens die het bevoegd gezag ten aanzien van bekostiging en beleid aan Onze Minister levert en op welke wijze deze gegevens worden gedefinieerd en geordend.

Artikel 6. Inwerkingtreding

 • 1 De artikelen 1, 2 en 5 treden in werking met ingang van de op Bonaire, Sint Eustatius en Saba na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst.

 • 2 De artikelen 3 en 4 treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 februari 2011

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zevende maart 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Bijlage als bedoeld in artikel 3 van het Besluit informatievoorziening WPO BES

Deze bijlage bevat een uitputtend overzicht van de gegevens waarover het bevoegd gezag dient te beschikken om te kunnen voldoen aan de structurele gegevensvraag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit laat onverlet dat daarnaast in geval van aanvullende bekostiging de daarvoor benodigde gegevens opgevraagd kunnen worden.

Per rubriek (A1, A2, enz.) is aangegeven op welk niveau de gevraagde informatie geleverd moet worden.

A. Instellingsgegevens

A1. Bevoegd gezag

Voor de bekostiging:

Datum oprichting en opheffing

Brin-nummer

Naam en adresgegevens

Communicatiegegevens, zoals telefoonnummer en emailadres

Gegevens ten behoeve van betalingen, zoals bank- en girogegevens

A2. School, instelling, vestiging

Voor de bekostiging:

Gegevens over de datum oprichting en opheffing

Datum ingang en einde bekostiging

Een brin-nummer

Naam en adresgegevens

Communicatiegegevens, zoals telefoonnummer en emailadres

Voor beleid:

Richting school/instelling

B. Financiële gegevens

B1. Bevoegd gezag

Voor de bekostiging:

De (geconsolideerde) balans met de volgende gegevens over:

activa:

 • immateriële vaste activa

 • materiële vaste activa

 • financiële vaste activa

 • voorraden

 • vorderingen

 • effecten

 • liquide middelen

passiva:

 • eigen vermogen

 • aandeel van derden

 • voorzieningen

 • langlopende schulden

 • kortlopende schulden

De (geconsolideerde) exploitatierekening waaronder de volgende baten:

 • rijksbijdrage OCW

 • overige overheidsbijdragen

 • financiële baten

 • buitengewone baten

 • overige baten

en waaronder de volgende lasten

 • personele lasten

 • afschrijvingen

 • huisvestingslasten

 • financiële lasten

 • buitengewone lasten

 • overige lasten

en het aandeel van derden

Het (geconsolideerde) kasstroomoverzicht met de kasstroom uit:

 • operationele activiteiten

 • investeringsactiviteiten

 • financieringsactiviteiten

en de mutatie en eindstand liquide middelen

B2. School en instelling

Voor beleid:

 • de totale lasten: gewone bedrijfsvoering en financiële lasten

met een specificatie voor:

 • schoonmaken: salariskosten schoonmaakpersoneel, contractkosten inhuur, materiaal

 • administratie: salariskosten administratief personeel, contractkosten inhuur, administratie en beheerlasten

 • meubilair: afschrijvings- en exploitatiekosten

 • leermiddelen: afschrijvings- en exploitatiekosten

 • huisvesting: afschrijvingskosten/ dotatie onderhoudsvoorziening en exploitatiekosten

 • de totale baten: totale baten gewone bedrijfsvoering en financiële baten

met een specificatie voor:

 • ouderbijdragen

 • sponsoring

C. Personeelsgegevens

Voor beleid:

Persoonsgegevens

Geboortedatum

Geslachtsaanduiding

Personeelsnummer

Arbeidsrelatiegegevens

Brin-nummer werkgever

Datum begin en einde arbeidsverhouding

Soort arbeidsverhouding (waaronder vast of tijdelijk)

Zij-instroom

Functie, betrekking en salarisgegevens

Brin-nummer school (waar te werk gesteld)

Betrekkinggegevens, waaronder betrekkingsomvang in fulltime equivalenten (fte)

Functie (code en omschrijving)

Functiecategorie

Salarisschaal

Salarisnummer

Bruto salaris

Toelagen

Ziekte en verlofgegevens

Terug naar begin van de pagina