Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2011

[Regeling vervallen per 05-03-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011.]
Geldend van 12-02-2011 t/m 04-03-2011

Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2011

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Artikel 2. : Uurvergoeding doventolken

[Vervallen per 05-03-2011]

 • 1 De uurvergoeding met code E17 wordt uitsluitend verstrekt voor feitelijke tolkactiviteit en bij een minimale inzet van de tolk van één kwartier in alle voorkomende situaties.

 • 2 Voor opdrachten in het onderwijs wordt de vergoeding per uur als volgt gedifferentieerd:

  • In wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs: 105 % van het normbedrag E17-1 en E17-3

  • In het middelbaar (beroeps) onderwijs: 100% van het normbedrag E 17-1 en E 17-3

  • In het lager onderwijs: 95% van het normbedrag E 17-1 en E 17-3

 • 3 De in lid 2 genoemde percentages worden alleen gewijzigd na overleg met het ministerie van OCW

 • 4 De uurvergoeding met code E17 en de daarop gebaseerde vergoedingen als bedoeld in lid 2 worden als volgt verhoogd in geval van buitengewone werktijden:

  • a. 120% op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;

  • b. 130% op zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur;

  • c. 140% op maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur;

  • d. 145% op zondagen en algemeen erkende feest- of gedenkdagen.

  Opdrachten die in het buitenland plaatsvinden worden steeds op basis van 100 % vergoed.

 • 5 De werkelijk getolkte tijd, vergoed volgens het eerste tot en met vierde lid, komt niet voor dubbele vergoeding in aanmerking

 • 6 Voor groepsgewijze toepassingen en opdrachten in het buitenland wordt afgeweken van de vergoedingen, bedoeld in het eerste en derde lid, en wordt op basis van maatwerk een passende vergoeding verstrekt.

 • 7 In andere bijzondere gevallen kan worden afgeweken van het bepaalde in het vierde en het vijfde lid.

 • 8 Voor de toepassing van het zevende lid is een nadere beslissing door UWV noodzakelijk, voorafgaand aan de uitvoering van de desbetreffende tolkopdracht.

Artikel 3. : Kilometervergoeding

[Vervallen per 05-03-2011]

 • 1 Onder kilometervergoeding of reisvergoeding wordt verstaan de vergoeding van de reistijd die als werktijd van de tolk wordt beschouwd.

 • 2 De kilometervergoedingen volgens de codes C11, C13, C22 en C25 worden verstrekt op basis van de aantallen kilometers afgerond naar boven, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.

 • 3 De aftrek, als bedoeld onder de codes C26-I en C26-II, wordt vastgesteld op basis van de aantallen kilometers afgerond naar boven, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.

 • 4 De kilometervergoedingen volgens de codes E17-A1, E17-A3 en E17-C2 en S1-R worden verstrekt op basis van de aantallen werkelijk gereisde kilometers afgerond naar boven, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes

 • 5 De vergoeding, bedoeld in het tweede lid, wordt verstrekt bij een reisafstand van minimaal één verschil in postcode en van maximaal 220 kilometer v.v.

Artikel 4. : Annulering van opdrachten

[Vervallen per 05-03-2011]

 • 1 Opdrachten die binnen 24 uur voor het afgesproken tijdstip van uitvoering worden geannuleerd worden voor 50 % van het geldende uurtarief vergoed, tenzij de annulering aan de dienstverlener moet worden toegeschreven in welk geval geen vergoeding verstrekt wordt.

 • 2 Onder geannuleerde tijd wordt ook verstaan de tijd die de opdracht korter heeft geduurd dan oorspronkelijk was geboekt. Dit verschil moet tenminste 15 minuten hebben bedragen.

 • 3 De reisvergoeding van geannuleerde opdrachten wordt niet vergoed, ook niet in de situatie dat het bericht van de annulering de tolk te laat of geheel niet heeft bereikt.

 • 4 Het derde lid is niet van toepassing in de in lid 2 beschreven situatie.

Artikel 5. : Taxikostenvergoeding

[Vervallen per 05-03-2011]

 • 1 Het normbedrag C31 wordt verstrekt als de cliënt niet méér dan 100 meter kan lopen en voor iedere verplaatsing buitenshuis gebruik moet maken van een taxi.

 • 2 De combinatievergoeding C34 wordt verstrekt als men voor het leefvervoer niet uitsluitend is aangewezen op een taxi.

Artikel 6. : Naamgeving besluit

[Vervallen per 05-03-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2011.

Artikel 7. Datum inwerkingtreding besluit

[Vervallen per 05-03-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2010, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2011.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 25 januari 2011

Voorzitter Raad van bestuur UWV,

J.M. Linthorst

Bijlage

[Vervallen per 05-03-2011]

Normbedragen voorzieningen met ingang van 1 januari 2011

Code

Beschrijving

Oud t/m 31-12-2010

Nieuw per 1-1-2011

 

Drempelbedrag voorzieningen

   

B11

drempelbedrag, waar beneden geen vergoeding wordt verleend

(kostenbedrag inclusief BTW)

€ 119,–

€ 120,–

 

Kilometervergoeding motorinvalidenwagen

   

C11

– in bruikleen

€ 0,11

€ 0,09

C13

– in eigen bezit

€ 0,40

€ 0,40

 

Afweging taxivervoer t.o.v. (bruikleen)auto

   

C18-IA

normbedrag (inclusief BTW)

€ 23.800,–

€ 24.800,–

 

Referentieauto

   

C18-II

normbedrag referentieauto (aanschafbedrag inclusief BTW)

€ 16.900,–

€ 16.900,–

C18-III

eigen bijdrage verzekeringskosten eigen auto (bij vergoeding aanschaf boven referentiewaarde) per maand

€ 31,75

€ 32,35

C18-IV

eigen bijdrage motorrijtuigenbelasting eigen auto (bij vergoeding aanschaf boven referentiewaarde) per maand

€ 25,67

€ 27,65

 

Inkomensgrenzen vervoersvoorziening

   

C20-I

inkomensgrens werk- en leefvervoer

€ 33.500,–

€ 34.100,–

C20-III

inkomensgrens tweede auto

€ 50.200,–

€ 51.200,–

 

Kilometervergoeding bruikleenauto’s

   

C22-BA

Brandstof benzine, automatische transmissie, bedrag per km.

€ 0,11

€ 0,10

C22-BS

Brandstof benzine, handgeschakeld, bedrag per km.

€ 0,09

€ 0,08

C22-D

Brandstof dieselolie, bedrag per km.

€ 0,12

€ 0,08

 

Reparaties vervoersvoorziening – eigen bijdrage c.q. risico

Bedragen inclusief BTW

   

C24-I

eigen bijdrage bij schade:

(bruikleencontract volgens model 1994 t/m 2004)

€ 67,–

€ 70,–

C41

eigen risico bij frequent voorkomende aanrijdingsschade

€ 133,–

€ 138,–

 

Kilometervergoeding voor auto’s in eigen bezit

   

C25-I

personenauto

€ 0,40

€ 0,40

C25-V

bestelauto

€ 0,51

€ 0,50

 

Aftrek algemeen gebruikelijke kosten per kilometer

   

C26-I

beneden inkomensgrens C20-I, resp. C 20-III

€ 0,10

€ 0,10

C26-II

boven inkomensgrens C-20-I, resp. C20-III

€ 0,40

€ 0,40

 

Taxikostenvergoeding leefvervoer (maximaal)

   

C31

Algemeen

€ 1.460,–

€ 3.650,–

C32

gehalveerd (visueel gehandicapten)

€ 730,–

€ 1.850,–

C33

rolstoeltaxikosten

€ 2.190,–

€ 4.500,–

C34

Combinatievergoeding

€ 1.600,–

 

Rijles

   

C51

vaste leskilometervergoeding bij het lesrijden in een eigen auto

€ 0,30

€ 0,30

 

Begeleidingskosten

   

C71

Maximale vergoeding reiskosten van de begeleider per jaar

€ 801,–

€ 805,–

 

Communicatievoorziening voor doven en slechthorenden in werk- en onderwijssituaties

bedragen exclusief BTW

 
 

uurvergoeding voor:

   

E17-I

– doventolk (geregistreerd)

€ 49,95

€ 50,00

E17-III

– communicatieassistent, tolk in opleiding bij Hogeschool Utrecht (HU)

€ 18,05

€ 18,15

 

vergoeding reizen, bedrag per kilometer, voor:

   

E17-A1

– doventolk (geregistreerd)

€ 0,90

€ 0,61

E17-A3

– tolk in opleiding HU, communicatieassistent

€ 0,37

€ 0,28

 

vergoeding mentor (via HU):

   

E17-C1

– uurvergoeding mentor (= gediplomeerde tolk)

€ 49,95

€ 50,00

E17-C2

– vergoeding reizen mentor, per kilometer

€ 0,90

€ 0,61

 

Technische apparatuur (maximaal)

aanschafprijzen inclusief BTW

   

G21

Daisyspeler

€ 475,–

€ 475,–

G22-I

PC-configuratie (exclusief aanpassingen), één maal per drie jaar

€ 1.415,–

€ 750,-

G22-II

eenmalige bijdrage verzekering PC-configuratie voor drie jaar

€ 200,–

€ 200,–

G23

Hoortoestel

€ 700,–

€ 700,–

 

Voorzieningen met beheersaspecten

   

I-11

verstrekkingen in eigendom, kosten minder dan:

€ 3.150,–

€ 3.250,–

I-12

eenvoudige verklaring voor bruikleen, indien hogere kosten tot:

€ 6.300,–

€ 6.550,–

I-13

bruikleencontract, indien kosten gelijk zijn aan of meer dan:

€ 6.300,–

€ 6.550,–

 

Persoonlijke ondersteuning gehandicapten

bedrag vergoeding per uur, exclusief BTW

   

Q1

persoonlijke ondersteuning (jobcoach)

€ 78,70

€ 78,70

 

Intermediaire activiteiten

bedrag vergoeding per uur, exclusief BTW

   

S1

uurvergoeding

€ 18,05

€ 18,15

S1-R

vergoeding reizen, bedrag per kilometer

€ 0,37

€ 0,28

 

Voorzieningen voor startende zelfstandigen

   

Z-1

Omzet norm startende zelfstandige

€ 76.500,–

€ 77.600,–

Z-2

Begeleiding van startende zelfstandige vòòr en na de start (bedrag vergoeding inclusief BTW

€ 3417,–

€ 3450,–

Terug naar begin van de pagina