Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport op het domein scheepvaart

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Verkeer en Waterstaat op het domein scheepvaart

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 45a, eerste lid, van de Loodsenwet, de artikelen 25, eerste lid, 26, eerste lid, en 31, onderdeel b, van de Meetbrievenwet 1981, artikel 34, tweede lid, van de Scheepvaartverkeerswet, artikel 12, onder 2°, van de Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967, de artikelen 3, eerste, tweede en derde lid, 4, 6, 7, eerste lid, 8, tweede en derde lid, 9, eerste en tweede lid, 10, eerste, tweede, en derde lid, 12, derde lid, 13, eerste lid, 16, 18, 19, en 29 van de Wet havenstaatcontrole, artikel 15, eerste lid, van de Wet laden en lossen zeeschepen, artikel 18, eerste lid, van de Wet pleziervaartuigen, artikel 27, eerste lid, van de Wet scheepsuitrusting, de artikelen 8, derde lid, 8b, derde lid, 14, eerste lid, 20, eerste lid, 21, 22, tweede en derde lid, 23, eerste en tweede lid, 24 en 25, eerste lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, artikel 49, eerste lid, en 44, onderdeel b, van de Zeevaartbemanningswet, artikel 27, derde en vierde lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen, artikel 94, vijfde lid, van het Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, artikel 50, vijfde lid, van het Besluit zeevisvaartbemanning, de artikelen 43, eerste lid, en 85, eerste lid en vijfde lid, van het Schepelingenbesluit, artikel 8 van de Regeling havenontvangstvoorzieningen en de artikelen 3, 4, eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 5, eerste lid, 6b, 6c, eerste en derde lid, 7, 7a, 8, eerste, derde, vierde en zesde lid, 8, vijfde, zevende en achtste lid, 8a, 8b, 8c, 9a, eerste lid, en 10 van de Regeling havenstaatcontrole;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaar van de Inspectie Leefomgeving en Transport als bedoeld in de hierna genoemde artikelen, worden aangewezen de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport die belast zijn met toezicht:

Artikel 2

Als ambtenaar van de Inspectie Leefomgeving en Transport als bedoeld in de hierna genoemde artikelen, worden aangewezen de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport die belast zijn met de opsporing van strafbare feiten:

Artikel 2b

Deze regeling – voor zover die berustte op de Wet scheepsuitrusting – berust mede op artikel 16 van de Wet scheepsuitrusting 2016.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 december 2010. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 30 december treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt deze terug tot en met 31 december 2010.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport op het domein scheepvaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina