Regeling informatieverstrekking sisa

Geraadpleegd op 26-06-2022.
Geldend van 30-03-2019 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2010, nr. 2010-0000812461, houdende regels in verband met de verstrekking van informatie ten behoeve van de verantwoording van specifieke uitkeringen (Regeling informatieverstrekking sisa)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 17a, derde lid, Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. De te verstrekken informatie en de wijze van verstrekking

Artikel 2

Het dagelijks bestuur van een medeoverheid zendt de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet, aan het CBS uiterlijk 15 juli volgend op het jaar waarop de jaarstukken betrekking hebben. De informatie gaat vergezeld van een aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur, waarin is vermeld wanneer de jaarstukken zijn vastgesteld en waarin is verklaard dat de op basis van deze regeling toegezonden informatie overeenstemt met de vastgestelde jaarstukken.

Artikel 3

De bijlage bij de jaarrekening met de verantwoordingsinformatie per specifieke uitkering als bedoeld in artikel 58a van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de bijlage bij het verslag van bevindingen met de verslaglegging van fouten en onzekerheden worden ingericht overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlagen 1 en 3.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 7

  • 1 De bijlagen bij deze regeling worden ter inzage gelegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147.

  • 2 De bijlagen worden tevens op het internet gepubliceerd, onder www.rijksoverheid.nl/sisa.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Naar boven