Regeling informatieverstrekking sisa

Geraadpleegd op 27-06-2022.
Geldend van 25-12-2010 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2010, nr. 2010-0000812461, houdende regels in verband met de verstrekking van informatie ten behoeve van de verantwoording van specifieke uitkeringen (Regeling informatieverstrekking sisa)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 17a, derde lid, Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

§ 2. De te verstrekken informatie en de wijze van verstrekking

Artikel 2

Het dagelijks bestuur van een medeoverheid zendt de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet, aan het CBS uiterlijk 15 juli volgend op het jaar waarop de jaarstukken betrekking hebben. De informatie gaat vergezeld van een aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur, waarin is vermeld wanneer de jaarstukken zijn vastgesteld en waarin is verklaard dat de op basis van deze regeling toegezonden informatie overeenstemt met de vastgestelde jaarstukken.

§ 4. Herziening

Artikel 6

Indien het dagelijks bestuur van een medeoverheid de informatie herziet na de in artikel 5 bedoelde mededeling dat de verstrekte informatie naar het oordeel van de minister voldoet aan de artikelen 2 tot en met 4, verstrekt het bij de herziening opnieuw de informatie overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 4, met dien verstande dat in de aanbiedingsbrief wordt vermeld waarom de informatie is herzien en welke wijzigingen zijn aangebracht op de eerder verstrekte informatie.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 7

  • 1 De bijlagen bij deze regeling worden bekend gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Schedeldoekshaven 200 te Den Haag.

  • 2 De bijlagen worden tevens op het internet bekend gemaakt, onder www.rijksoverheid.nl.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Bijlage 1

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag en is gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.]

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2013, 31612, datum inwerkingtreding 06-12-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2010.

Bijlage 254762.png
Bijlage 254763.png
Bijlage 254764.png
Bijlage 254765.png
Bijlage 254766.png
Bijlage 254767.png
Bijlage 254768.png
Bijlage 254769.png
Bijlage 254770.png
Bijlage 254771.png
Bijlage 254772.png
Bijlage 254773.png
Bijlage 254774.png
Bijlage 254775.png
Bijlage 254776.png
Bijlage 254777.png
Bijlage 254778.png
Bijlage 254779.png
Bijlage 254780.png
Bijlage 254781.png
Bijlage 254782.png
Bijlage 254783.png
Bijlage 254784.png
Bijlage 254785.png
Bijlage 254786.png
Bijlage 254787.png
Bijlage 254788.png
Bijlage 254789.png
Bijlage 254790.png
Bijlage 254791.png
Bijlage 254792.png
Bijlage 254793.png
Bijlage 254794.png
Bijlage 254795.png
Bijlage 254796.png
Bijlage 254797.png
Bijlage 254798.png
Bijlage 254799.png
Bijlage 254800.png
Bijlage 254801.png
Bijlage 254802.png
Bijlage 254803.png
Bijlage 254804.png
Bijlage 254805.png
Bijlage 254806.png
Bijlage 254807.png
Bijlage 254808.png
Bijlage 254809.png
Bijlage 254810.png
Bijlage 254811.png
Bijlage 254812.png

Bijlage 2

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag en is gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.]

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2013, 31612, datum inwerkingtreding 06-12-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2010.

Bijlage 255057.png
Bijlage 255058.png
Bijlage 255059.png
Naar boven