Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009

Geldend van 21-11-2009 t/m 13-11-2010

Regeling van de hoofdofficieren van justitie van de Arrondissementsparketten Dordrecht en Rotterdam houdende het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de regionaal directeur bedrijfsvoering

De hoofdofficier van Justitie van Dordrecht en,De hoofdofficier van Justitie van Rotterdam;

Overwegende dat bij besluit van 18 december 2009, nummer PaG/14389 het mandaat, de volmacht en de machtiging verleend aan de voorzitter van het Bestuur, is geregeld;

Dat de regionaal directeur bedrijfsvoering specifieke taken en verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van de bedrijfsvoering;

Dat er aanleiding is om de regionaal directeur bedrijfsvoering mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om zijn bedrijfsvoering taken uit te kunnen oefenen;

Dat de regeling van mandaat, volmacht en machtiging ertoe dient om de (regionale) samenwerking te faciliteren en de hoofdofficieren van justitie en de regionaal directeur bedrijfsvoering de mogelijkheid te geven om aan die regionale samenwerking inhoud en vorm te geven;

Gelet op de Algemene Wet Bestuursrecht, het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Besluit Algemene Rechtspositie Politie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Mandaatregeling niet-beheersaangelegenheden openbaar ministerie en de Mandaatregeling beheer openbaar ministerie en het Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009;

Gezien het advies van de regionale ondernemingsraad van 21 juni 2010;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17692, datum inwerkingtreding 14-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Paragraaf 1. Definities

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17692, datum inwerkingtreding 14-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Artikel 1. Definities

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1) Ambtenaren: de rechterlijke en niet rechterlijke ambtenaren aangesteld bij de arrondissementsparketten Dordrecht en Rotterdam;

 • 2) Bedrijfsvoering: de dienstverlening op het terrein van personeel, informatie, organisatie, formatie, administratie, aanschaffingen en huisvesting gericht op het realiseren van de taken en doelen van de organisatie, het signaleren en adviseren over de (interne) sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen en het faciliteren van de planning en control cyclus;

 • 3) Bestuur: het Bestuur van de Regio bestaande uit de hoofdofficieren van justitie, de plaatsvervangend hoofdofficier van justitie en de directeur bedrijfsvoering;

 • 4) College: het College van procureurs-generaal;

 • 5) Machtiging: de bevoegdheid om in naam van de minister handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, die betrekking hebben op het openbaar ministerie;

 • 6) Mandaat: de bevoegdheid om in naam van de minister besluiten te nemen die betrekking hebben op het openbaar ministerie;

 • 7) Minister: de minister van justitie;

 • 8) Niet rechterlijk ambtenaar: de rijksambtenaren en de politieambtenaren;

 • 9) Politieambtenaren: de ambtenaren die werkzaam zijn bij de rijksrecherche krachtens een aanstelling op grond van het besluit algemene rechtspositie politie;

 • 10) Rechterlijk ambtenaar: de in de Wet op de rechterlijke organisatie als zodanig aangeduide ambtenaren;

 • 11) Regionaal directeur bedrijfsvoering: de directeur bedrijfsvoering van de arrondissementsparketten te Rotterdam en Dordrecht;

 • 12) (Regionaal) managementteam: het managementteam bestaande uit de hoofdofficieren van justitie, de plaatsvervangend hoofdofficier van justitie, de directeur bedrijfsvoering en de regionale afdelingshoofden;

 • 13) Rijksambtenaren: de ambtenaren die zijn aangesteld bij de arrondissementsparketten Dordrecht en Rotterdam op grond van het Algemeen rijksambtenarenreglement;

 • 14) Volmacht: de bevoegdheid om in naam van de minister privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten die betrekking hebben op het openbaar ministerie;

 • 15) Voorzitter Bestuur: de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket te Rotterdam.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17692, datum inwerkingtreding 14-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Paragraaf 2. De bevoegdheden

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17692, datum inwerkingtreding 14-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Artikel 2. De bevoegdheden van de regionaal directeur bedrijfsvoering

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1) Volmacht privaatrechtelijke rechtshandelingen

  Aan de regionaal directeur bedrijfsvoering wordt volmacht verleend om ten behoeve van de bedrijfsvoering van de arrondissementsparketten Dordrecht en Rotterdam:

  • a) dienstverleningsovereenkomsten met de dienstverleningsorganisatie OM af te sluiten. De regionaal directeur bedrijfsvoering treedt als zodanig op als contractmanager, en;

  • b) externen in te huren.

 • 2) Budgetverantwoordelijkheid

  Aan de regionaal directeur bedrijfsvoering wordt mandaat verleend om besluiten te nemen, stukken af te doen en brieven te ondertekenen voor zover deze de besteding en de uitputting van het budget betreffen met betrekking tot de arrondissementsparketten Dordrecht en Rotterdam, een en ander met inachtneming van het – via het jaarplan – aan de arrondissementsparketten Dordrecht en Rotterdam toegekende budget, de aanwijzingen die aan hem zijn gegeven door de voorzitter van het Bestuur, de nadere regelgeving als bedoeld in artikel 3, derde en vierde lid van Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009 en de voor het budgethouderschap geldende voorschriften.

 • 3) Beheermandaat (dagelijkse gang van zaken)

  Aan de regionaal directeur bedrijfsvoering wordt mandaat verleend, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet, om besluiten te nemen, stukken af te doen en uitgaande brieven te ondertekenen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering met uitzondering van de besluiten als bedoeld in artikel 3, tweede lid, aanhef, onderdeel a, b en c.

 • 4) Personeelsmandaat

  Aan de regionaal directeur bedrijfsvoering wordt mandaat verleend om:

  • a) Besluiten te nemen, stukken af te doen en brieven te ondertekenen, al dan niet met rechtspositionele gevolgen, voor zover het de ambtenaren aangaat met uitzondering van de besluiten en/of handelingen bedoeld in artikel 3, tweede lid, aanhef, onderdeel a, b en c. Deze bevoegdheden worden uitgeoefend op basis van de geldende voorschriften, de vastgestelde formatie en het toegekende personele budget.

  • b) Besluiten te nemen waarmee aan ambtenaren een schadeloosstelling wordt toegekend tot het bedrag van € 5.000,– op jaarbasis.

  • c) Besluiten te nemen waarmee aan ambtenaren een eenmalige of periodieke toeslag wordt toegekend tot het bedrag van € 5.000,– op jaarbasis.

 • 5) Mandaat arbeidsomstandigheden

  • a) Aan de regionaal directeur bedrijfsvoering wordt mandaat verleend om het arbeidsomstandighedenbeleid te coördineren en uit te voeren zoals dat geldt binnen het openbaar ministerie en hij volgt daarbij – voor zover het betreft de huisvesting en de materiële voorzieningen – het voor het openbaar ministerie geldende arbeidsomstandighedenbeleid.

  • b) Aan de regionaal directeur bedrijfsvoering wordt mandaat verleend de bevoegdheden uit te oefenen die op grond van de Arbeidsomstandighedenwet vereist zijn.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17692, datum inwerkingtreding 14-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Artikel 3. Voorwaarden verbonden aan het uitoefenen van het mandaat, volmacht en machtiging

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1) De regionaal directeur bedrijfsvoering is gehouden bij het uitoefenen van bevoegdheden de verplichting na te leven tot het vaststellen van de hoofdlijnen van arbeidsomstandighedenbeleid gericht op het bevorderen van een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en het welzijn van de binnen zijn gezagsbereik werkzame ambtenaren in verband met de arbeid.

 • 2) De regionaal directeur bedrijfsvoering is gehouden bij het uitoefenen van bevoegdheden een formatiebeheer te voeren dat in overeenstemming is met het justitiebrede beleid en wat gericht is op de bewaking en bevordering van het effectief en doelmatig toedelen en inzetten van personele capaciteit.

  Van het organisatie- en formatiemandaat zijn uitgesloten:

  • a) De vaststelling van de organisatie en formatie van de managementfuncties vanaf schaal 14 en hoger;

  • b) Alle overige functies van schaal 14 en hoger.

 • 3) Van het (formatie)beheer-, budget- en personeelsmandaat zijn uitgesloten:

 • 4) Van het beheer-, budget-, personeelsmandaat wordt gebruik gemaakt met inachtneming van:

  • a) de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

  • b) de Comptabiliteitswet;

  • c) de arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele regels zoals die gelden in de sector rijk, de sector rechterlijke macht of de sector politie;

  • d) de algemeen geldende regels zoals die binnen het openbaar ministerie gelden, en;

  • e) de specifieke beleidsregels zoals die gelden binnen de regio ‘naam’.

 • 5) De regionaal directeur bedrijfsvoering legt over het gevoerde bedrijfsvoeringbeleid en het gevoerde beheer verantwoording af aan de voorzitter van het Bestuur.

 • 6) De regionaal directeur bedrijfsvoering is gehouden schriftelijke beslissingen die op grond van zijn budgetmandaat, organisatie en formatiemandaat, beheermandaat, personeelsmandaat en mandaat arbeidsomstandigheden worden genomen, als volgt te ondertekenen:

  ‘De Minister van Justitie’

  ‘namens deze,’

  ‘naam ondertekenaar’

  ‘directeur bedrijfsvoering’.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17692, datum inwerkingtreding 14-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Paragraaf 4. Beslissingen op bezwaar en beroep

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17692, datum inwerkingtreding 14-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Artikel 4. Beslissingen op bezwaar en beroep

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1) De hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket te Rotterdam beslist op een bezwaar of een beroep dat is gericht tegen een beslissing die is genomen door de regionaal directeur bedrijfsvoering, evenals op een daarmee verband houdend verzoek als bedoeld in artikel 7:1a, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2) De regionaal directeur bedrijfsvoering beslist op een bezwaar dat is gericht tegen een beslissing die is genomen op grond van een door hem verleend ondermandaat, evenals op een daarmee verband houdend verzoek als bedoeld in artikel 7:1a, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17692, datum inwerkingtreding 14-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Paragraaf 5. Verlenen van ondermandaat

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17692, datum inwerkingtreding 14-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Artikel 5. Ondermandaat

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1) De regionaal directeur bedrijfsvoering wordt toegestaan – met de nadrukkelijke instemming van het Bestuur – ondermandaat te verlenen en de aan hem toegekende volmacht en machtiging door te geven aan onder hem ressorterende functionarissen.

 • 2) Het krachtens dit artikel verleende ondermandaat en de doorgegeven machtiging en volmacht kunnen één hiërarchisch niveau verder worden doorgegeven.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17692, datum inwerkingtreding 14-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Paragraaf 6. Overgangs- en slotbepalingen

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17692, datum inwerkingtreding 14-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Artikel 6

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 20 november 2009.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17692, datum inwerkingtreding 14-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Artikel 7

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17692, datum inwerkingtreding 14-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Dordrecht, 23 juni 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

hoofdofficier van justitie,

G.P. van de Beek

Rotterdam, 23 juni 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

hoofdofficier van justitie,

H.C.D. Korvinus

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17692, datum inwerkingtreding 14-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Terug naar begin van de pagina