Tijdelijke regeling mandaat, volmacht en machtiging Immigratie en Asiel

[Regeling vervallen per 26-07-2012 met terugwerkende kracht tot en met 14-10-2010.]
Geldend van 19-10-2010 t/m 25-07-2012

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Immigratie en Asiel van 15 oktober 2010, nr. CZW/JA 2010-680216, houdende tijdelijke verlening van mandaat, volmacht en machtiging op het terrein van immigratie en asiel (Tijdelijke regeling mandaat, volmacht en machtiging Immigratie en Asiel)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Immigratie en Asiel,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 26-07-2012]

Mandaten, ondermandaten, volmachten en machtigingen die op 13 oktober 2010 van kracht waren ten behoeve van functionarissen van het Ministerie van Justitie ten aanzien van de aangelegenheden die de hieronder onder d en f tot en met k bedoelde dienstonderdelen van het Ministerie van Justitie betroffen, worden aangemerkt als mandaten, volmachten en machtigingen die zijn verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dan wel de Minister voor Immigratie en Asiel aan:

 • a. de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. de directeur-generaal belast met de zorg voor Immigratie en Asiel;

 • c. de directeur-generaal belast met de zorg voor de uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap;

 • d. de directeur van de directie Migratiebeleid;

 • e. de directeur belast met de zorg voor de uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap;

 • f. de algemeen directeur van de dienst Terugkeer en Vertrek;

 • g. het hoofd van het secretariaat van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer;

 • h. het hoofd van het secretariaat van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken;

 • i. de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst;

 • j. de functionarissen aan wie door of namens de algemeen directeur van de dienst Terugkeer en Vertrek ondermandaat, volmacht of machtiging is verleend;

 • k. de functionarissen aan wie door of namens de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst ondermandaat, volmacht of machtiging is verleend;

ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdelen betreffen.

Artikel 2

[Vervallen per 26-07-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 oktober 2010.

Artikel 3

[Vervallen per 26-07-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling mandaat, volmacht en machtiging Immigratie en Asiel.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

De

Minister

voor Immigratie en Asiel,

G.B.M. Leers

Terug naar begin van de pagina