Regeling aanwijzing luchtruim en luchtverkeersdienstverleners BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling aanwijzing luchtruim en luchtverkeersdienstverleners BES

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, derde lid, en 70, eerste lid, van het Besluit luchtverkeer BES;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aerodrome traffic zone (ATZ): bijzonder luchtverkeersgebied aangewezen rondom een luchthaven;

 • aerodrome reference point (ARP): luchthavenindicator;

 • control zone (CTR): plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied;

 • nautical mile (NM): zeemijl;

 • terminal manoeuvring area (TMA): naderingsluchtverkeersleidingsgebied;

 • flight level (FL): vliegniveau;

 • luchtverkeersdienstverlener: rechtspersoon als bedoeld artikel 70, eerste lid, van het Besluit luchtverkeer BES.

Artikel 2

De volgende delen van het luchtruim, bedoeld in artikel 2, derde lid, van het Besluit luchtverkeer BES worden aangeduid als:

 • a. Flamingo CTR, met de volgende laterale en verticale grenzen:

  • 1°. een cirkel met een straal van 25 NM vanaf het ARP van Flamingo luchthaven inclusief het luchtruim dat wordt begrensd door de raaklijnen die de Flamingo CTR met de Plesman 25 NM CTR, zoals weergegeven in AIP Netherlands Antilles RAC 3-3, verbindt en begrensd aan de westkant door lengtegraad 068 32W;

  • 2°. de grond en FL65.

 • b. Juliana TMA, zoals weergegeven in AIP Netherlands Antilles RAC 3-1.1 met de volgende grenzen:

  • 1°. een gebied dat omgeven wordt door lijnen tussen de coördinaten 1825N06339W, 1825N06251W, 1745N06222W, 1726N06253W, 1736N06339W, 1825N06339W, voor zover gelegen in de San Juan FIR;

  • 2°. de grond en vluchtniveau 150;

 • c. Roosevelt ATZ, met de volgende grenzen:

  • 1°. een cirkel met een straal van 5 NM vanaf het ARP van F.D. Roosevelt vliegveld voor zover deze cirkel zich binnen de Juliana TMA, zoals weergegeven in AIP Netherlands Antilles TNCM AD. 2-9.3, bevindt;

  • 2°. de grond en 2600 ft;

 • d. Yrausquin ATZ, met de volgende grenzen:

  • 1°. de laterale grenzen vormen een cirkel met een straal 5 NM vanaf het ARP van Juancho Yrausquin vliegveld, voor zover deze cirkel zich binnen de Juliana TMA, zoals weergegeven in AIP Netherlands Antilles TNCM AD. 2-9.3, bevindt;

  • 2°. de grond en 2600 ft.

Artikel 3

De volgende instanties worden aangewezen als luchtverkeersdienstverlener en belast met de daarbij aangegeven taken:

Artikel 4

De minister sluit afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten met de ’Netherlands Antilles Air Traffic Control N.V.’, en ‘Princess Juliana International Airport Exploitatiemaatschappij N.V’ waarin de voorwaarden en condities, waaronder de betreffende vennootschappen bereid zijn om uitvoering te geven aan de opgedragen taken nader worden geregeld.

Artikel 5

 • 1 Indien zich met betrekking tot de opgedragen taken externe ontwikkelingen voordoen die invloed kunnen uitoefenen op de uitvoering van deze taken door de vennootschap, treden de minister en de luchtverkeersdienstverlener in overleg, teneinde te bezien of en op welke wijze hiervoor een oplossing gevonden kan worden.

 • 2 De luchtverkeersdienstverlener informeert de minister tijdig over voorvallen en ontwikkelingen die van belang zijn voor een correcte uitvoering van de taken.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing luchtruim en luchtverkeersdienstverleners BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina