Regeling aanwijzing aanvullende documenten identificatieplicht Kieswet BES en Wet raadgevend referendum

[Regeling vervalt per 20-01-2024.]
Geldend van 09-03-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 22 september 2010, nr. 5669406/10/6, tot aanwijzing van aanvullende documenten waarmee ten behoeve van de uitoefening van het kiesrecht in Bonaire, Sint Eustatius en Saba kan worden voldaan aan de identificatieplicht bedoeld in de Kieswet (Regeling aanwijzing aanvullende documenten identificatieplicht Kieswet BES)

De Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen J 24, eerste lid, aanhef en onder a en Ya 3a van de Kieswet, en artikel 2, tweede lid, van de Wet identificatieplicht BES;

Besluiten:

Artikel 1

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing aanvullende documenten identificatieplicht Kieswet BES en Wet raadgevend referendum.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2019, tenzij het bij koninklijke boodschap van 13 oktober 2012 ingediende voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Kamerstukken 33 440 (R 1990)) tot rijkswet is of wordt verheven en voor of op die datum in werking treedt, in welk geval deze regeling vervalt met ingang van de dag nadat tien jaren zijn verstreken na de datum van inwerkingtreding van die rijkswet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Terug naar begin van de pagina